Sprawy Sądowe

1
2
3
4
5
...
12
»

Zmiana decyzji ZUS-u i przyznanie emerytury pomostowej pracownikowi odlewni "Ursus"

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego decyzję ZUS-u i przyznającego emeryturę pomostową pracownikowi odlewni UrsusOrgan rentowy po rozpatrzeniu wniosku o emeryturę pomostową odmówił Klientowi prawa do emerytury pomostowej. Klient zaskarżył niekorzystną decyzję uzasadniając, że w spornym okresie wykonywał pracę w szczególnych warunkach na stanowisku wykańczacz odlewów. Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił decyzję ZUS-u i przyznał wnioskodawcy prawo do emerytury pomostowej.


Czytaj >

Wygrana sprawa o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i premie na stanowisku dyrektorskim

Prawo pracy
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przyznającego wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i premie na stanowisku dyrektorskimKancelaria reprezentowała Klientkę w procesie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i premie. Powódka zatrudniona była na stanowisku dyrektor ds. administracyjnych i produkcyjnych. Sąd pracy zasądził na rzecz Klientki 90 621,44 zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, 2 475 zł tytułem premii kwartalnej oraz 22 545 zł tytułem premii rocznej.


Czytaj >

Wyrok zasądzający zapłatę zobowiązań za wykonane usługi transportowe

Prawo gospodarcze
Sąd Rejonowy, Świdnik

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego zapłatę zobowiązań za wykonane usługi transportoweKlient pozwał spółkę będącą następcą prawnym przejętego stowarzyszenia piłkarskiego o uregulowanie zobowiązań za wykonane usługi transportowe świadczone na rzecz stowarzyszenia. Spółka przejmując Stowarzyszenie zobowiązana została do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania poprzednika. Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku zasądził od pozwanej spółki zapłatę na rzecz powoda 6290 złotych.


Czytaj >

Sąd zobowiązał pozwanego do zwrotu środków na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Rejonowy w Zamościu

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zobowiązującego pozwanego do zwrotu środków na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń SocjalnychKancelaria na zlecenie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" przy DPS w Wygnanowicach Koło Oddziałowe w Bończy złożyła pozew przeciwko Domowi Pomocy Społecznej w Bończy o zwrot środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Znaczna część środków, które miały być przeznaczone na ZFŚS została przekazana na składki emerytalno-rentowe.


Czytaj >

Przyznanie odszkodowania dla opozycjonisty za areszt i represje PRL

Prawo karne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przyznającego odszkodowanie dla opozycjonisty za areszt i represje PRLKancelaria w zakończonej sprawie reprezentowała klienta, który w 1982 roku za działalność opozycyjną był represjonowany i skazany na karę dziewięciu miesięcy ograniczenia wolności. Złożyliśmy wniosek o zasądzenie zadośćuczynienia za doznane krzywdy psychiczne i fizyczne wynikłe z niesłusznego tymczasowego aresztowania. Sąd Okręgowy w Lublinie zasądził od Skarbu Państwa na rzecz opozycjonisty 29 tys. zł zadośćuczynienia.


Czytaj >

Wygrana sprawa przeciwko ZUS o emeryturę pomostową - operator żurawi wieżowych

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego powództwa o zapłatę kwot otrzymanych z umów zleceńZakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję odmawiającą Klientowi przyznania prawa do emerytury pomostowej. Wnioskodawca pracował jako operator żurawi wieżowych i tego okresu zatrudnienia organ rentowy nie uznał jako okres pracy w warunkach szczególnych. Sąd na skutek odwołania Klienta zmienił decyzję ZUS-u i ustalił prawo do emerytury pomostowej.


Czytaj >

Uzyskanie sądowego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę 10.000 złotych

Prawo gospodarcze
Sąd Rejonowy, Świdnik

Obrazek do tematu dotyczącego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę 10.000 złotychKlient nie otrzymawszy zapłaty należności za wykonane usługi transportowe po wystosowaniu wielu wezwań do zapłaty wystąpił na drogę postępowania sądowego przeciwko dłużnikowi. Sąd Rejonowy z siedzibą w Świdniku Wydział Gospodarczy wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nakazujący pozwanemu zapłatę 10 276.10 zł zaległych świadczeń pieniężnych.


Czytaj >

Wyrok zmieniający decyzję ZUS-u i ustalający korzystną wysokość kapitału początkowego

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego decyzję ZUS-u i ustalającego korzystną wysokość kapitału początkowegoZakład Ubezpieczeń Społecznych ustalając na wniosek Klienta wysokość kapitału początkowego nie uwzględnił do stażu pracy okresu studiów oraz przyjął wynagrodzenie minimalne. Wnioskodawca odwołał się od powyższej decyzji. Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję organu rentowego i ustalił wysokość kapitału początkowego na korzystniejszą wartość w kwocie 70449,72 zł.


Czytaj >

Zasądzenie przez Sąd Gospodarczy zapłaty za wykonanie robót wykończeniowych

Prawo gospodarcze
Sąd Rejonowy, Świdnik

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku Sąd Gospodarczego zasądzającego zapłatę za wykonanie robót wykończeniowychKlienci kancelarii po wykonaniu robót wykończeniowych wystawili fakturę VAT zleceniodawcy na kwotę ustaloną w umowie. Wynagrodzenie zostało przelane w niepełnej kwocie więc złożyli pozew do Sądu Gospodarczego o zapłatę brakującej części należności. Sąd wydanym wyrokiem zasądził od pozwanej spółki na rzecz powodów kwotę 27 300 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.


Czytaj >

Kolejne wygrane sprawy - oddalone powództwa o zapłatę kwot otrzymanych z umów zleceń

Prawo cywilne
Sąd Okręgowy w Warszawie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroków oddalających powództwa o zapłatę kwot otrzymanych z umów zleceń

W ostatnim czasie zakończyły się trzy sprawy w Sądach Okręgowych w Warszawie, w których pracownicy ochrony zostali pozwani o zwrot kwot otrzymanych w związku wykonywanymi umowami zlecenia. Podobnie jak w analogicznych sprawach z innych regionów Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwa.


Czytaj >

Sąd zmienił zaskarżoną decyzję ZUS i przyznał wnioskodawcy prawo do emerytury pomostowej

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego zaskarżoną decyzję ZUS-u i przyznającego wnioskodawcy prawo do emerytury pomostowej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił Klientowi kancelarii prawa do emerytury pomostowej ponieważ Klient nie udowodnił okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszącego co najmniej 15 lat oraz nie udowodnił rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą. Sąd zmienił zaskarżoną decyzję przyznając Klientowi prawo do emerytury pomostowej.


Czytaj >

Przywrócenie do pracy pracownika objętego ochroną przedemerytalną i zasądzenie odszkodowania

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przywracającego do pracy pracownika objętego ochroną przedemerytalną oraz zasądzającego wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy i odszkodowanie

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie orzekł przywrócenie pracownika objętego ochroną przedemerytalną do pracy na dotychczasowych warunkach pracy i płacy oraz zasądził na jego rzecz 51 678 zł wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Sąd zasądził na rzecz drugiego powoda kwotę 12 tys. zł tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę.


Czytaj >
1
2
3
4
5
...
12
»