Sprawy Sądowe

Prawo pracy
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo cywilne
Sprawy przeciwko ZUS
Prawo karne
Ikona filtrów
1
2
3
4
5
...
14
»

Sprawa o podleganie ubezpieczeniom społecznym, zmiana zaskarżonej decyzji organu rentowego

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku w sprawie o podleganie ubezpieczeniom społecznym zmieniającego zaskarżoną decyzję organu rentowego

Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił zaskarżoną przez klientkę kancelarii decyzję organu rentowego, stwierdzając, że jej działalność gospodarcza obejmująca kursy treningu pamięci i koncentracji, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym od lipca 2022 roku. ZUS kwestionował istnienie tytułu do ubezpieczeń klientce utrzymując, że w spornym okresie nie prowadziła pozarolniczej działalności w zakresie pozaszkolnych form edukacji.


Czytaj >

Wygrany proces o przywrócenie Dyrektora do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przywracającego Dyrektora do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy

Klient kancelarii Dyrektor PGE Dystrybucja S.A. Oddziału w Lublinie wygrał proces przeciwko pracodawcy dotyczący uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne. Sąd orzekł, że zwolnienie powoda było bezpodstawne, ponieważ firma nie przedstawiła jasnych przyczyn utraty zaufania do pracownika. W rezultacie, pracownik został przywrócony do pracy z zasądzeniem wynagrodzenia za czas pozostawania bez zatrudnienia.


Czytaj >

Sąd przyznał 61 tys. zł odszkodowania za straty poniesione w wyniku bezprawnego dyscyplinarnego zwolnienia

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przyznającego 61 tys. zł odszkodowania za straty poniesione w wyniku niezgodnego z prawem dyscyplinarnego rozwiązania stosunku pracy

Pracownik zwolniony dyscyplinarnie wygrał sprawę sądową z byłym pracodawcą o odszkodowanie za straty jakie poniósł w wyniku niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę. Była to druga sprawa wytoczona pracodawcy, tym razem dotyczyła dalszych konsekwencji bezprawnej dyscyplinarki. Sąd Rejonowy w Lublinie przyznał powodowi 61,055.77 zł za straty finansowe spowodowane bezpodstawnym zwolnieniem dyscyplinarnym.


Czytaj >

Oddalenie powództw o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Chełmie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego powództwo o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony

Pracownicy stacji paliw zwolnieni dyscyplinarnie za domniemaną kradzież wnieśli pozwy przeciwko pracodawcy, zarzucając niesłuszność zarzutów i nieprawidłowe rozwiązanie umów. Sąd Rejonowy w Chełmie odrzucając argumenty pracowników o mobbing i złe traktowanie orzekł, że pracodawcy w prawidłowy sposób rozwiązali stosunki pracy z powódkami bez wypowiedzenia w trybie art. 52 k.p.


Czytaj >

Kolejna wygrana sprawa pracowników ochrony zatrudnionych na umowę o pracę i umowy zlecenia

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Warszawie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku w kolejnej wygranej sprawie pracowników ochrony zatrudnionych jednocześnie na umowę o pracę i umowy zlecenia

Kancelaria reprezentująca dwóch pracowników ochrony skierowała pozew przeciwko spółce CHL Konwój, żądając wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Powodowie zatrudnieni na umowę o pracę jako konwojenci, jednocześnie wykonywali analogiczne obowiązki na podstawie umów zlecenia dla spółki powiązanej kapitałowo. Sąd przyznał powodom kwotę łącznie 81 260,02 zł tytułem wynagrodzenia za nadgodziny.


Czytaj >

Odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę zatrudnionemu w jednostce wojskowej

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Zamościu
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę zatrudnionemu w jednostce wojskowej

Pracodawca wypowiedział umowę o pracę klientowi, argumentując to wieloma naruszeniami obowiązków pracowniczych. Pracownik domagał się uznania wypowiedzenia za niezgodne z prawem oraz przywrócenia do pracy. Sąd uznał, że pracodawca naruszył przepisy wypowiadania umów o pracę nie podając konkretnej przyczyny zwolnienia. Na rzecz klienta zostało zasądzone odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę.


Czytaj >

Sąd zmienił decyzję ZUS-u i przyznał prawo do emerytury pomostowej pracującemu w budownictwie

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego decyzję ZUS-u i przyznającego prawo do emerytury pomostowej pracującemu w budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych

Klient złożył wniosek o emeryturę pomostową, przedstawiając dokumentację potwierdzającą 46-letni staż pracy, w tym 20 lat i 5 miesięcy w warunkach szczególnych. ZUS wydał decyzję odmowną, zarzucając brak pracy w warunkach szczególnych po 2008 roku. Sąd Okręgowy w Lublinie uznał, że klient spełnił wszystkie wymagane kryteria, wykonywanie pracy w szczególnych warunkach po 2008 roku, przyznając mu prawo do emerytury pomostowej.


Czytaj >

Umorzenie postępowania karnego przeciwko oskarżonemu o uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego

Prawo karne
Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku umarzającego postępowanie karnego przeciwko klientowi oskarżonemu o uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego

Klient został oskarżony o uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego z powodu powstałych z tego zobowiązania zaległości. Trudności finansowe klienta wynikały z epidemii COVID-19, zmniejszającą się ilością godzin pracy za granicą i problemami w znalezieniu pracy po powrocie do kraju. W rezultacie Sąd Rejonowy w Pruszkowie umorzył warunkowo postępowanie karne przeciwko klientowi.


Czytaj >

Wyrok zasądzający wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla ochroniarzy

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla ochroniarzy zatrudnionych w Impel Cash Solution

Trzech pracowników ochrony złożyło pozew przeciwko spółce Impel Cash Solution, żądając zapłaty za pracę w godzinach nadliczbowych. Byli zatrudnieni na umowę o pracę jako spedytorzy-serwisanci oraz umowy zlecenia wykonując w ramach tych umów te same czynności. Sąd Rejonowy w Lublinie zasądził na rzecz klientów łącznie 139 544,36 zł z tytułu wynagrodzenia za prace w godzinach nadliczbowych.


Czytaj >

Złożenie pozwu rozwodowego i uzyskanie wyroku rozwiązującego małżeństwo klienta

Prawo rodzinne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku rozwiązującego małżeństwo klienta

Kancelaria na zlecenie klienta przygotowała pozew rozwodowy, mający na celu rozwiązanie małżeństwa oraz uregulowanie spraw związanych z małoletnimi dziećmi. Po udziałach w mediacjach, strony osiągnęły porozumienie w kwestii rozwodu oraz ustaliły wysokość alimentów w kwocie 550 zł na dziecko. Decyzją sądu, małżeństwo klienta zostało rozwiązane a władza rodzicielska została powierzona obojgu rodzicom.


Czytaj >

Oddalenie apelacji od wyroku przywracającego do pracy w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik

Prawo pracy
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przyznającego prawo do rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach na stanowiskach ślusarz i maszynista

Była pracownica Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik po zwolnieniu z powodu pandemii COVID-19, wytoczyła sprawę o przywrócenie do pracy. Sąd Rejonowy w Lublinie uznał, że wypowiedzenie było nieuzasadnione oraz brakowało obiektywnych kryteriów przy wyborze pracownika do zwolnienia. Sąd przywrócił klientkę do pracy. Spółka złożyła apelację, ale Sąd Okręgowy ją odrzucił utrzymując wyrok pierwszej instancji.


Czytaj >

Wygrana sprawa o przyznanie prawa do emerytury pomostowej dla kierowcy ciężarówki i autobusu

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przyznającego prawo do rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach na stanowiskach ślusarz i maszynista

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił klientowi prawa do emerytury pomostowej argumentując brakiem dokumentów potwierdzających pracę w warunkach szczególnych oraz niewystarczającym stażem pracy. Sąd Okręgowy w Lublinie po analizie dostępnych dowodów oraz zeznań uznał, że klient spełniał wymagane warunki pracy w szczególnych warunkach, uwzględniając okresy zatrudnienia jako kierowca ciężarówki i autobusu.


Czytaj >
1
2
3
4
5
...
14
»