Ubezpieczenia społeczne

W oparciu o literę prawa oraz ustawy dotyczące obszaru Ubezpieczeń Społecznych, przedstawiciele Kancelarii świadczą pomoc w prowadzeniu spraw Sądowych w zakresie ustalenia prawa do emerytury lub renty, ustalania prawa do emerytury za pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze (w obniżonym wieku), renty wypadkowej należnej w wyniku choroby zawodowej, wypadku przy pracy i innych.

Wsparcie obejmuje prowadzenie spraw związanych m.in. z następującymi zagadnieniami:

Emerytura w niższym wieku emerytalnym

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS część pracowników zachowała uprawnienia do przejścia na emeryturę w niższym wieku emerytalnym. Są to mężczyzni, którzy ukończyli 60 rok życia oraz kobiety po ukończeniu 55 roku życia. Do uzyskania świadczenia należy równiez spełniać warunki ustawowe okreslone w art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.


Czytaj więcej >

Emerytura pomostowa

O emeryturę pomostową mogą ubiegać się pracownicy zatrudnieni na niektórych stanowiskach zaliczanych do prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Należy również spełniać warunki regulowane przez art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych. W przypadku gdy ZUS wyda decyzję odmawiającą prawa do tego świadczenia pracownik ma prawo odwołania do Sądu.


Czytaj więcej >

Rekompensata z tytułu pracy w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze

Rekompensata to odszkodowanie za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze dla osób, które nie nabędą prawa do emerytury pomostowej. Przyznanie rekompensaty powoduje zwiększenie świadczenia emerytalnego uzyskanego w powszechnym wieku emerytalnym.


Czytaj więcej >

Utrata prawa do zasiłku chorobowego - odwołanie do Sądu

Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje pracownikowi, który wskutek choroby lub innego zdarzenia stał się niezdolny do pracy. Zdarza się jednak, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozbawia Pracownika prawa do przedmiotowego zasiłku za cały okres jego pobierania lub jego część i nakazuje zwrot już pobranych kwot. W takiej sytuacji pracownik ma prawo odwołania do Sądu


Czytaj więcej >

Wysokość kapitału początkowego a wysokość emerytury

Kapitał początkowy to odtworzona kwota składek na ubezpieczenie emerytalne ustalana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za okres do 31 grudnia 1998 roku. Emerytura uzależniona jest od zwaloryzowanego kapitału początkowego, zwaloryzowanych składek zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym odprowadzanych na emeryturę od 1999 roku oraz średniej dalszej długości życia.


Czytaj więcej >

Miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia osób niepełnosprawnych – efekt zachęty

Jeżeli Pracownik niepełnosprawny został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych Pracodawcy przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia Pracownika niepełnosprawnego. Jednym z warunków uzyskania miesięcznego dofinansowania jest tzw. efekt zachęty.


Czytaj więcej >

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego nadal jest niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Ubezpieczony poprzez niewłaściwe zachowanie w okresie orzeczonej niezdolności do pracy może utracić prawo do świadczenia rehabilitacyjnego.


Czytaj więcej >