Sąd oddalił powództwo w sprawie o zapłatę przeciwko Klientowi Kancelarii

Klient był zatrudniony w Spółce na stanowisku pracownika ochrony-konwojenta na podstawie umowy o pracę. W tym samym czasie zawierał umowy zlecenia z drugą Spółką, która wchodziła w skład tej samej Grupy Kapitałowej co pierwsza Spółka. W ramach obu umów – umowy o pracę i umowy zlecenia Klient wykonywał te same czynności, zlecane przez Spółki. Z tytułu umów zlecenia Klient otrzymał łącznie 141 tys. zł wynagrodzenia, które traktował jako zapłatę za wykonaną pracę. Spółka pozwała Klienta Kancelarii o zwrot tej kwoty jako nienależnie otrzymanego wynagrodzenia. Kancelaria w imieniu Klienta wniosła o oddalenie powództwa.

Sąd Okręgowy w Warszawie uznał powództwo jako niezasadne i wydanym wyrokiem oddalił powództwo.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok oddalający powództwo w sprawie o zapłatę przeciwko Klientowi Kancelarii