Oddalenie powództwa spółki z Warszawy o zapłatę przeciwko klientowi Kancelarii

Spółka z siedzibą w Warszawie złożyła pozew przeciwko naszemu klientowi, wzywający do zapłaty ponad 37 tys. złotych. Roszczenia Spółki dotyczyły umowy zlecenia na jaką pozwany był zatrudniony i w ramach której wykonywał czynności związane z konwojowaniem i ochroną wartości pieniężnych. Te same czynności wykonywał będąc zatrudnionym na umowę o pracę na stanowisku pracownika ochrony – konwojenta w spółce należącej do tej samej grupy kapitałowej. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie oddalił powództwo spółki.

Więcej informacjiWięcej w artykule: Żądanie zleceniodawcy do zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.


Wyrok w sprawie o zapłatę kwoty otrzymanej jako wynagrodzenie z umów zlecenia