Blog

Oskładkowanie Świadczeń Socjalnych ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Obrazek z tematu Oskładkowanie Świadczeń Socjalnych ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Podmioty uprawnione do świadczeń socjalnych zostały określone w art. 2 ust. 5 ustawy, są to pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści i ich rodziny oraz inne osoby. W konsekwencji oznacza to, że mamy do czynienia z trzema grupami podmiotów uprawnionych, gdzie dwie pierwsze zostały ustawowo określone, zaś trzecia grupa jest precyzowana w drodze przepisów regulaminu funkcjonującego w danej jednostce


Czytaj >

Procedura kontroli i liczebności organizacji związkowych

Obrazek z tematu Procedura kontroli i liczebności organizacji związkowych W kontekście zmiany ustawy o związkach zawodowych wartą zauważenia jest przyznana aktualnie organizacjom związkowym możliwość weryfikacji liczebności innych związków działających u pracodawcy. Jak wynika z art. 251 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków.


Czytaj >

Czym jest rekompensata za pracę w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze?

Obrazek z tematu Czym jest rekompensata za pracę w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze Jakie warunki należy spełniać aby móc ubiegać się o rekompensatę z ZUS w formie dodatku do kapitału początkowego? Prawo do rekompensaty przewidują przepisy ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (tekst jedn. Dz. U z 2015 r., poz. 965 ze zm.).


Czytaj >

Szczególna ochrona stosunku pracy a urlop wychowawczy lub obniżenie wymiaru czasu pracy

Obrazek z tematu Szczególna ochrona stosunku pracy a urlop wychowawczy lub obniżenie wymiaru czasu pracy Urlop wychowawczy oraz możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym pracownik mógłby korzystać z takiego urlopu są uregulowanymi przez Kodeks pracy instytucjami związanymi z rodzicielstwem.


Czytaj >

Umowa o pracę czy umowa zlecenie?

Obrazek z tematu Umowa o pracę czy umowa zlecenie? Niedawno zakończyła się prowadzona przez naszą kancelarię sprawa, której głównym celem było ustalenie, iż łączący powoda z pozwanym stosunek prawny był stosunkiem pracy. Nie był to jedyny, ale najistotniejszy z postulatów pozwu, gdyż od tej kwestii zależała zasadność szeregu innych roszczeń zatrudnionego.


Czytaj >

Wcześniejsza emerytura - emerytura z tytułu pracy w warunkach szczególnych

Obrazek z tematu Emerytura z tytułu pracy w warunkach szczególnych Osoby zatrudnione w tak zwanych warunkach szczególnych nabywają prawo do emerytury pięć lat wcześniej - do wcześniejszej emerytury. Jednak aby tak się stało muszą być spełnione warunki określone w ustawie o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych.


Czytaj >

Umowa cywilnoprawna jako próba obejścia przepisów o pracy w godzinach nadliczbowych

Obrazek z tematu Umowa cywilnoprawna jako próba obejścia przepisów o pracy w godzinach nadliczbowych Czas pracy osoby zatrudnionej można podzielić na dwie części: praca wykonywana w wymiarze zgodnym z treścią umowy o pracę oraz praca w godzinach nadliczbowych. Zdarza się jednak, że pracodawcy podejmują działania w celu obejścia przepisów o pracy w godzinach nadliczbowych oraz wynikających z tego tytułu uprawnieniach pracowników.


Czytaj >

Utrata zaufania jako przyczyna uzasadniająca zwolnienie pracownika

Obrazek z tematu Utrata zaufania jako przyczyna uzasadniająca zwolnienie pracownika Pracodawca zatrudniając pracownika i powierzając mu do wykonywania obowiązki związane niejednokrotnie z dysponowaniem swoim mieniem musi obdarzyć go pewną dozą zaufania. Powstaje jednak pytanie, czy utrata przez pracownika zaufania pracodawcy może stanowić uzasadnioną przyczynę do zwolnienia z pracy?


Czytaj >

Wypowiedzenie zmieniające a prawo do odprawy z ustawy

Obrazek z tematu Wypowiedzenie zmieniające a prawo do odprawy z ustawy Odprawa jest podstawowym uprawnieniem przysługującym pracownikowi z racji utraty zatrudnienia wskutek wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie pracodawcy. Nasuwa się jednak pytanie, co w sytuacji, gdy stosunek pracy rozwiązał się z uwagi na odmowę przyjęcia przez pracownika określonych w wypowiedzeniu nowych warunków zatrudnienia.


Czytaj >

Kryteria doboru pracowników do zwolnienia

Obrazek z tematu Kryteria doboru pracowników do zwolnienia Dla pracodawcy, który dokonuje zwolnień pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony z przyczyn organizacyjnych niedotyczących pracownika) istotne jest to jak prawidłowo wskazać przyczynę takiego wypowiedzenia. Powinna być ona bowiem nie tylko prawdziwa, ale także konkretna (prawidłowo sformułowana), tylko bowiem taka spełniać będzie wymagania wynikające z art. 30 § 4 k.p.


Czytaj >

Zrzeczenie się prawa do wynagrodzenia w świetle art. 84 Kodeksu pracy

Obrazek z tematu Zrzeczenie się prawa do wynagrodzenia w świetle art. 84 Kodeksu pracy Wynagrodzenie jest jednym z podstawowych elementów stosunku pracy. Polskie prawo pracy zawiera szereg przepisów, których celem jest ochrona prawa pracownika do wynagrodzenia. Jednym z nich jest określony w art. 84 Kodeksu pracy zakaz jego zrzeczenia się lub przeniesienia na inną osobę.


Czytaj >

Prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przedstawicieli handlowych

Obrazek z tematu Prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przedstawicieli handlowych Zgodnie z normą art. 128 k.p. prawo do wynagrodzenia za prace w godzinach nadliczbowych wymaga pozostawania w dyspozycji, jaką jest fizyczna obecność w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Co w przypadku odbywania podróży służbowej?


Czytaj >
< Poprzednie wpisy
1
2
3