Sprawy Sądowe

Prawo pracy
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo cywilne
Sprawy przeciwko ZUS
Prawo karne
Ikona filtrów
1
2
3
4
5
...
13
»

Przyznanie prawa do rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach - ślusarz i maszynista

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przyznającego prawo do rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach na stanowiskach ślusarz i maszynista

Organ rentowy wydaną decyzja odmówił klientowi przyznania prawa do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze uzasadniając, że wymienione w świadectwach pracy nazwy stanowisk maszynista oraz ślusarz nie były zgodne z przepisami resortowymi. Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u i ustalił klientowi prawo do rekompensaty.


Czytaj >

Korzystny wyrok nakazujący pozwanym opuszczenie lokalu mieszkalnego

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy, Świdnik
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku nakazującego pozwanym opuszczenie lokalu mieszkalnego

Klient złożył pozew o eksmisję pozwanych z lokalu mieszkalnego, którego jest właścicielem. Pozwani nie wywiązywali się z opłat za czynsz, oraz po wygaśnięciu umowy najmu wciąż zajmowali mieszkanie, uniemożliwiając klientowi wejście do lokalu. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nakazał pozwanym opuszczenie mieszkania i opróżnienia go ze wszystkich rzeczy będących ich własnością.


Czytaj >

Zmiana decyzji i ustalenie kapitału początkowego przy uwzględnieniu wyższego wynagrodzenia

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego zaskarżoną decyzję organu rentowego i ustalającego kapitału początkowego przy uwzględnieniu wyższego wynagrodzenia

Klientka odwołała się od decyzji ZUS-u odmawiającej jej ponownego ustalenia kapitału początkowego. Wnioskodawczyni domagała się obliczenia kapitału początkowego z uwzględnieniem rzeczywistych wynagrodzeń z okresu pracy w Zakładach Mechanicznych „Ursus” w Warszawie, na stanowisku robotnika rozdzielni. Sąd zmienił częściowo decyzję organu rentowego co pozwoliło zwiększyć wysokość kapitału początkowego oraz wysokość emerytury.


Czytaj >

Uzyskanie sądowego nakazu zapłaty wynagrodzenia za wykonane usługi remontowe

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy, Świdnik
Obrazek do tematu dotyczącego sądowego nakazu zapłaty wynagrodzenia za wykonane usługi remontowe

Sąd Rejonowy w Świdniku wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zobowiązujący pozwanego do zapłaty pozostałej kwoty zaległej faktury. Klient zgodnie z zawartą umową wykonał usługę remontu mieszkania oraz dowozu materiału, za którą wystawił pozwanemu fakturę w wysokości 21 000 zł. Mimo upływu terminu płatności wynagrodzenie nie zostało uregulowane. Po wystosowaniu wezwania do dobrowolnej zapłaty pozwany zapłacił jedynie część długu.


Czytaj >

Przyznanie prawa do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach pracownikowi WSK "PZL-Świdnik"

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przyznającego prawo do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach pracownikowi WSK PZL-Świdnik

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił klientowi prawa do rekompensaty uzasadniając, że nie udowodnił faktu wykonywania pracy w szczególnych warunkach. Wnioskodawca był zatrudniony na stanowisku ślusarz remontowy, mechanik remontu maszyn w zakładzie WSK "PZL-Świdnik". Sąd Okręgowy w Lublinie uznał odwołanie klienta od decyzji organu rentowego za zasadne i przyznał mu prawo do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach.


Czytaj >

Wyrok zmieniający decyzję ZUS i ustalający podleganie przez pracownika ubezpieczeniom społecznym

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego decyzję organu rentowego i ustalającego podleganie przez pracownika obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym

Klientka zaskarżyła decyzję organu rentowego stwierdzającą, że nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym jako pracownik tylko jako zleceniobiorca. ZUS uznał umowę o pracę, podpisaną krótko przed dowiedzeniem się o ciąży za pozorną, zawartą w celu uzyskania świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Sąd zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych orzekając że klientka podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym jako pracownik.


Czytaj >

Zasądzenie odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy oraz niewydaniem świadectwa pracy

Wygraną zakończył się proces wytoczony przez pracownika przeciwko byłemu pracodawcy o zasądzenie zaległego wynagrodzenia, odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy i niewydanie w terminie świadectwa pracy. Pozew został złożony w imieniu klientki, której po powrocie z urlopu macierzyńskiego i wypoczynkowego pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia za ostatnie miesiące przebywania na urlopie.


Czytaj >

Wygrana sprawa o emeryturę pomostową przyznaną klientowi pracującemu na stanowisku operator żurawia

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przyznającego emeryturę pomostową klientowi pracującemu na stanowisku operator żurawia

Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u przyznając klientowi prawo do emerytury pomostowej. Decyzja została wydana jako odpowiedź na wniosek klienta złożony do organu rentowego o przyznanie prawa do emerytury pomostowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie chciał uznać okresu pracy wnioskodawcy na stanowisku operator żurawia jako pracy wykonywanej w szczególnych warunkach, z powodu braku odpowiednich świadectw pracy.


Czytaj >

Sąd zmienił decyzję ZUS-u nakazującą klientce zwrot wypłaconego zasiłku chorobowego w wysokości 65 tys. zł

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego decyzję ZUS-u nakazującą klientce zwrot wypłaconego zasiłku chorobowego w wysokości 65 tys. zł

Klientka kancelarii została zobowiązana decyzją ZUS-u do zwrotu zasiłku chorobowego w wysokości 65 032,30 zł, który w ocenie organu rentowego został wypłacony przy niezasadnym podniesieniu podstawy wymiaru składek do maksymalnej wartości. Wnioskodawczyni prowadząca działalność gospodarczą odwołała się do sądu, który zmienił zaskarżoną decyzję w taki sposób, że klientka nie musi zwracać pobranego zasiłku chorobowego.


Czytaj >

Zasądzanie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy za kolejne okresy - łącznie za cały okres 1.167.116,62 zł

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy za kolejne okresy - łącznie za cały okres 1.167.116,62 zł

Prawomocnymi wyrokami Sądu Pierwszej i Drugiej Instancji klient kancelarii został przywrócony do pracy oraz zasądzono na jego rzecz niepełne wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Domagając się pełnego wynagrodzenia złożył do sądu kolejne pozwy, w wyniku których zostało mu przyznane wynagrodzenie za brakujące okresy. Łącznie na podstawie wyroków sądów otrzymał 1.167.116,62 zł wynagrodzenia.


Czytaj >

Wyrok zasądzający 255 000 zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego 255 000 zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Wygraną zakończyła się kolejna sprawa, w której kancelaria reprezentowała pracowników ochrony domagających się zapłaty należności za niewypłacone wynagrodzenie za nadgodziny. Należności wynikały z przekroczonych norm czasu pracy, które powodowie przepracowali na umowę o pracę oraz umowy zlecenia. Sąd Rejonowy w Lublinie zasądził na rzecz klientów łącznie 255 185,54 zł tytułem wynagrodzenia za nadgodziny.


Czytaj >

Wniesienie pozwu rozwodowego i rozwiązanie małżeństwa przez rozwód

Prawo rodzinne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku rozwiązującego małżeństwo przez rozwód

Kancelaria reprezentowała klienta, który zdecydował się złożyć pozew rozwodowy. Po trzydziestu latach małżeństwa wniósł o jego rozwiązanie, gdyż od paru lat pożycie małżeńskie stron nie układało się i przez większość okresu w roku strony mieszkały osobno. Strona pozwana nie zgadzałam się na rozwód. Sąd Okręgowy w Lublinie orzekł rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie.


Czytaj >
1
2
3
4
5
...
13
»