Popularne tematy
Popularne tematy < Strona Główna

Praca w warunkach szczególnych

Czym jest rekompensata za pracę w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze?

Obrazek z tematu Czym jest rekompensata za pracę w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterzeJakie warunki należy spełniać aby móc ubiegać się o rekompensatę z ZUS w formie dodatku do kapitału początkowego? Prawo do rekompensaty przewidują przepisy ustawy o emeryturach pomostowych i przysługuje ono ubezpieczonemu, który pracował w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze. Jest to odszkodowanie za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury dla osób, które nie nabyły prawa do emerytury pomostowej.


Czytaj >

Prawo do emerytury pomostowej - prace spawalnicze

Obrazek z tematu Prawo do emerytury pomostowej - prace spawalniczeBy móc skorzystać ze świadczenia w niższym wieku emerytalnym tzw. emerytury pomostowej należy spełnić oprócz wymogu pracy w warunkach szczególnych bądź w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów obowiązujących na dzień 1 stycznia 1999 roku również warunek wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych.


Czytaj >

Wcześniejsza emerytura - emerytura z tytułu pracy w warunkach szczególnych

Obrazek z tematu Emerytura z tytułu pracy w warunkach szczególnychOsoby zatrudnione w tak zwanych warunkach szczególnych nabywają prawo do wcześniejszej emerytury czyli emerytury pięć lat wcześniej. Jednak aby tak się stało muszą być spełnione warunki określone w ustawie o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych. Dodatkowo warunki te muszą być spełnione do dnia 1 stycznia 1999r. Dochodzi również kwestia odbywania służby wojskowej oraz pracy na roli.


Czytaj >

Emerytura wcześniejsza dla osób zatrudnionych w warunkach szczególnych – odbywanie służby wojskowej

Obrazek z tematu Emerytura wcześniejsza dla osób zatrudnionych w warunkach szczególnych – kwestia odbywania służby wojskowejOpiszemy okoliczności odwołania od decyzji ZUS-u, w której odmówiono klientowi Kancelarii prawa do wcześniejszej emerytury. Organ rentowy do pracy w szczególnych warunkach nie uwzględnił okresu zatrudnienia u jednego z pracodawców, u którego wnioskodawca świadczył pracę na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego oraz do stażu pracy nie uwzględnił okresu niewykonywania zatrudnienia po odbyciu służby wojskowej.


Czytaj >

Odwołanie od decyzji ZUS-u ustalającej niekorzystną wysokość kapitału początkowego

Obrazek z tematu Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalającej niekorzystną wysokość kapitału początkowegoZgodnie z art. 173 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. opłacających składki, ZUS ustala kapitał początkowy. W przypadku braku dokumentów lub brakach w ich treści decyzja organu rentowego i wyliczona wysokość kapitału początkowego może być dla ubezpieczonego niekorzystna. W takiej sytuacji jedyną drogą do zmiany decyzji jest odwołanie.


Czytaj >

Praca w warunkach szczególnych - stanowisko łączone introligatora przemysłowego i magazyniera

Obrazek z tematu Praca w warunkach szczególnych - stanowisko łączone introligatora przemysłowego i magazynieraOpierając się na stanie faktycznym sprawy o przyznanie prawa do emerytury wcześniejszej omówimy podstawy prawne oraz stanowisko Sądu w tej sprawie. ZUS odmówił klientce Kancelarii prawa do wcześniejszej emerytury z powodu nieudowodnienia okresu 15 lat pracy w warunkach szczególnych. W spornym okresie wnioskodawczyni była zatrudniona na stanowisku łączonym introligator przemysłowy i magazynier.


Czytaj >

Prawo do rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych - praca wulkanizatora, lakiernika

Obrazek z tematu Prawo do rekompensaty za prace w warunkach szczególnych - praca wulkanizatora, lakiernikaZgodnie z treścią art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, rekompensata przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli ma okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat. Opierając się na stanie faktycznym wygranej sprawy opiszemy okoliczności przyznania Klientowi prawa do rekompensaty z tytułu pracy w warunkach szczególnych.


Czytaj >

Spełnienie przesłanek prawa do emerytury pomostowej dopiero po wydaniu decyzji przez ZUS

Spełnienie przesłanek prawa do emerytury pomostowej dopiero po wydaniu decyzji przez ZUS a więc dopiero w toku postępowania przed Sądem Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówi wnioskodawcy prawa do emerytury pomostowej jeżeli uzna, że nie został spełniony którykolwiek z warunków ustawy o emeryturach pomostowych. Opisujemy sprawę, w której Klient kancelarii odwołał się od decyzji organu rentowego i dopiero w toku postępowania spełnił wszystkie warunki rozwiązując stosunek pracy i przedkładając świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach.


Czytaj >

Rekompensata z tytułu pracy w warunkach szczególnych – aparatowy gazów technicznych

Obrazek z tematu Rekompensata z tytułu pracy w warunkach szczególnych – aparatowy gazów technicznychZakład Ubezpieczeń Społecznych może przyznać wnioskodawcy prawo do emerytury od osiągnięcia wieku emerytalnego, odmawiając jednocześnie przyznania prawa do rekompensaty z tytułu pracy w warunkach szczególnych z powodu braku udowodnienia 15-letniego okresu pracy w szczególnych warunkach. W artykule opisujemy postępowanie odwoławcze przed Sądem, w którym istotnym dowodem okazały się przesłuchania stron i świadków.


Czytaj >
Wyroki

Przyznanie rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach - kierowca samochodu ciężarowego

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przyznającego prawo do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach na stanowisku kierowca samochodu ciężarowegoZUS odmówił Klientowi prawa do rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych uzasadniając, że wnioskodawca nie udowodnił 15 lat pracy w szczególnych warunkach. Klient odwołał się od decyzji organu rentowego. Sąd Okręgowy w Lublinie przyznał Klientowi prawo do rekompensaty z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach.


Czytaj >

Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przyznanie prawa do emerytury wcześniejszej

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przyznającego prawo do emerytury wcześniejszejWydaną decyzją Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił Klientowi kancelarii prawa do wcześniejszej emerytury. Klient złożył odwołanie od decyzji organu rentowego nie zgadzając się z zaskarżoną decyzją i wnosząc o jej zmianę poprzez przyznanie prawa do emerytury. Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u i ustalił Klientowi kancelarii prawo do wcześniejszej emerytury.


Czytaj >

Sąd zmienił zaskarżoną decyzję ZUS i przyznał wnioskodawcy prawo do emerytury pomostowej

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego zaskarżoną decyzję ZUS-u i przyznającego wnioskodawcy prawo do emerytury pomostowej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił Klientowi kancelarii prawa do emerytury pomostowej ponieważ Klient nie udowodnił okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszącego co najmniej 15 lat oraz nie udowodnił rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą. Sąd zmienił zaskarżoną decyzję przyznając Klientowi prawo do emerytury pomostowej.


Czytaj >

Wyrok zmieniający zaskarżoną decyzję ZUS-u i przyznający prawo do wcześniejszej emerytury

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przyznający prawo do wcześniejszej emeryturyZakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił Klientce kancelarii prawa do wcześniejszej emerytury, przyznawanej pracownikom zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Klientka reprezentowana przez kancelarię złożyła odwołanie od powyżej decyzji. Sąd Okręgowy w Lublinie uznał odwołanie od decyzji za zasadne i ustalił Klientce kancelarii prawo do emerytury wcześniejszej.


Czytaj >

Zmiana decyzji ZUS-u i przyznanie emerytury pomostowej pracownikowi odlewni "Ursus"

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego decyzję ZUS-u i przyznającego emeryturę pomostową pracownikowi odlewni UrsusOrgan rentowy po rozpatrzeniu wniosku o emeryturę pomostową odmówił Klientowi prawa do emerytury pomostowej. Klient zaskarżył niekorzystną decyzję uzasadniając, że w spornym okresie wykonywał pracę w szczególnych warunkach na stanowisku wykańczacz odlewów. Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił decyzję ZUS-u i przyznał wnioskodawcy prawo do emerytury pomostowej.


Czytaj >

Sąd uznał odwołanie od decyzji ZUS-u za zasadne i ustalił Klientowi prawo do wcześniejszej emerytury

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku w sprawie o ustalenie prawa do wcześniejszej emeryturyZakład Ubezpieczeń Społecznych wydaną decyzją odmówił Klientowi kancelarii prawa do wcześniejszej emerytury. Klient złożył odwołanie, wnosząc o jej zmianę i ustalenie prawa do emerytury. Sąd Okręgowy w Lublinie uznał odwołanie za zasadne i wydanym wyrokiem zmienił zaskarżoną decyzję organu rentowego ustalając Klientowi kancelarii prawo do emerytury wcześniejszej.


Czytaj >

Zmiana zaskarżonej decyzji ZUS-u i przyznanie prawa do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego zmiany zaskarżonej decyzji ZUS-u i przyznania prawa do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkachZUS odmówił Klientowi przyznania prawa do rekompensaty z tytułu pracy w warunkach szczególnych uzasadniając, iż wnioskodawca nie udowodnił 15-letniego okresu pracy w tych warunkach. Klient odwołał się od decyzji ZUS-u. Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję przyznając powodowi prawo do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach.


Czytaj >

Wygrana sprawa przeciwko ZUS o emeryturę pomostową - operator żurawi wieżowych

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego powództwa o zapłatę kwot otrzymanych z umów zleceńZakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję odmawiającą Klientowi przyznania prawa do emerytury pomostowej. Wnioskodawca pracował jako operator żurawi wieżowych i tego okresu zatrudnienia organ rentowy nie uznał jako okres pracy w warunkach szczególnych. Sąd na skutek odwołania Klienta zmienił decyzję ZUS-u i ustalił prawo do emerytury pomostowej.


Czytaj >

Sąd Oddalił apelację ZUS-u od wyroku przyznającego prawo do emerytury

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Apelacyjny w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia apelacji ZUS-u od wyroku przyznającego Klientowi kancelarii prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnychZakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł apelacje od wyroku Sądu pierwszej instancji korzystnego dla Klienta kancelarii, który zmienił decyzję ZUS-u i przyznał powodowi prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych. Sąd Apelacyjny w Lublinie po przeprowadzeniu postępowania oddalił apelację ZUS-u.


Czytaj >

Oddalenie apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od korzystnego wyroku w sprawie o prawo do emerytury

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Apelacyjny w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od korzystnego wyroku w sprawie o prawo do emeryturyZakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł apelację od wyroku Sądu pierwszej instancji korzystnego dla Klienta kancelarii ustalającego prawo do wcześniejszej emerytury przysługującej pracownikom zatrudnionym w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Sąd Apelacyjny w Lublinie oddalił apelację ZUS-u.


Czytaj >

Wyrok zmieniający decyzję ZUS-u i przyznający prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego decyzję ZUS-u i przyznającego prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnychKlient kancelarii odwołał się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w której odmówiono mu prawa do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze. Sąd Okręgowy w Lublinie wydał wyrok, w którym zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u i przyznał Klientowi kancelarii prawo do emerytury.


Czytaj >

Wyrok zmieniający decyzję ZUS-u i ustalający korzystną wysokość kapitału początkowego

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego decyzję ZUS-u i ustalającego korzystną wysokość kapitału początkowegoZakład Ubezpieczeń Społecznych ustalając na wniosek Klienta wysokość kapitału początkowego nie uwzględnił do stażu pracy okresu studiów oraz przyjął wynagrodzenie minimalne. Wnioskodawca odwołał się od powyższej decyzji. Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję organu rentowego i ustalił wysokość kapitału początkowego na korzystniejszą wartość w kwocie 70449,72 zł.


Czytaj >

Sąd uznał odwołanie od decyzji ZUS-u za zasadne i ustalił Klientowi kancelarii prawo do wcześniejszej emerytury

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku ustalającego prawo do wcześniejszej emeryturyZakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił Klientowi kancelarii prawa do wcześniejszej emerytury przysługującej pracującym w warunkach szkodliwych. Sąd Okręgowy w Lublinie uznał, że wnioskodawca spełnił wszystkie przesłanki do przyznania mu prawa do wcześniejszej emerytury i zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u.


Czytaj >

Zmiana zaskarżonego wyroku i decyzji ZUS-u dot. pracy w szczególnych warunkach na korzyść Klienta kancelarii

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Apelacyjny w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego zmiany zaskarżonego wyroku i decyzji ZUS-u dot. pracy w szczególnych warunkach na korzyść Klienta kancelariiKlient kancelarii odwołał się od wyroku Sądu pierwszej instancji nie zgadzając się z poprzedzająca go decyzją ZUS-u. Sąd Apelacyjny w Lublinie zmienił zaskarżony wyrok oraz decyzję ZUS-u ustalając prawo do rekompensaty z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach.


Czytaj >

Wyrok zmieniający decyzję ZUS-u - rekompensata z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego zmiany decyzji ZUS-u i przyznania rekompensaty z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkachKlient kancelarii odwołał się od niekorzystnej decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sąd Okręgowy w Lublinie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u przyznając prawo do rekompensaty z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach.


Czytaj >