Blog

PFRON - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Obrazek z tematu PFRON - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnychZgodnie z art. 26a ust. 1 ustawy o rehabilitacji pracodawcy przysługuje ze środków Funduszu miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Na przykładzie sprawy wygranej przez Kancelarię omówimy kiedy przysługuje pracodawcy miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.


Czytaj >

Emerytura wcześniejsza dla osób zatrudnionych w warunkach szczególnych – odbywanie służby wojskowej

Obrazek z tematu Emerytura wcześniejsza dla osób zatrudnionych w warunkach szczególnych – kwestia odbywania służby wojskowejOpiszemy okoliczności odwołania od decyzji ZUS-u, w której odmówiono klientowi Kancelarii prawa do wcześniejszej emerytury. Organ rentowy do pracy w szczególnych warunkach nie uwzględnił okresu zatrudnienia u jednego z pracodawców, u którego wnioskodawca świadczył pracę na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego oraz do stażu pracy nie uwzględnił okresu niewykonywania zatrudnienia po odbyciu służby wojskowej.


Czytaj >

Przyjęcie solidarnej odpowiedzialności następcy prawnego zbywcy za jego dotychczasowe zobowiązania

Obrazek z tematu Przyjęcie solidarnej odpowiedzialności następcy prawnego zbywcy wraz ze zbywcą za jego dotychczasowe zobowiązaniaKlient reprezentowany przez Kancelarię udowadniał w Sądzie swoje roszczenia oraz podstawę ich dochodzenia w stosunku do pozwanej spółki jako następcy prawnego jego zobowiązanych kontrahentów. Pozwana spółka stała się następcą prawnym stowarzyszenia piłkarskiego i zobowiązała się do solidarnej odpowiedzialności z tymże stowarzyszeniem za jego zobowiązania. Przeanalizujemy podstawy prawne roszczenia oraz ustalenia Sądu.


Czytaj >

Niezasadna dyscyplinarka dla chronionego związkowca - zwolnienie pracownika szczególnie chronionego

Obrazek z tematu Niezasadna dyscyplinarka dla chronionego związkowcaZgodnie z treścią art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Ustawa nakłada na pracodawcę obowiązek zasięgnięcia opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia jednocześnie o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy.


Czytaj >

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniej

Obrazek z tematu Odrzucenie spadku w imieniu małoletniejMałoletnie dziecko nie może samodzielnie złożyć oświadczenia o odrzuceniu spadku, zrobić to za niego musi przedstawiciel ustawowy, zazwyczaj rodzice. Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu osoby małoletniej wymaga uzyskania orzeczenia sądu zezwalającego na dokonanie tej czynności. Pierwszym krokiem jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o udzielnie zezwolenia na odrzucenie spadku.


Czytaj >

Zadeklarowanie wysokiej podstawy wymiaru składek a brak zysku z działalności

Obrazek z tematu Zadeklarowanie wysokiej podstawy wymiaru składek, a brak zysku z działalności – podleganie obowiązkowym ubezpieczeniomZgodnie z art. 6 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi. Kancelaria prowadziła sprawę, w której okolicznością sporną było ustalenie, czy w ustalonym okresie klientka powinna podlegać ubezpieczeniom z powyższej ustawy.


Czytaj >

Przesłanki odpowiedzialności materialnej pracownika

Obrazek z tematu Przesłanki odpowiedzialności materialnej pracownikaJedną z przesłanek odpowiedzialności materialnej pracownika jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych. W momencie zrealizowania się przesłanek powstaje po stronie pracodawcy roszczenie o odszkodowanie za szkodę spowodowaną naruszeniem zobowiązania pracowniczego. Na przykładzie sprawy wygranej przez Kancelarię omówimy zagadnienia związane z odpowiedzialnością materialną pracownika.


Czytaj >

Ustanowienie służebności drogi koniecznej

Obrazek z tematu Ustanowienie służebności drogi koniecznejWniosek o ustalenie służebności drogi koniecznej z uwagi na brak dostępu nieruchomości do drogi publicznej może złożyć właściciel działki. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między zainteresowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności prawnej.


Czytaj >

Praca w warunkach szczególnych - stanowisko łączone introligatora przemysłowego i magazyniera

Obrazek z tematu Praca w warunkach szczególnych - stanowisko łączone introligatora przemysłowego i magazynieraOpierając się na stanie faktycznym sprawy o przyznanie prawa do emerytury wcześniejszej omówimy podstawy prawne oraz stanowisko Sądu w tej sprawie. ZUS odmówił klientce Kancelarii prawa do wcześniejszej emerytury z powodu nieudowodnienia okresu 15 lat pracy w warunkach szczególnych. W spornym okresie wnioskodawczyni była zatrudniona na stanowisku łączonym introligator przemysłowy i magazynier.


Czytaj >

Uchylenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracownika - podstawy do zastosowania kary

Obrazek z tematu Uchylenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracownikaNa przykładzie sprawy prowadzonej przez Kancelarię przeanalizujemy okoliczności i tryb stosowania wobec pracowników kar porządkowych. Klient został ukarany karą nagany za niewykonanie polecenia służbowego. Sąd uchylił karę z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracownika nałożoną przez pracodawcę na Klienta nie znajdując podstaw do jej zastosowania. Jakie są przesłanki do zastosowania wobec pracownika kary porządkowej?


Czytaj >

Ubezwłasnowolnienie całkowite osoby starszej a niekorzystny testament

Obrazek z tematu Ubezwłasnowolnienie całkowite osoby starszej a niekorzystny testamentChoroby demencyjne powodują, iż osoby nimi dotknięte z czasem tracą zdolności i możliwości działania w codziennych sprawach. Bardzo często choroby takie sprawiają, że zachowania chorych w sprawach życia codziennego stają się nieracjonalne i szkodzące ich interesom. Rozwiązaniem powyższego problemu jest ubezwłasnowolnienie, które pozwoli zapobiec negatywnym skutkom podejmowanych przez osobę ubezwłasnowolnioną czynności.


Czytaj >

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy pracownikowi chronionemu – rozwiązanie umowy

Obrazek z tematu Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy pracownikowi chronionemuPrzykład z wokandy sądowej. Pracodawca wręczył Klientce wypowiedzenie warunków umowy o pracę, proponując jej nowe warunki. Klientka nie zgadzała się z wypowiedzeniem i jego treścią, więc odwołała się do Sądu Pracy nie chcąc rozwiązania stosunku pracy. Klientka jako przewodnicząca związku zawodowego funkcjonującego u pracodawcy była osobą chronioną, na podstawie art. 32 ust. 2 Ustawy o związkach zawodowych.


Czytaj >
< Poprzednie wpisy
1
2
3
4
Kolejne wpisy >