Sprawy Sądowe

Przywrócenie do pracy pracownika objętego ochroną przedemerytalną oraz zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy i odszkodowania

Kancelaria na zlecenie dwóch Klientów złożyła pozew przeciwko Spółce CHL Konwój, w której byli zatrudnieni o uznanie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem za niezgodne z prawem i przywrócenie jednego z Klientów do pracy na dotychczasowych warunkach oraz o zasądzenie dla drugiego odszkodowania w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Powodowie byli zatrudnieni na stanowisku Pracownik ochrony - Konwojent i zajmowali się czynnościami związanymi z transportem wartości pieniężnych. Pozwana Spółka rozwiązała z powodami umowę o pracę na czas nieokreślony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia jako przyczynę wskazując zmiany organizacyjne oraz zmniejszenie stanu zatrudnienia. Pracodawca dokonując wyboru do zwolnienia zastosował kryterium przydatności do pracy wskazując na niższą przydatność Klientów w porównaniu do innych pracowników z powodu nieumiejętności ładowania bankomatów i nieposiadania uprawnień do kierowania pojazdami.

Powodowie byli członkami związku zawodowego, który podejmuje się ochrony praw i interesów swoich członków wobec pracodawcy. Pracodawca nie przeprowadził konsultacji z organizacją związkową odnośnie zamiaru wypowiedzenia stosunku pracy powodom. Ponadto jeden ze zwolnionych Klientów był objęty ochroną pracowników w wieku przedemerytalnym w oparciu o art. 39 k.p. co oznacza, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o prace pracownikowi, któremu brakuje nie więcej nie 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. W pozwie Klient objęty ochroną wnosił o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach oraz o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydanym wyrokiem przywrócił pracownika objętego ochroną przedemerytalną do pracy na dotychczasowych warunkach pracy i płacy oraz zasądził od pozwanej Spółki na jego rzecz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy w wysokości 51 tys. zł. Na rzecz drugiego powoda Sąd zasądził kwotę 12 tys. zł tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę.

Więcej informacjiWięcej w artykule: Roszczenia pracownicze związane z wadliwym rozwiązaniem umowy o pracę na czas nieokreślony.


Wyrok przywracający do pracy pracownika objętego ochroną przedemerytalną oraz zasądzający wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy i odszkodowanie - strona 1 Wyrok przywracający do pracy pracownika objętego ochroną przedemerytalną oraz zasądzający wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy i odszkodowanie - strona 2