Procedura rozgraniczenia działek

Jak stanowi art. 33 ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron.

Co to jest rozgraniczenie nieruchomości?

Zgodnie zaś z ust. 2 wydanie takiej decyzji poprzedza:

  1. dokonanie przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami oraz
  2. włączenie dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Stan faktyczny sprawy o rozgraniczenie przylegających do siebie działek

W stanie faktycznym prowadzonej przez nas sprawy Sąsiad naszego Klienta wystąpił do Wójta Gminy o rozgraniczenie przylegających do siebie działek.

W toku tego postępowania prowadzone były czynności ustalenia przebiegu granicy z udziałem geodety upoważnionego przez organ. Podczas tych czynności nie doszło do zawarcia ugody.

Zdaniem naszego Klienta nie doszło również do przedstawienia przez Sąsiada jakichkolwiek wiarygodnych dokumentów, które potwierdzałyby jego stanowisko, jakoby dotychczasowe rozgraniczenie było nieprawidłowe.

Pomimo tych niejasności Wójt Gminy wydał decyzję w przedmiocie rozgraniczenia, w której w całości uwzględnił stanowisko i twierdzenia Sąsiada oraz wytyczył nową granicę pomiędzy nieruchomościami w taki sposób, że znacząco pomniejszył powierzchnię nieruchomości należącej do naszego Klienta. Z takim rozstrzygnięciem nie mógł się on zgodzić, zatem postanowił skorzystać z drogi sądowej.

UwagaUwaga!

Jak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 maja 2010 r., sygn. akt IV SA/Po 205/10 jeżeli nie ma sporu pomiędzy uczestnikami postępowania, decyzja ostateczna wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o rozgraniczeniu, dla każdej ze stron postępowania rozgraniczeniowego powoduje, że nabywa ona prawa, zgodnie zaś ze stanowiskiem wyrażonym w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 1998 r., sygn. akt I CKN 423/97 decyzja administracyjna o rozgraniczeniu traci moc wiążącą w części objętej żądaniem przekazania sprawy sądowi, natomiast w części nie objętej tym żądaniem staje się ostateczna. Przedmiotem osądu w takiej sytuacji jest tylko przebieg granicy między gruntami w zakresie objętym żądaniem przekazania sprawy.

Decyzja administracyjna o rozgraniczeniu traci moc wiążącą w części objętej żądaniem przekazania sprawy sądowi, natomiast w części nie objętej tym żądaniem staje się ostateczna

Co może zrobić strona niezadowolona z rozgraniczenia działek?

Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, przekazania sprawy sądowi.

Warto wiedziećWarto wiedzieć

Trzeba w tym miejscu pamiętać, że w zakresie tej procedury istnieje swoisty wyjątek od zasady dwuinstancyjności postępowań administracyjnych, bowiem po wydaniu decyzji o rozgraniczeniu przez właściwy organ wójta (burmistrza, prezydenta miasta), kwestia merytorycznej poprawności ustaleń przebiegu granicy, nie podlega już kontroli organów administracji publicznej w toku instancji. Kontrolę taką może już przeprowadzić tylko sąd powszechny po przekazaniu mu sprawy w następstwie zgłoszenia przez stronę w terminie 14 dni od doręczenia decyzji wniosku określonego przepisem art. 33 ust. 3 ustawy (patrz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 marca 2012 r., sygn. akt II SA/Bd 14/12).

Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi

Posługując się przywołanym wyżej przepisem wystąpiliśmy w imieniu naszego Klienta o dokonanie prawidłowego rozgraniczenia przedmiotowych nieruchomości przedstawiając w tym celu nieuwzględnione przez organ administracji dowody świadczące o właściwym przebiegu granicy działek.

Obrazek na blogu w artykule na temat Procedura rozgraniczenia działek

Jak wskazuje bowiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 20 maja 2010 r., sygn. akt II SA/Rz 75/10 w postępowaniu przed sądem powszechnym, które jest dalszym etapem postępowania rozgraniczeniowego możliwe będzie rozstrzygnięcie sporu granicznego stosownie do art. 153 Kodeksu cywilnego w oparciu o znacznie szerszy materiał dowodowy, który strony będą mogły i powinny tam przedstawić, zgodnie zaś z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2000 r., sygn. akt II CKN 912/98 w myśl art. 31 ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 163 ze zm.) przy ustalaniu przebiegu granic bierze się pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej.

Cytowany przepis nie wyczerpuje jednak wszystkich dowodów. W postępowaniu sądowym bowiem można posłużyć się także innymi dowodami, przewidzianymi przez Kodeks postępowania cywilnego, np. zeznaniami świadków, opinią biegłego, przesłuchaniem stron.

Autor: Radca prawny Daniel Paul