Roszczenia z tytułu ubezpieczenia

Zgodnie z art. 28 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń dokonanych w przeprowadzonym przez siebie postępowaniu, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.

Jakie działania podejmuje zakład ubezpieczeń podczas postępowania likwidacyjnego?

Po otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową zgodnie z art. 29 dz.u.a., w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie likwidacyjne obejmujące następujące czynności:

 1. ustalenie stanu faktycznego zdarzenia losowego,
 2. ustalenie zasadności zgłoszonych roszczeń,
 3. ustalenie wysokości świadczenia,
 4. informowanie osoby występującej z roszczeniem, na piśmie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.
 5. Uwaga!

  W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, w szczególności ubezpieczenia grupowego, zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia losowego może zgłosić również ubezpieczony albo jego spadkobiercy. W tym przypadku spadkobierca jest traktowany tak jak uprawniony z umowy ubezpieczenia.

  Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, zakład ubezpieczeniowy obowiązany jest spełnić świadczenie w trzydziestodniowym terminie liczonym od daty otrzymania zawiadomienia o wystąpieniu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową. W przypadku wystąpienia przyczyn uniemożliwiających wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeniowego bądź wysokości świadczenia w wyżej wskazanym terminie, może on zostać przedłużony o 14 dni, z tymże część bezsporna powinna być spełniona we wskazanym wcześniej trzydziestodniowym terminie.

  Pamiętaj!

  Zarówno umowa jak i ogólne warunki umowy nie mogą przewidywać mniej korzystnych terminów dla ubezpieczonego niż te wskazane w ustawie.

  Jaki jest termin przedawnienia dla dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia?

  Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem trzech lat. Oznacza to, iż w przypadku niesatysfakcjonującego wyniku postępowania likwidacyjnego możliwe jest dochodzenie roszczeń przed sądem przed upływem terminu, o którym mowa powyżej. Należy mieć na uwadze, że bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wraz z zgłoszeniem zakładowi ubezpieczeniowemu zdarzenia objętego umową ubezpieczeniową. Natomiast bieg terminu przedawnienia na nowo rozpoczyna się w dniu, w którym to zgłaszający zdarzenie otrzymał pisemną odmowę lub przyznanie świadczenia.

  Uwaga!

  W przypadku ubezpieczenia OC, termin zależy od podstawy, na jakiej odpowiada ubezpieczony.

  Pamiętaj!

  W sprawach o odszkodowanie pozwanym może być sprawca szkody lub zakład ubezpieczeniowy, bądź oba podmioty w jednym postępowaniu.

  Przykładowy wyrok w prowadzonej przez Kancelarię sprawie sądowej dot. ubezpieczeń OC z tytułu wypadków komunikacyjnych