Podwyższenie alimentów - kiedy i jak podwyższyć alimenty?

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka trwa aż do momentu usamodzielnienia się dziecka. Zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: "Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania". Zasądzona kwota alimentów, którą należy płacić przez ten okres nie jest ostateczna. W przypadku zwiększenia potrzeb dorastającego dziecka lub polepszenia sytuacji materialnej rodzica obłożonego obowiązkiem alimentacyjnym alimenty mogą zostać zwiększone.

Kilka miesięcy temu, zgłosiła się do naszej Kancelarii, Pani Ania samotna matka Michała, lat 14. Względem małoletniego, obowiązek alimentacyjny został ustalony przez Sąd Rejonowy w 2012 roku, niemniej od tego czasu potrzeby dziecka zwiększyły się, małoletni rozpocząć kolejny poziom edukacji szkolnej i zaczął uczestniczyć w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych oraz poprawiła się sytuacja materialna ojca. Zmienił on prace na lepiej płatną, a więc zostały spełnione dwie podstawowe przesłanki do żądania wyższych alimentów.

W imieniu klientki został złożony pozew o podwyższenie alimentów. Po rozpatrzeniu sprawy przez Sąd Rejonowy w Lublinie, alimenty zostały podwyższone z 450 złotych na 1100 złotych, czyli o 650 złotych miesięcznie.

Kiedy możliwe jest podwyższenie alimentów?

Zgodnie z przepisami zmiana wysokości alimentów określonych wyrokiem sądu, ugodą sądową czy ugodą zawartą przed mediatorem jest możliwa wtedy, gdy zmianie uległy okoliczności, które miały wpływ na ustalenie zakresu obowiązku alimentacyjnego w dotychczasowej wysokości, tj. nastąpiło zwiększenie się potrzeb małoletniego lub nastąpiła poprawa sytuacji materialnej zobowiązanego rodzica. Spełnienie jednej z dwóch dopuszczalnych przesłanek uprawnia do zmiany wysokości alimentów. Tym samym wraz ze wzrostem kosztów utrzymania dziecka rodzic może wnieść o podwyższenie kwoty alimentów. Jednakże nawet w przypadku, gdy koszt utrzymania nie wzrasta, ale zmienia się status majątkowy zobowiązanego, uprawniony również może wnioskować o podwyższenie wysokości alimentów.

Uzasadnienie podwyższenia alimentów ze względu na zwiększenie się potrzeb dziecka

Obrazek na blogu w artykule na temat Podwyższenie alimentów - kiedy i jak podwyższyć alimenty?

Najczęstszą przyczyną złożenia pozwu o podwyższenie alimentów jest zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb małoletniego. Przykładowo, będzie to tak jak w przypadku naszej klientki Pani Ani, bowiem alimenty na małoletniego zostały ustalone, gdy dziecko było w wieku przedszkolnym. Rozpoczął się kolejny poziom edukacji szkolnej, co wiąże się z wyższymi kosztami nauki, pojawiły się nowe zainteresowania (np. gra na instrumencie, nauka języków, jazda konna, zajęcia sportowe). Dodatkowo dziecko spędza czas z przyjaciółmi na koncertach, w restauracji czy też w kinie.


Ponadto, nie można też zapomnieć o tym, że dziecko rośnie, a więc wzrastają też jego codzienne potrzeby związane z wyżywieniem, odzieżą, kosmetykami czy środkami czystości.

Podstawą do podwyższenia alimentów może być też zwiększenie lub powstanie kosztów leczenia i rehabilitacji dziecka (np. kosztowana rehabilitacja, długotrwała choroba, wykrycie choroby przewlekłej, wada wzroku, specjalne obuwie ortopedyczne).

Nie bez znaczenia będzie także sytuacja rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem. W przypadku, gdy pogorszyła się jego sytuacja osobista lub zarobkowa (np. pogorszenie stanu zdrowia, utrata pracy, narodziny dziecka w nowym związku), również można żądać podwyższenia alimentów.

Nie bez znaczenia jest również sytuacja osobista lub materialna rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem. W przypadku, gdyby się pogorszyła również można żądać podwyższenia alimentów.

Argument podwyższenia alimentów ze względu na poprawę sytuacji materialnej rodzica

Uzasadnienie podwyższenia alimentów może skupiać się także na zwiększeniu się możliwości majątkowych i zarobkowych płacącego alimenty rodzica rodzica dziecka (ojca lub matki). W sytuacji, gdy status materialny rodzica znacznie się poprawił np. uzyskał w pracy podwyższę lub znalazł pracę lepiej płatną, otrzymał spadek lub darowiznę, zakończył spłacać ratę kredytu, polepszył się jego stan zdrowia. Aby uzyskać odpowiednie dowody, należy wnioskować, by Sąd zobowiązał pozwanego rodzica do przedłożenia takich dokumentów jak chociażby wyciąg z konta czy umowa o pracę, roczne zeznania podatkowe rodzica dziecka.

Jak złożyć i ile kosztuje pozew o zwiększenie alimentów?

Pozew o podwyższenie alimentów składa się w sądzie rejonowym – wydziale rodzinnym. Sądem właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania dziecka. Pozew o podwyższenie alimentów jest zwolniony z kosztów sądowych.

UwagaWażne!

W pozwie o podwyższenie alimentów należy wskazać konkretną kwotę pieniężną, do której obecne alimenty mają zostać powiększone, należy także opisać jakie pozycje kosztów utrzymania małoletniego składają się na dochodzoną kwotę. W pozwie powinniśmy poprzeć swoje stanowisko dowodami. Najważniejszymi dowodami będą faktury i rachunki potwierdzające wysokość ponoszonych kosztów, a także różnego rodzaju umowy, wyciągi i zaświadczenia, roczne zeznania podatkowe, korespondencja e-mail, fotografie itp. oraz zeznania świadków potwierdzających okoliczności.

Reasumując żądanie podwyższenia alimentów jest celowe, jeśli doszło do zmiany okoliczności, w których wydano wyrok zasądzający alimenty, czyli albo zwiększyły się uzasadnione potrzeby dziecka, albo polepszyła się sytuacja finansowa rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów.

Autor: Radca prawny Joanna Król