Dyscyplinarka - rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 k.p.)

Dyscyplinarka jako nadzwyczajny sposób ustania stosunku pracy nierzadko stosowana jest przez pracodawców względem pracowników, z którymi chcieliby rozwiązać stosunek pracy ze skutkiem natychmiastowym. Istotnym jest fakt, iż pracodawca posłużyć się nią może jedynie w szczególnych przypadkach i z zachowaniem wyjątkowej ostrożności (zob. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 21.09.2005 r. PII K 305/04, z dnia 29.11.2012 r. II PK 116/12).

Czym jest dyscyplinarka i jakie przesłanki muszą być spełnione do jej zastosowania?

Dyscyplinarka stanowi bowiem jednostronne oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika uprawnione w następujących przypadkach (art. 52 § 1 Kodeksu pracy):

  • w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
  • w razie popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
  • w razie zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Termin do zastosowania trybu art. 52 k.p.

Zastosowanie trybu art. 52 k.p. nie może nastąpić w przypadku upływu terminu 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Konsultacja związkowa rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

W przypadku zamiaru zastosowania dyscyplinarki względem pracownika będącego członkiem związku zawodowego działającego u pracodawcy, pracodawca ten winien w tym zakresie zasięgnąć opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą to przed podjęciem decyzji zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. Organizacja związkowa natomiast ewentualne zastrzeżenia co do zasadności rozwiązania umowy powinna zgłosić niezwłocznie, bądź w terminie 3 dni.