Popularne tematy
Popularne tematy < Strona Główna

Zaskarżenie decyzji zasiłkowej ZUS

Swoboda przedsiębiorcy w kształtowaniu podstawy wymiaru składek w ZUS

Obrazek z tematu Swoboda przedsiębiorcy w kształtowaniu podstawy wymiaru składek w ZUSWysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących działalność gospodarczą uzależniona jest od deklaracji płatnika składek, któremu ustawodawca pozostawił swobodę w jej określeniu z zastrzeżeniem, że nie może być niższa niż 60% i przekraczać 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, niezależnie od tego czy przedsiębiorca osiąga dochody, czy też nie.


Czytaj >

Podleganie ubezpieczeniom społecznym ciężarnej – zawarcie umowy o pracę przez kobietę w ciąży

Obrazek z tematu Podleganie ubezpieczeniom społecznym ciężarnej z tytułu zatrudnienia – zawarcie umowy o pracę przez kobietę w ciążyZUS wydał decyzję o niepodleganiu przez Klientkę ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Wnioskodawczyni zawierając umowę o pracę była w ciąży i krótko po zawarciu umowy stała się niezdolna do pracy. Organ rentowy podważył umowę o pacę jako zawartą w celu uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Przeanalizujemy stan faktyczny i ustalenia Sądu w powyższej sprawie.


Czytaj >

Wysokość podstawy wymiaru składek

Obrazek z tematu Wysokość podstawy wymiaru składekZgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawą składki jest przychód, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne. W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia na krótko przed zajściem zdarzenia rodzącego uprawnienia do świadczenia z ubezpieczenia chorobowego ZUS może zakwestionować wysokość podstawy wymiaru składek.


Czytaj >

Prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego

Obrazek z tematu Prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowegoZgodnie z art. 7 ustawy zasiłkowej, zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego. Na przykładzie wygranej sprawy sądowej przeanalizujemy przesłanki do nabycia prawa do zasiłku chorobowego z powyższego tytułu.


Czytaj >

Zadeklarowanie wysokiej podstawy wymiaru składek a brak zysku z działalności

Obrazek z tematu Zadeklarowanie wysokiej podstawy wymiaru składek, a brak zysku z działalności – podleganie obowiązkowym ubezpieczeniomZgodnie z art. 6 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi. Kancelaria prowadziła sprawę, w której okolicznością sporną było ustalenie, czy w ustalonym okresie klientka powinna podlegać ubezpieczeniom z powyższej ustawy.


Czytaj >

Prawo do zasiłku chorobowego – nieumyślne niestawiennictwo na termin badania kontrolnego

Obrazek z tematu Prawo do zasiłku chorobowego – nieumyślne niestawiennictwo na termin badania kontrolnegoW celu przeprowadzenia kontroli prawidłowości orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy i wystawiania zaświadczeń lekarskich Zakład Ubezpieczeń Społecznych skierował do naszej klientki wezwanie na badanie, które miał wykonać lekarz orzecznik ZUS. Klientka nieumyślnie nie stawiła się w terminie na badanie, organ rentowy odmówił jej prawa do zasiłku chorobowego uzasadniając, że uniemożliwiła przeprowadzenie kontroli.


Czytaj >
Wyroki

Zmiana decyzji organu rentowego i ustalenie maksymalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego decyzję organu rentowego i ustalającego maksymalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

Organ rentowy podważył zadeklarowaną przez Klienta prowadzącego działalność gospodarczą maksymalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jako nieadekwatną do wysokości dochodów. Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił decyzję ZUS-u i ustalił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na maksymalnym poziomie.


Czytaj >

Wyrok Sądu Apelacyjnego oddalający apelację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Apelacyjny w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku Sądu Apelacyjnego oddalającego apelację Zakładu Ubezpieczeń SpołecznychZakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł apelację od wyroku korzystnego dla Klientki kancelarii do sądu drugiej instancji. Wyrok sądu pierwszej instancji zmienił decyzję organu rentowego, która podważała umowę o pracę zawartą przez wnioskodawczynię jako zawartą w celu uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Sąd Apelacyjny w Lublinie oddalił apelację.


Czytaj >

Zmiana zaskarżonej decyzji ZUS odmawiającej przyznania zasiłku chorobowego

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego zmiany zaskarżonego wyroku odmawiającego przyznania zasiłku chorobowegoKlientka odwołała się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odmawiającej przyznania zasiłku chorobowego. Organ rentowy zakwestionował prawo do ubezpieczenia gdyż Klientka zaszła w ciążę niedługo po zawarciu umowy o pracę. Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u i ustalił, że klientka jako pracowniczka domu seniora podlegała ubezpieczeniom społecznym.


Czytaj >

Sąd zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u i przyznał Klientowi prawo do świadczenia rehabilitacyjnego

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego zmiany przez Sąd zaskarżonej decyzji ZUS-u i przyznania Klientowi prawa do świadczenia rehabilitacyjnegoKlient z pomocą Kancelarii zaskarżył decyzję ZUS-u, w której odmówiono mu prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. Organ rentowy uzasadnił, iż wnioskodawca wykorzystywał świadczenie niezgodnie z jego celem. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję i przyznał Klientowi reprezentowanemu przez kancelarię prawo do świadczenia rehabilitacyjnego.


Czytaj >

Sąd drugiej instancji oddalił apelację ZUS-u od wyroku ustalającego prawo do zasiłku chorobowego

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia przez Sąd drugiej instancji apelacji ZUS-u od wyroku ustalającego prawo do zasiłku chorobowegoZakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł apelację od wyroku Sądu pierwszej instancji ustalającego na rzecz Klientki kancelarii prawo do zasiłku chorobowego. Klientka przebywała na zwolnieniu chorobowym w związku z zajściem w ciążę. Sąd drugiej instancji - Sąd Okręgowy w Lublinie oddalił apelację ZUS-u.


Czytaj >

Ustalenie prawa do okresowej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego ustalenia prawa do okresowej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracyKlient kancelarii odwołał się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w której ZUS odmówił prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u i ustalił Klientowi prawo do okresowej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.


Czytaj >

Odwołanie od dezycji ZUS-u odmawiającej prawa do zasiłku chorobowego

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego zaskarżone decyzje ZUS-u i orzekającego prawo do zasiłku chorobowegoKlientka kancelarii odwołała się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w których ZUS odmówił jej prawa do zasiłku chorobowego. Sąd Rejonowy w Lublinie stwierdził, że odmowa udzielenia prawa do zasiłku chorobowego była niezasadna, w związku z tym zmienił zaskarżone decyzje i ustalił na rzecz Klientki kancelarii prawo do zasiłku chorobowego.


Czytaj >

Oddalenie apelacji ZUS-u od wyroku korzystnego dla Klientki kancelarii

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Apelacyjny w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia apelacji ZUS-u od wyroku korzystnego dla Klientki kancelariiZakład Ubezpieczeń Społecznych złożył apelację od wyroku o ustalenie istnienia obowiązku ubezpieczenia społecznego. W pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Lublinie orzekł na korzyść Klientki, która nie zgadzała się z decyzją ZUS-u.


Czytaj >

Wyrok zmieniający zaskarżoną przez Klienta kancelarii decyzję ZUS-u dot. wysokości podstawy wymiaru składek

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego zaskarżoną przez Klienta kancelarii decyzję ZUS-u dot. wysokości podstawy wymiaru składekKlient kancelarii zaskarżył niekorzystną decyzję ZUS-u nie zgadzając się z ustalonymi wysokościami podstawy wymiaru składek. Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję ustalając korzystniejsze dla naszego Klienta podstawy wymiaru składek z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.


Czytaj >