Kolejne wygrane sprawy - oddalone powództwa o zapłatę kwot otrzymanych z umów zleceń

Kolejni pracownicy ochrony - Klienci kancelarii zostali pozwani o zwrot kwot jakie zleceniodawca wypłacił im w związku z wiążącymi strony umowy zlecenia. Powód - Spółka CHL Cash Management wnosił o zasądzenie od Klientów kolejno 123 tys. zł, 75 tys. zł oraz 110 tys. zł. Pozwani reprezentowani przez kancelarię nie uznali powództwa i wnieśli o jego oddalenie. Przedmiotem wykonywanych umów zlecenia były czynności związane z konwojowaniem i ochroną wartości pieniężnych oraz obsługą i serwisowaniem bankomatów. Klienci w tym samym czasie byli zatrudnieni w Spółce wchodzącej w skład tej samej Grupy Kapitałowej świadczącej usługi z zakresu ochrony osób i mienia. W ramach obu umów - umowy o pracę i umowy zlecenia pozwani wykonywali te same czynności.

Podobnie jak w wcześniej opisywanych analogicznych sprawach Sąd uznał powództwo za bezzasadne i oddalił pozew.

Więcej informacji

Więcej w artykule: Żądanie zleceniodawcy do zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.


Wyrok oddalający powództwo o zapłatę kwot otrzymanych z umowy zlecenia Wyrok oddalający powództwo o zapłatę kwot otrzymanych z umowy zlecenia Wyrok oddalający powództwo o zapłatę kwot otrzymanych z umowy zlecenia