Blog

«
1
2
3
4
5
6
7
»

Rekompensata z tytułu pracy w warunkach szczególnych – aparatowy gazów technicznych

Obrazek z tematu Rekompensata z tytułu pracy w warunkach szczególnych – aparatowy gazów technicznychZakład Ubezpieczeń Społecznych może przyznać wnioskodawcy prawo do emerytury od osiągnięcia wieku emerytalnego, odmawiając jednocześnie przyznania prawa do rekompensaty z tytułu pracy w warunkach szczególnych z powodu braku udowodnienia 15-letniego okresu pracy w szczególnych warunkach. W artykule opisujemy postępowanie odwoławcze przed Sądem, w którym istotnym dowodem okazały się przesłuchania stron i świadków.


Czytaj >

Wysokość podstawy wymiaru składek

Obrazek z tematu Wysokość podstawy wymiaru składekZgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawą składki jest przychód, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne. W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia na krótko przed zajściem zdarzenia rodzącego uprawnienia do świadczenia z ubezpieczenia chorobowego ZUS może zakwestionować wysokość podstawy wymiaru składek.


Czytaj >

Prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego

Obrazek z tematu Prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowegoZgodnie z art. 7 ustawy zasiłkowej, zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego. Na przykładzie wygranej sprawy sądowej przeanalizujemy przesłanki do nabycia prawa do zasiłku chorobowego z powyższego tytułu.


Czytaj >

Naruszenie dóbr osobistych

Obrazek z tematu Naruszenie dóbr osobistychPrawo cywilne obejmuje swoją ochroną wszelkie dobra osobiste człowieka niezależnie od ochrony przewidzianej innymi przepisami. Wedle art. 24 Kodeksu cywilnego w razie naruszenia dóbr osobistych poszkodowany może żądać od osoby, która dopuściła się naruszenia do zaniechania niekorzystnych działań i usunięcia ich skutków. Ponadto Sąd za doznaną krzywdę może przyznać odpowiednią sumę pieniędzy tytułem zadośćuczynienia.


Czytaj >

Zobowiązanie pracownika do przestrzegania tajemnicy przedsiębiorcy

Obrazek z tematu Zobowiązanie pracownika do przestrzegania tajemnicy przedsiębiorcy na podstawie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencjiPracownik może zostać zobowiązany regulaminem pracy lub poprzez podpisanie odpowiedniego oświadczenia do przestrzegania tajemnicy przedsiębiorcy na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Kodeks pracy nakłada na pracownika obowiązek przestrzegania tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, np. bankowej, statystycznej, lekarskiej, czy przedsiębiorstwa.


Czytaj >

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy

Obrazek z tematu Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracyZgodnie z brzmieniem art. 11 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Obowiązkiem pracownika jest zgłoszenie wypadku przy pracy.


Czytaj >

Prawo do rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych - praca wulkanizatora, lakiernika

Obrazek z tematu Prawo do rekompensaty za prace w warunkach szczególnych - praca wulkanizatora, lakiernikaZgodnie z treścią art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, rekompensata przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli ma okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat. Opierając się na stanie faktycznym wygranej sprawy opiszemy okoliczności przyznania Klientowi prawa do rekompensaty z tytułu pracy w warunkach szczególnych.


Czytaj >

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Obrazek z tematu Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczymNakaz zapłaty to rodzaj orzeczenia sądowego, wydawany przez sąd lub referendarza sądowego na tzw. posiedzeniu niejawnym – bez udziału stron w przypadku gdy strona powodowa dochodzi świadczenia pieniężnego. Pozwany ma dwa tygodnie od dnia odebrania nakazu zapłaty na uregulowanie należności lub złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty do sądu, który wydał nakaz. Co się stanie jeśli nie zareagujesz na list polecony z sądu?


Czytaj >

Zwolnienie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy – kryteria doboru pracownika do zwolnienia

Obrazek z tematu Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy – kryteria doboru pracownika do zwolnieniaPracownik, który traci stanowisko przy jednoczesnym pozostawieniu na równorzędnym stanowisku innych pracowników powinien znać zastosowane kryteria obiektywnego i sprawiedliwego doboru pracowników do zwolnienia. Przedstawimy pogląd utrwalony w orzecznictwie i literaturze prawa dotyczący obowiązku stosowania przez pracodawcę obiektywnych kryteriów doboru pracownika do zwolnienia.


Czytaj >

PFRON - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Obrazek z tematu PFRON - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnychZgodnie z art. 26a ust. 1 ustawy o rehabilitacji pracodawcy przysługuje ze środków Funduszu miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Na przykładzie sprawy wygranej przez Kancelarię omówimy kiedy przysługuje pracodawcy miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.


Czytaj >

Emerytura wcześniejsza dla osób zatrudnionych w warunkach szczególnych – odbywanie służby wojskowej

Obrazek z tematu Emerytura wcześniejsza dla osób zatrudnionych w warunkach szczególnych – kwestia odbywania służby wojskowejOpiszemy okoliczności odwołania od decyzji ZUS-u, w której odmówiono klientowi Kancelarii prawa do wcześniejszej emerytury. Organ rentowy do pracy w szczególnych warunkach nie uwzględnił okresu zatrudnienia u jednego z pracodawców, u którego wnioskodawca świadczył pracę na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego oraz do stażu pracy nie uwzględnił okresu niewykonywania zatrudnienia po odbyciu służby wojskowej.


Czytaj >

Przyjęcie solidarnej odpowiedzialności następcy prawnego zbywcy za jego dotychczasowe zobowiązania

Obrazek z tematu Przyjęcie solidarnej odpowiedzialności następcy prawnego zbywcy wraz ze zbywcą za jego dotychczasowe zobowiązaniaKlient reprezentowany przez Kancelarię udowadniał w Sądzie swoje roszczenia oraz podstawę ich dochodzenia w stosunku do pozwanej spółki jako następcy prawnego jego zobowiązanych kontrahentów. Pozwana spółka stała się następcą prawnym stowarzyszenia piłkarskiego i zobowiązała się do solidarnej odpowiedzialności z tymże stowarzyszeniem za jego zobowiązania. Przeanalizujemy podstawy prawne roszczenia oraz ustalenia Sądu.


Czytaj >
«
1
2
3
4
5
6
7
»