Blog

«
1
2
3
4
5
6
7
»

(Nie)Równe traktowanie pracowników zatrudnionych w zespołach ratownictwa medycznego

Obrazek z tematu (Nie)Równe traktowanie pracowników zatrudnionych w zespołach ratownictwa medycznegoKancelaria niedawno zajmowała się sprawą z zakresu prawa pracy dotyczącą równego traktowania pracowników w zatrudnieniu. Pracownicy zespołów ratownictwa medycznego - ratownicy medyczni żądali wyrównania przysługującego im wynagrodzenia zasadniczego do wysokości przysługującej pielęgniarkom świadczących pracę w tychże zespołach oraz odszkodowania tytułem naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.


Czytaj >

Niezgodna z prawem odmowa wypłaty dodatku covidowego a prawo do jego uzyskania

Obrazek z tematu Niezgodna z prawem odmowa wypłaty dodatku covidowego a prawo do jego uzyskaniaW okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 został przyznany dodatek covidowy pracownikom wykonującym zawód medyczny, którzy udzielali świadczeń zdrowotnych pacjentom zakażonym wirusem. Do kancelarii zgłosił się lekarz, który uważał, że należy mu się dodatek covidowy natomiast według jego pracodawcy nie spełniał przesłanek niezbędnych do przyznania dodatku.


Czytaj >

Roszczenie z tytułu niewykonanej cesji wierzytelności

Obrazek z tematu Roszczenie z tytułu niewykonanej cesji wierzytelnościCesja wierzytelności polega na przeniesieniu bez zgody dłużnika w drodze umowy wierzytelności na nowego nabywcę. Zgodnie z art. 509 k.c. wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki. Opisujemy sytuację, w której klient kancelarii zawarł z spółką umowę przelewu nabywając wierzytelności z tytułu świadczonych usług.


Czytaj >

Wypowiedzenie umowy o pracę nauczycielowi – kryteria doboru do zwolnienia

Obrazek z tematu Wypowiedzenie umowy o pracę nauczycielowi – możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia do dwóch miesięcy – kryteria doboru do zwolnieniaDobór do zwolnienia nauczyciela z pracy powinno opierać się na jednolitych dla wszystkich zatrudnionych kryteriach i prowadzić do pozostawienia w zatrudnieniu nauczycieli o wyższych kwalifikacjach zawodowo-dydaktycznych. Należy również pamiętać, że w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony powinna być wskazana rzeczywista i zrozumiała dla pracownika przyczyna wypowiedzenia.


Czytaj >

Ukryta wada zakupionego samochodu

Obrazek z tematu Ukryta wada zakupionego samochoduKlient kancelarii kupił samochód używany u autoryzowanego dilera marki, będąc zapewnianym przez sprzedawcę, że auto jest sprawne technicznie. Podczas użytkowania samochodu na dłuższej trasie ujawniła się wada skrzyni biegów, która skutkowała koniecznością jej wymiany. W artykule opisujemy jakie prawa przysługują w takiej sytuacji kupującemu a jakie obowiązki ma sprzedający oraz prezentujemy stanowisko Sądu w sprawie klienta.


Czytaj >

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

Obrazek z tematu Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracyZgodnie z art. 12 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu. W artykule na podstawie sprawy o ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy omawiamy komu przysługuje renta, czym jest renta częściowa i stała oraz na jaki okres orzeka się niezdolność do pracy.


Czytaj >

Prawo do renty rodzinnej

Obrazek z tematu Prawo do renty rodzinnejRenta rodzinna przysługuje członkom rodziny zmarłej osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Art. 68 ustawy o emeryturach i rentach z FUS określa, że renta rodzinna przysługuje między innymi dzieciom bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji i tą kwestię szerzej omawiamy w artykule.


Czytaj >

Prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy

Obrazek z tematu Prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracyKRUS wydaną decyzją odmówił Klientce kancelarii przyznania prawa do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy uznając, że nie jest całkowicie niezdolna do pracy w gospodarstwie rolnym. Przedstawiając stan faktyczny sprawy dot. odwołania od decyzji Prezesa KRUS opiszemy komu i w jakich okolicznościach przysługuje prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy.


Czytaj >

Czy wspólnik może być zatrudniony na etacie jako członek zarządu spółki z o.o?

Czy wspólnik może być zatrudniony na etacie jako członek zarządu spółki z o.o.?W świetle prawa dopuszczalne jest podpisanie umowy o pracę pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a osobą zasiadającą w zarządzie tej spółki. Umowa o pracę zakłada podległość pracowniczą, w związku z tym nasuwa się pytanie komu podlega członek zarządu i czy umowa o pracę zawarta z naruszeniem przepisów o reprezentacji spółki może kreować stosunek pracy?


Czytaj >

Czy wspólnik większościowy w sp. z o. o. będzie podlegał obowiązkowemu oskładkowaniu w ZUS?

Obrazek z tematu Czy wspólnik posiadający większość udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będzie podlegał obowiązkowemu oskładkowaniu w ZUS?W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku gdy wspólników jest więcej niż jeden to zwolnieni są z płacenia składek ZUS. Jeżeli jeden ze wspólników posiada zdecydowanie więcej udziałów ZUS może traktować go jako jedynego wspólnika, a spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółkę jednoosobową. W takiej sytuacji organ rentowy może nałożyć obowiązek zapłaty składek na rzecz ZUS nawet na kilka lat wstecz.


Czytaj >

Prawo do emerytury pomostowej - prace spawalnicze

Obrazek z tematu Prawo do emerytury pomostowej - prace spawalniczeBy móc skorzystać ze świadczenia w niższym wieku emerytalnym tzw. emerytury pomostowej należy spełnić oprócz wymogu pracy w warunkach szczególnych bądź w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów obowiązujących na dzień 1 stycznia 1999 roku również warunek wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych.


Czytaj >

Wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę - zwolnienie pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym

Obrazek z tematu Skutki naruszenia procedury wypowiadania umów o pracę - zwolnienie pracownika przebywającego na urlopie wychowawczymProcedura zwalniania musi przebiegać z zachowaniem wymogów określonych przepisami prawa. Ich naruszenie spowoduje, że dokonane wypowiedzenie stanie się wadliwe i skutkuje powstaniem po stronie pracownika roszczeń. Pracodawca przede wszystkim powinien przestrzegać formy oświadczenia woli, przywołania przyczyn zwolnienia oraz obowiązku współpracy ze związkiem zawodowym reprezentującym pracownika.


Czytaj >
«
1
2
3
4
5
6
7
»