Blog

«
1
2
3
4
5
6
7
»

Zwolnienie nauczyciela psychologa z uwagi na brak finansowania etatu przez organ prowadzący

Obrazek z tematu Zwolnienie nauczyciela psychologa z uwagi na brak finansowania etatu przez organ prowadzącyW przypadku zmniejszenia środków na finansowanie szkoły lub placówki oświatowej przez organy prowadzące konieczne są zmiany organizacyjne, które często powodują zmniejszenie liczby oddziałów w szkole. Wypowiedzenie stosunku pracy powinno być poprzedzone porównaniem nauczycieli zajmujących likwidowane stanowisko przy zastosowaniu sprawiedliwych i obiektywnych kryteriów doboru do zwolnienia.


Czytaj >

Swoboda przedsiębiorcy w kształtowaniu podstawy wymiaru składek w ZUS

Obrazek z tematu Swoboda przedsiębiorcy w kształtowaniu podstawy wymiaru składek w ZUSWysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących działalność gospodarczą uzależniona jest od deklaracji płatnika składek, któremu ustawodawca pozostawił swobodę w jej określeniu z zastrzeżeniem, że nie może być niższa niż 60% i przekraczać 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, niezależnie od tego czy przedsiębiorca osiąga dochody, czy też nie.


Czytaj >

Czy można zupełnie pozbawić kogoś prawa do dziedziczenia i czy wydziedziczenie jest niepodważalne?

Obrazek z tematu Czy istnieje możliwość zupełnego pozbawienia kogoś prawa do dziedziczenia i czy taka decyzja testatora jest niewzruszalnaDziedziczenie najprościej rzecz ujmując związane jest z nabyciem przez spadkobierców prawa do całego lub części majątku osoby zmarłej. Sposób podziału majątku spadkodawcy może wynikać z przepisów powszechnie obowiązujących lub być określony w testamencie. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest zupełne pozbawienie osób bliskich prawa do majątku i odbywa się to przy zastosowaniu instytucji wydziedziczenia.


Czytaj >

Prawo do odprawy dla odwołanego Sekretarza Gminy

Obrazek z tematu Prawo do odprawy dla odwołanego Sekretarza GminyPrawo do odprawy przysługujące Pracownikom w związku ze zwolnieniem z pracy uzależnione jest od przyczyny wypowiedzenia. Co jednak w sytuacji, gdy Pracodawca nie ma obowiązku podania przyczyny zwolnienia lub temu obowiązkowi uchybi? Czy Pracownikowi nie będzie należała się taka odprawa? Z taką sytuacją mamy do czynienia między innymi względem zwalnianych pracowników powołanych.


Czytaj >

Przestępstwo wprowadzenia w błąd organów ścigania

Obrazek z tematu Przestępstwo wprowadzenia w błąd organów ściganiaRelacje międzyludzkie, zarówno na gruncie zawodowym jak i prywatnym mogą być różne. Charakteryzować je może sympatia bądź zwykła niechęć. Zdarzają się sytuacje, gdy konflikt między dwiema osobami nabiera takiej mocy, że jedna strona chce jak najmocniej zaszkodzić drugiej, w tym celu zaś próbuje wykorzystać organy ścigania. Objawia się to najczęściej złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, które w rzeczywistości nie miało miejsca.


Czytaj >

Procedura rozgraniczenia działek

Obrazek z tematu Procedura rozgraniczenia działekStosunki sąsiedzkie, zwłaszcza związane z granicami przylegających działek, można w wielu wypadkach nazwać co najmniej „trudnymi”. Z pewnością wszyscy pamiętają czym w znanej polskiej komedii zakończyło się zaoranie miedzy „na trzy palce”. W takich sytuacjach właściciele często nie mogą dojść do porozumienia, w którym miejscu kończy się jedna a zaczyna druga działka, konieczne zatem jest wszczęcie procedury rozgraniczenia działek.


Czytaj >

Dyscyplinarka (art. 52 k.p.) a możliwość dochodzenia wynagrodzenia za okres 24 miesięcy lub więcej

Obrazek z tematu Dyscyplinarka (art. 52 K.P) a możliwość dochodzenia wynagrodzenia za okres 24 miesięcy lub więcejBezprawne rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę powoduje powstanie szkody po stronie pracownika oraz w związku z tym prawa do odszkodowania określonego w art. 58 Kodeksu pracy. Pracownik, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia oprócz roszczeń wynikających z kodeksu pracy ma także możliwość zgłaszania roszczeń uzupełniających w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.


Czytaj >

Zakaz naruszania prawa własności poprzez przywrócenie stanu zgodnego z prawem a zasiedzenie

Obrazek z tematu Zakaz naruszania prawa własności poprzez przywrócenie stanu zgodnego z prawem a zasiedzenieKancelaria reprezentowała Klientów w sprawie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem w związku z rzekomym naruszeniem prawa własności gruntu. Kwestią sporną między stronami był przebieg drogi dojazdowej do nieruchomości pozwanych, która zdaniem powoda przebiegała po jego działce. Opiszemy stan faktyczny sprawy oraz możliwość nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.


Czytaj >

Podleganie ubezpieczeniom społecznym ciężarnej – zawarcie umowy o pracę przez kobietę w ciąży

Obrazek z tematu Podleganie ubezpieczeniom społecznym ciężarnej z tytułu zatrudnienia – zawarcie umowy o pracę przez kobietę w ciążyZUS wydał decyzję o niepodleganiu przez Klientkę ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Wnioskodawczyni zawierając umowę o pracę była w ciąży i krótko po zawarciu umowy stała się niezdolna do pracy. Organ rentowy podważył umowę o pacę jako zawartą w celu uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Przeanalizujemy stan faktyczny i ustalenia Sądu w powyższej sprawie.


Czytaj >

Rekompensata z tytułu pracy w warunkach szczególnych – aparatowy gazów technicznych

Obrazek z tematu Rekompensata z tytułu pracy w warunkach szczególnych – aparatowy gazów technicznychZakład Ubezpieczeń Społecznych może przyznać wnioskodawcy prawo do emerytury od osiągnięcia wieku emerytalnego, odmawiając jednocześnie przyznania prawa do rekompensaty z tytułu pracy w warunkach szczególnych z powodu braku udowodnienia 15-letniego okresu pracy w szczególnych warunkach. W artykule opisujemy postępowanie odwoławcze przed Sądem, w którym istotnym dowodem okazały się przesłuchania stron i świadków.


Czytaj >

Wysokość podstawy wymiaru składek

Obrazek z tematu Wysokość podstawy wymiaru składekZgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawą składki jest przychód, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne. W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia na krótko przed zajściem zdarzenia rodzącego uprawnienia do świadczenia z ubezpieczenia chorobowego ZUS może zakwestionować wysokość podstawy wymiaru składek.


Czytaj >

Prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego

Obrazek z tematu Prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowegoZgodnie z art. 7 ustawy zasiłkowej, zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego. Na przykładzie wygranej sprawy sądowej przeanalizujemy przesłanki do nabycia prawa do zasiłku chorobowego z powyższego tytułu.


Czytaj >
«
1
2
3
4
5
6
7
»