Prawo pracy

Kancelaria udziela kompleksowej pomocy w zakresie szeroko rozumianego prawa pracy. Wsparcie obejmuje prowadzenie spraw związanych m.in. z następującymi zagadnieniami:

Dochodzenie wynagrodzenia z tytułu godzin nadliczbowych

W każdym zawodzie zdarzają się sytuacje gdy pracownicy muszą wykonywać swoje obowiązki w godzinach nadliczbowych. Jest to ich obowiązkiem, który może być realizowany na szczególne potrzeby pracodawcy. Jednak musi być on odpowiednio nagrodzony zgodnie z określonym w kodeksie pracy rozporządzeniem.


Czytaj więcej >

Roszczenia pracownicze związane z wadliwym rozwiązaniem umowy o pracę na czas nieokreślony

Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony może zostać zwolniony z pracy przez Pracodawcę w trybie wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Rozwiązania stosunku pracy w sposób wadliwy powoduje powstanie po stronie Pracownika roszczeń związanych z przywróceniem do pracy lub odszkodowaniem.


Czytaj więcej >

Dyscyplinarka - rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 k.p.)

Dyscyplinarka czyli zwolnienie dyscyplinarne to nadzwyczajny sposób ustania stosunku pracy stosowany przez pracodawców względem pracowników, z którymi chcieliby rozwiązać stosunek pracy ze skutkiem natychmiastowym. Tą formą zwolnienia pracodawca może się posłużyć jedynie w szczególnych przypadkach.


Czytaj więcej >

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika (art. 53 k.p.)

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika jest jednym ze sposobów rozwiązywania stosunku pracy. Regulowany jest przez art. 53 Kodeksu pracy, który wskazuje możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy.


Czytaj więcej >

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika (art. 55 k.p.)

Zwolnienie dyscyplinarne w pewnym sensie może zastosować również pracownik względem pracodawcy. Przy spełnieniu stosownych przesłanek Pracownik może rozwiązać umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym, czyli z dnia na dzień bez potrzeby zachowania żadnego okresu wypowiedzenia.


Czytaj więcej >

Odprawa wynikająca z zapisów ustawy o zwolnieniach grupowych

Wynagrodzenie, które przysługuje pracownikowi w wyniku rozwiązania współpracy zależy od okoliczności w jakich jej zakończenie nastąpiło. Prawo do otrzymania odprawy przez osobę zatrudnioną w danej firmie zostało określone w Ustawie z 13 marca 2017 roku. Jak wygląda ona przy zwolnieniu grupowym, a jak przy indywidualnym?


Czytaj więcej >

Umowa zlecenia jednoczesna z umową o pracę - wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Równoczesne zawarcie umowy zlecenia oraz umowy o pracę z dwiema różnymi spółkami należącymi do jednej grupy kapitałowej na wykonywanie czynności takich samych może skutkować dochodzeniem przez pracownika od pracodawcy wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przed sądem pracy.


Czytaj więcej >

Świadectwo pracy. Roszczenie związane z niewydaniem lub wydaniem wadliwego świadectwa

Po rozwiązaniu stosunku pracy Pracodawca ma obowiązek wydać Pracownikowi świadectwo pracy, dokument potwierdzający zatrudnienie. W przypadku niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez Pracodawcę.


Czytaj więcej >

Odwołanie do Sądu Pracy

Kiedy Pracodawca rozwiązuje stosunek pracy z naruszeniem przepisów albo nie realizuje w sposób prawidłowy treści stosunku pracy Pracownik może dochodzić swoich roszczeń w Sądzie Pracy. Pozew należy złożyć we właściwym sądzie oraz odpowiednim terminie.


Czytaj więcej >

Wygaśnięcie umowy o pracę

Umowa o pracę zgodnie art. 63 Kodeksu pracy wygasa w przypadkach określonych w kodeksie oraz w przepisach szczególnych. Do wygaśnięcia umowy o pracę może dojść bez woli stron, jedynie w związku z wystąpieniem określonego przepisami prawa zdarzenia.


Czytaj więcej >

Wady formalne wypowiedzenia – brak podpisu pracodawcy

Naruszenie normy art. 30 § 3 k.p. w zakresie wymogu złożenia oświadczenia rozwiązującego umowę o pracę w formie pisemnej zdarza się dość często. Oświadczenie wypowiadające stosunek pracy nie zawierające podpisu pracodawcy bądź osoby upoważnionej dotknięte jest wadą formalną. Nie oznacza to jednak, iż nie jest skuteczne.


Czytaj więcej >

Odpowiedzialność porządkowa pracowników

Pracownicy w związku z wykonywaną pracą podlegają odpowiedzialności porządkowej uregulowanej Kodeksem pracy. Pracodawca może nałożyć na Pracownika, który nieprzestrzega przepisów karę upomnienia, nagany lub karę pieniężną. Pracownik ma prawo wnieść do Pracodawcy sprzeciw, a po jego odrzuceniu wystąpić do sądu pracy o uchylenie kary.


Czytaj więcej >

Szczególna ochrona stosunku pracy działaczy związkowych

Stosunek pracy działaczy związkowych na podstawie ustawy o związkach zawodowych może zostać objęty szczególną ochroną. Szczególna ochrona stosunku pracy powoduje, że Pracodawca jest ograniczony w zakresie swobodnego zwolnienia z pracy Pracownika, m.in. nie może tego zrobić bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej.


Czytaj więcej >

Ochrona pracownicy w ciąży i w czasie urlopu macierzyńskiego

Zgodnie z art. 177 § 1 Kodeksu pracy Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z Pracownicą w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę.


Czytaj więcej >

Ochrona „przedemerytalna”

Ochroną „przedemerytalną” objęci są Pracownicy w odpowiednim wieku, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Ochronę Pracowników w wieku przedemerytalnym reguluje art. 39 Kodeksu pracy i dotyczy wyłącznie wypowiedzenia umowy o pracę.


Czytaj więcej >

Szczególna ochrona społecznego inspektora pracy

Pracownik pełniący funkcję społecznego inspektora pracy jest objęty szczególną ochroną stosunku pracy zgodnie z ustawą o społecznej inspekcji pracy. Ochrona obowiązuje w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu i dotyczy rozwiązania umowy o pracę.


Czytaj więcej >

Zwrot nadpłaconego wynagrodzenia pracownika

Wypłata wynagrodzenia pracownikowi następuje na ryzyko pracodawcy, niezależnie od tego czy jest to wynagrodzenie zasadnicze czy dodatkowe. Pracownik, który nie zawinił ani nie przyczynił się w żaden sposób do wypłaty nienależnego mu wynagrodzenia za pracę, nie zawsze musi liczyć się z obowiązkiem zwrotu tego typu płatności.


Czytaj więcej >

Sporządzanie dokumentacji wewnątrzfirmowej (tworzenie wewnętrznych źródeł prawa pracy)

Każde przedsiębiorstwo posiada obszerną dokumentację wewnątrzfirmową na bieżąco sporządzaną przez wyznaczonedo tego osoby. Do dokumentacji należą również wewnętrzne źródła prawa pracy, są nimi różnego rodzaju akty określające jakie prawa oraz obowiązki mają zatrudnione w danym przedsiębiorstwie osoby.


Czytaj więcej >

Mobbing

Doświadcza go mnóstwo pracowników, chociaż nie zawsze zdają sobie z tego sprawę albo po prostu nie chcą wierzyć, że działania stosowane wobec nich uznawane są za znęcanie psychiczne. Dlatego często tłumaczą to sobie na różne sposoby, odpuszczają, a sprawcy pozostają bez winy.


Czytaj więcej >

Dyskryminacja

Pewnie wielu z nas często czuje, że zostaliśmy niesprawiedliwie potraktowani, wtedy często pojawiają się pytania czy jest to już dyskryminacja. Jej rozpoznanie wbrew pozorom nie jest wcale takie proste. Nierówne traktowanie często można ocenić jedynie na podstawie kontekstu danej sytuacji oraz okoliczności w jakich miało ono miejsce.


Czytaj więcej >