Sprawy Sądowe

Zmiana zaskarżonego wyroku i decyzji ZUS-u dot. pracy w szczególnych warunkach na korzyść Klienta Kancelarii

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał Klientowi emeryturę z urzędu i odmówił przyznania rekompensaty z tytułu pracy w warunkach szczególnych uzasadniając, że wnioskodawca nie udokumentował 15 lat pracy w szczególnych warunkach, a jedynie 13 lat. Klient odwołał się od decyzji ZUS-u, niestety Sąd pierwszej instancji oddalił odwołanie.

Powód wniósł apelację do Sądu Apelacyjnego, który ponownie rozpoznał sprawę. Organ rentowy w uzasadnieniu niekorzystnej decyzji, wskazał że jako pracę w szczególnych warunkach uwzględnił zatrudnienie Klienta w Zakładach Farmaceutycznych co stanowiło w sumie 13 lat oraz, iż brak jest innych świadectw potwierdzających prace w szczególnych warunkach. Klient pracował również w Drzewno-Chemicznej Spółdzielni Inwalidów na stanowiskach wulkanizator, lakiernik oraz tokarz, jednak z powodu przekształcenia Spółdzielni w Spółkę nie było wiadome miejsce zdeponowania akt osobowych byłych pracowników. W związku z tym nie było możliwe przedłożenie świadectw pracy w szczególnych warunkach z okresu pracy w Spółdzielni.

Istotne dla sprawy okazały się zeznania Klienta oraz świadków, z którymi pracował. Dzięki nim można było ustalić rodzaj i zakres czynności na stanowisku wulkanizatora i lakiernika. Czynności te są ujęte w wykazie A prac wykonywanych w szczególnych warunkach, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego. Na tej podstawie Sąd Apelacyjny przyjął, że powód wykonywał w spornym 4 letnim okresie stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pracę w warunkach szczególnych. Biorąc pod uwagę uwzględniony przez ZUS okres 13 lat pracy w szczególnych warunkach, łącznie okres pracy w tych warunkach wyniósł ponad wymagane 15 lat.

Sąd Apelacyjny w Lublinie zmienił zaskarżony wyrok i poprzedzającą go decyzję ustalając prawo do rekompensaty z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach.

Okoliczności sprawy szczegółowo opisaliśmy na Blogu w artykule: Prawo do rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych - praca wulkanizatora, lakiernika. Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy również w temacie: Rekompensata z tytułu pracy w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze w sytuacji utraty prawa do emerytury w niższym wieku emerytalnym.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o rekompensatę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach