Wyrok nakazujący sprostowanie świadectwa pracy

Klient Kancelarii był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w charakterze pracownika administracyjnego w pełnym wymiarze czasu pracy. Po ustaniu zatrudnienia otrzymał świadectwo pracy, z którym się nie zgadzał. Pracodawca w świadectwie pracy wpisał, że Klient wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane w art. 188 Kodeksu pracy – 2 dni, mimo iż Klient nie składał żadnych wniosków o udzielenie opieki. Zwrócił się do pozwanego o sprostowanie świadectwa w zachowanym terminie 7 dni, lecz pracodawca nie sprostował świadectwa pracy i nie udzielił żadnej odpowiedzi na wniosek pracownika.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie nakazał sprostować pracodawcy wydane świadectwo pracy.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Świadectwo pracy. Roszczenie związane z niewydaniem lub wydaniem wadliwego świadectwa

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok nakazujący sprostowanie świadectwa pracy