Popularne tematy
Popularne tematy < Strona Główna

Szczególna ochrona stosunku pracy

Wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę - zwolnienie pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym

Obrazek z tematu Skutki naruszenia procedury wypowiadania umów o pracę - zwolnienie pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym Procedura zwalniania musi przebiegać z zachowaniem wymogów określonych przepisami prawa. Ich naruszenie spowoduje, że dokonane wypowiedzenie stanie się wadliwe i skutkuje powstaniem po stronie pracownika roszczeń. Pracodawca przede wszystkim powinien przestrzegać formy oświadczenia woli, przywołania przyczyn zwolnienia oraz obowiązku współpracy ze związkiem zawodowym reprezentującym pracownika.


Czytaj >

Ochrona przedemerytalna pracowników, na podstawie art. 39 kodeksu pracy

Ochrona przedemerytalna pracowników, na podstawie art. 39 kodeksu pracyZgodnie z treścią art. 39 kp pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Naruszenie powyższego artykułu opisujemy na postawie sprawy pracownika, któremu pracodawca wypowiedział umowę o pracę, uzasadniając zmniejszeniem stanu zatrudnienia w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


Czytaj >

Niezasadna dyscyplinarka dla chronionego związkowca - zwolnienie pracownika szczególnie chronionego

Obrazek z tematu Niezasadna dyscyplinarka dla chronionego związkowca Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach lub o odszkodowanie. Jeżeli pracownik przywrócony do pracy był objęty szczególną ochroną trwałości stosunku pracy przysługuje mu wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy.


Czytaj >

Szczególna ochrona stosunku pracy a urlop wychowawczy lub obniżenie wymiaru czasu pracy

Obrazek z tematu Szczególna ochrona stosunku pracy a urlop wychowawczy lub obniżenie wymiaru czasu pracyStosunek pracy pracownika korzystającego z uprawnień rodzicielskich czyli urlopu wychowawczego lub obniżenia wymiaru zatrudnienia zostaje objęty szczególną ochroną przed zwolnieniem. Na czym polega szczególna ochrona? Kiedy złożyć do pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu lub obniżenie wymiaru czasu pracy?


Czytaj >

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy pracownikowi chronionemu – rozwiązanie umowy

Obrazek z tematu Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy pracownikowi chronionemuPrzykład z wokandy sądowej. Pracodawca wręczył Klientce wypowiedzenie warunków umowy o pracę, proponując jej nowe warunki. Klientka nie zgadzała się z wypowiedzeniem i jego treścią, więc odwołała się do Sądu Pracy nie chcąc rozwiązania stosunku pracy. Klientka jako przewodnicząca związku zawodowego funkcjonującego u pracodawcy była osobą chronioną, na podstawie art. 32 ust. 2 Ustawy o związkach zawodowych.


Czytaj >
Wyroki

Przywrócenie do pracy pracownika objętego ochroną przedemerytalną i zasądzenie odszkodowania

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przywracającego do pracy pracownika objętego ochroną przedemerytalną oraz zasądzającego wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy i odszkodowanie

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie orzekł przywrócenie pracownika objętego ochroną przedemerytalną do pracy na dotychczasowych warunkach pracy i płacy oraz zasądził na jego rzecz 51 678 zł wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Sąd zasądził na rzecz drugiego powoda kwotę 12 tys. zł tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę.


Czytaj >

Oddalenie apelacji i zasądzenie łącznie 759 tys. zł wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy

Prawo pracy
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego apelację i zasądzającego 250 tys. zł wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracyPozwane Centrum odwołało się od wyroku sądu pierwszej instancji orzekającego przywrócenie do pracy zwolnionego dyscyplinarnie Klienta kancelarii. Sąd Okręgowy w Lublinie oddalił apelację oraz zasądził na rzecz powoda 250 tys. zł wynagrodzenia. Łącznie na rzecz Klienta kancelarii zostało zasądzonych w sumie 759 tys. zł wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.


Czytaj >

Wyrok przywracający do pracy i zasądzający wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przywracającego do pracy i zasądzającego wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracySąd Rejonowy w Lublinie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał korzystny wyrok dla powoda - reprezentowanego przez kancelarię zasądzając przywrócenie go do pracy oraz odszkodowanie w wysokości 60 tys. zł tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.


Czytaj >

Wyrok w sprawie o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku w sprawie o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracySąd Rejonowy w Lublinie w wydanym wyroku przywrócił do pracy Klienta kancelarii w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie oraz zasądził na jego rzecz kwotę w wysokości ponad 508 tys. złotych, tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.


Czytaj >

Przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy Klientki kancelarii

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy Klientki kancelariiKlientka kancelarii pozwała Pracodawcę domagając się przywrócenia poprzednich warunków pracy i płacy, dopuszczenia do pracy i wynagrodzenia. Sąd Rejonowy w Lublinie wydanym wyrokiem przywrócił powódkę do pracy oraz zasądził 66 tys. zł tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.


Czytaj >