Umorzenie postępowania w sprawie cywilnej o zapłatę

Kancelaria reprezentowała Klientkę w sprawie cywilnej, przeciwko której został złożony pozew o zapłatę 8 tys. zł. Roszczenia dotyczyły niedoborów stwierdzonych podczas remanentu. Klientka została pozwana przez Spółdzielnie, w której pracowała po tym jak nie zgodziła się z wynikiem przeprowadzonej inwentaryzacji i odmówiła zapłaty wartości niedoboru.

Kancelaria opierając się na zeznaniach Klientki oraz świadków starała się udowodnić, że braki nie wynikały z winy Klientki, tylko ze stanu technicznego urządzeń w których były przechowywane produkty, samoobsługowego systemu sprzedaży oraz braku odpowiednich dla tego typu sprzedaży zabezpieczeń.

W toku sprawy powód cofnął pozew o zapłatę oraz zrzekł się roszczenia w stosunku do Klientki. Sąd Rejonowy w Kraśniku I Wydział Cywilny umorzył postępowanie.


Postanowienie umarzające postępowanie w sprawie cywilnej o zapłatę

Sygn. akt I C ##/19

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 17 marca 2020 roku powód cofnął pozew o zapłatę przeciwko #### #### ze zrzeczeniem się roszczenia.

Zgodnie z art.203§1 kpc pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia –aż do wydania wyroku.

W tym stanie rzeczy uznając cofnięcie za skuteczne na podstawie powołanego przepisu i art. 355§1 i 2 kpc Sąd orzekł jak w punkcie I postanowienia.

Pełnomocnik pozwanej w piśmie z dnia 25 marca 2020 roku złożył wniosek o zasądzenie od strony powodowej zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz zwrotu kosztów dojazdu pełnomocnika z siedziby kancelarii do sądu w kwocie 244,39 zł, na którą to kwotę składają się dwa przejazdy (2x142,2 km) . Złożenie przez pozwanego, żądania zwrotu kosztów, powoduje to, że sąd jest tym żądaniem związany. Regulacja z art.203§3 kpc nakazująca zwrot pozwanemu kosztów procesu w przypadku cofnięcia pozwu, jest konsekwencją założenia, że co do zasady cofnięcie pozwu jest równoznaczne z przegraniem sprawy (np. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2011 r., II CZ 203/10, Lex nr 738399).

Wobec powyższego na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. sąd zasądził od powoda kwotę ### zł na która składa się wynagrodzenie radcy prawnego w kwocie ### zł, które jest zgodne z §2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych ( Dz.U. z 2016r,poz.1667) oraz opłata od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł i zwrot wydatków związanych z kosztami przejazdu pełnomocnika do siedziby sądu w kwocie 244,39 zł.