Blog

«
1
2
3
4
5
6
7
»

Wypowiedzenie umowy o pracę nauczycielowi – kryteria doboru do zwolnienia

Obrazek z tematu Wypowiedzenie umowy o pracę nauczycielowi – możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia do dwóch miesięcy – kryteria doboru do zwolnieniaDobór do zwolnienia nauczyciela z pracy powinno opierać się na jednolitych dla wszystkich zatrudnionych kryteriach i prowadzić do pozostawienia w zatrudnieniu nauczycieli o wyższych kwalifikacjach zawodowo-dydaktycznych. Należy również pamiętać, że w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony powinna być wskazana rzeczywista i zrozumiała dla pracownika przyczyna wypowiedzenia.


Czytaj >

Ukryta wada zakupionego samochodu

Obrazek z tematu Ukryta wada zakupionego samochoduKlient kancelarii kupił samochód używany u autoryzowanego dilera marki, będąc zapewnianym przez sprzedawcę, że auto jest sprawne technicznie. Podczas użytkowania samochodu na dłuższej trasie ujawniła się wada skrzyni biegów, która skutkowała koniecznością jej wymiany. W artykule opisujemy jakie prawa przysługują w takiej sytuacji kupującemu a jakie obowiązki ma sprzedający oraz prezentujemy stanowisko Sądu w sprawie klienta.


Czytaj >

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

Obrazek z tematu Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracyZgodnie z art. 12 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu. W artykule na podstawie sprawy o ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy omawiamy komu przysługuje renta, czym jest renta częściowa i stała oraz na jaki okres orzeka się niezdolność do pracy.


Czytaj >

Prawo do renty rodzinnej

Obrazek z tematu Prawo do renty rodzinnejRenta rodzinna przysługuje członkom rodziny zmarłej osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Art. 68 ustawy o emeryturach i rentach z FUS określa, że renta rodzinna przysługuje między innymi dzieciom bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji i tą kwestię szerzej omawiamy w artykule.


Czytaj >

Prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy

Obrazek z tematu Prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracyKRUS wydaną decyzją odmówił Klientce kancelarii przyznania prawa do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy uznając, że nie jest całkowicie niezdolna do pracy w gospodarstwie rolnym. Przedstawiając stan faktyczny sprawy dot. odwołania od decyzji Prezesa KRUS opiszemy komu i w jakich okolicznościach przysługuje prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy.


Czytaj >

Czy wspólnik może być zatrudniony na etacie jako członek zarządu spółki z o.o?

Czy wspólnik może być zatrudniony na etacie jako członek zarządu spółki z o.o.?W świetle prawa dopuszczalne jest podpisanie umowy o pracę pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a osobą zasiadającą w zarządzie tej spółki. Umowa o pracę zakłada podległość pracowniczą, w związku z tym nasuwa się pytanie komu podlega członek zarządu i czy umowa o pracę zawarta z naruszeniem przepisów o reprezentacji spółki może kreować stosunek pracy?


Czytaj >

Czy wspólnik większościowy w sp. z o. o. będzie podlegał obowiązkowemu oskładkowaniu w ZUS?

Obrazek z tematu Czy wspólnik posiadający większość udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będzie podlegał obowiązkowemu oskładkowaniu w ZUS?W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku gdy wspólników jest więcej niż jeden to zwolnieni są z płacenia składek ZUS. Jeżeli jeden ze wspólników posiada zdecydowanie więcej udziałów ZUS może traktować go jako jedynego wspólnika, a spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółkę jednoosobową. W takiej sytuacji organ rentowy może nałożyć obowiązek zapłaty składek na rzecz ZUS nawet na kilka lat wstecz.


Czytaj >

Prawo do emerytury pomostowej - prace spawalnicze

Obrazek z tematu Prawo do emerytury pomostowej - prace spawalniczeBy móc skorzystać ze świadczenia w niższym wieku emerytalnym tzw. emerytury pomostowej należy spełnić oprócz wymogu pracy w warunkach szczególnych bądź w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów obowiązujących na dzień 1 stycznia 1999 roku również warunek wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych.


Czytaj >

Wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę - zwolnienie pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym

Obrazek z tematu Skutki naruszenia procedury wypowiadania umów o pracę - zwolnienie pracownika przebywającego na urlopie wychowawczymProcedura zwalniania musi przebiegać z zachowaniem wymogów określonych przepisami prawa. Ich naruszenie spowoduje, że dokonane wypowiedzenie stanie się wadliwe i skutkuje powstaniem po stronie pracownika roszczeń. Pracodawca przede wszystkim powinien przestrzegać formy oświadczenia woli, przywołania przyczyn zwolnienia oraz obowiązku współpracy ze związkiem zawodowym reprezentującym pracownika.


Czytaj >

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 Kodeksu pracy

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 Kodeksu pracyJednym ze sposobów rozwiązywania umowy o pracę jest rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracownika regulowane art. 52 Kodeksu pracy. Jest to nadzwyczajny sposób rozwiązania stosunku pracy i powinien być stosowany wyjątkowo i z ostrożnością. Zdarzają się sytuacje, w których zastosowanie tzw. „dyscyplinarki” jest w pełni zasadne, jednak należy mieć na uwadze, że pracodawcy mogą nadużywać tego sposobu zwalniania z pracy.


Czytaj >

Spełnienie przesłanek prawa do emerytury pomostowej dopiero po wydaniu decyzji przez ZUS

Spełnienie przesłanek prawa do emerytury pomostowej dopiero po wydaniu decyzji przez ZUS a więc dopiero w toku postępowania przed SądemZakład Ubezpieczeń Społecznych odmówi wnioskodawcy prawa do emerytury pomostowej jeżeli uzna, że nie został spełniony którykolwiek z warunków ustawy o emeryturach pomostowych. Opisujemy sprawę, w której Klient kancelarii odwołał się od decyzji organu rentowego i dopiero w toku postępowania spełnił wszystkie warunki rozwiązując stosunek pracy i przedkładając świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach.


Czytaj >

Ochrona przedemerytalna pracowników, na podstawie art. 39 kodeksu pracy

Ochrona przedemerytalna pracowników, na podstawie art. 39 kodeksu pracyZgodnie z treścią art. 39 kp pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Naruszenie powyższego artykułu opisujemy na postawie sprawy pracownika, któremu pracodawca wypowiedział umowę o pracę, uzasadniając zmniejszeniem stanu zatrudnienia w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


Czytaj >
«
1
2
3
4
5
6
7
»