Sprawy Sądowe

Prawo pracy
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo cywilne
Sprawy przeciwko ZUS
Prawo karne
Ikona filtrów
«
1
2
3
4
...
14
»

Ustalenie alimentów na rzecz małoletnich dzieci wychowywanych przez samotną matkę

Prawo rodzinne
Sąd Rejonowy, Świdnik
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przyznającego prawo do rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach na stanowiskach ślusarz i maszynista

Klientka skierowała pozew o alimenty i zabezpieczenie na rzecz dwójki dzieci (po 1000 zł dla każdego) przeciwko ojcu. Pozwany opuścił rodzinę pozostawiając dzieci na utrzymaniu matki. Kwestia alimentów nie była do tej pory uregulowana, ojciec uznawał alimenty jedynie do wysokości 600 zł. Ostatecznie doszło do ugody, zobowiązującej ojca do płacenia 800 zł alimentów na każde dziecko.


Czytaj >

Przywrócenie do pracy zwolnionego dyscyplinarnie pracownika Castoramy

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przyznającego prawo do rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach na stanowiskach ślusarz i maszynista

Klient pozwał Spółkę Castorama Polska z Warszawy, która rozwiązała z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia argumentując ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych poprzez publiczne krytykowanie pracodawcy na platformie społecznościowej. Sąd Rejonowy w Lublinie uznał, że pracodawca naruszył przepisy rozwiązując umowę o pracę i przywrócił pracownika do pracy na dotychczasowych warunkach.


Czytaj >

Przyznanie prawa do rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach - ślusarz i maszynista

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przyznającego prawo do rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach na stanowiskach ślusarz i maszynista

Organ rentowy wydaną decyzja odmówił klientowi przyznania prawa do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze uzasadniając, że wymienione w świadectwach pracy nazwy stanowisk maszynista oraz ślusarz nie były zgodne z przepisami resortowymi. Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u i ustalił klientowi prawo do rekompensaty.


Czytaj >

Korzystny wyrok nakazujący pozwanym opuszczenie lokalu mieszkalnego

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy, Świdnik
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku nakazującego pozwanym opuszczenie lokalu mieszkalnego

Klient złożył pozew o eksmisję pozwanych z lokalu mieszkalnego, którego jest właścicielem. Pozwani nie wywiązywali się z opłat za czynsz, oraz po wygaśnięciu umowy najmu wciąż zajmowali mieszkanie, uniemożliwiając klientowi wejście do lokalu. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nakazał pozwanym opuszczenie mieszkania i opróżnienia go ze wszystkich rzeczy będących ich własnością.


Czytaj >

Zmiana decyzji i ustalenie kapitału początkowego przy uwzględnieniu wyższego wynagrodzenia

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego zaskarżoną decyzję organu rentowego i ustalającego kapitału początkowego przy uwzględnieniu wyższego wynagrodzenia

Klientka odwołała się od decyzji ZUS-u odmawiającej jej ponownego ustalenia kapitału początkowego. Wnioskodawczyni domagała się obliczenia kapitału początkowego z uwzględnieniem rzeczywistych wynagrodzeń z okresu pracy w Zakładach Mechanicznych „Ursus” w Warszawie, na stanowisku robotnika rozdzielni. Sąd zmienił częściowo decyzję organu rentowego co pozwoliło zwiększyć wysokość kapitału początkowego oraz wysokość emerytury.


Czytaj >

Uzyskanie sądowego nakazu zapłaty wynagrodzenia za wykonane usługi remontowe

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy, Świdnik
Obrazek do tematu dotyczącego sądowego nakazu zapłaty wynagrodzenia za wykonane usługi remontowe

Sąd Rejonowy w Świdniku wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zobowiązujący pozwanego do zapłaty pozostałej kwoty zaległej faktury. Klient zgodnie z zawartą umową wykonał usługę remontu mieszkania oraz dowozu materiału, za którą wystawił pozwanemu fakturę w wysokości 21 000 zł. Mimo upływu terminu płatności wynagrodzenie nie zostało uregulowane. Po wystosowaniu wezwania do dobrowolnej zapłaty pozwany zapłacił jedynie część długu.


Czytaj >

Przyznanie prawa do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach pracownikowi WSK "PZL-Świdnik"

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przyznającego prawo do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach pracownikowi WSK PZL-Świdnik

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił klientowi prawa do rekompensaty uzasadniając, że nie udowodnił faktu wykonywania pracy w szczególnych warunkach. Wnioskodawca był zatrudniony na stanowisku ślusarz remontowy, mechanik remontu maszyn w zakładzie WSK "PZL-Świdnik". Sąd Okręgowy w Lublinie uznał odwołanie klienta od decyzji organu rentowego za zasadne i przyznał mu prawo do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach.


Czytaj >

Wyrok zmieniający decyzję ZUS i ustalający podleganie przez pracownika ubezpieczeniom społecznym

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego decyzję organu rentowego i ustalającego podleganie przez pracownika obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym

Klientka zaskarżyła decyzję organu rentowego stwierdzającą, że nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym jako pracownik tylko jako zleceniobiorca. ZUS uznał umowę o pracę, podpisaną krótko przed dowiedzeniem się o ciąży za pozorną, zawartą w celu uzyskania świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Sąd zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych orzekając że klientka podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym jako pracownik.


Czytaj >

Zasądzenie odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy oraz niewydaniem świadectwa pracy

Wygraną zakończył się proces wytoczony przez pracownika przeciwko byłemu pracodawcy o zasądzenie zaległego wynagrodzenia, odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy i niewydanie w terminie świadectwa pracy. Pozew został złożony w imieniu klientki, której po powrocie z urlopu macierzyńskiego i wypoczynkowego pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia za ostatnie miesiące przebywania na urlopie.


Czytaj >

Wygrana sprawa o emeryturę pomostową przyznaną klientowi pracującemu na stanowisku operator żurawia

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przyznającego emeryturę pomostową klientowi pracującemu na stanowisku operator żurawia

Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u przyznając klientowi prawo do emerytury pomostowej. Decyzja została wydana jako odpowiedź na wniosek klienta złożony do organu rentowego o przyznanie prawa do emerytury pomostowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie chciał uznać okresu pracy wnioskodawcy na stanowisku operator żurawia jako pracy wykonywanej w szczególnych warunkach, z powodu braku odpowiednich świadectw pracy.


Czytaj >

Sąd zmienił decyzję ZUS-u nakazującą klientce zwrot wypłaconego zasiłku chorobowego w wysokości 65 tys. zł

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego decyzję ZUS-u nakazującą klientce zwrot wypłaconego zasiłku chorobowego w wysokości 65 tys. zł

Klientka kancelarii została zobowiązana decyzją ZUS-u do zwrotu zasiłku chorobowego w wysokości 65 032,30 zł, który w ocenie organu rentowego został wypłacony przy niezasadnym podniesieniu podstawy wymiaru składek do maksymalnej wartości. Wnioskodawczyni prowadząca działalność gospodarczą odwołała się do sądu, który zmienił zaskarżoną decyzję w taki sposób, że klientka nie musi zwracać pobranego zasiłku chorobowego.


Czytaj >

Zasądzanie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy za kolejne okresy - łącznie za cały okres 1.167.116,62 zł

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy za kolejne okresy - łącznie za cały okres 1.167.116,62 zł

Prawomocnymi wyrokami Sądu Pierwszej i Drugiej Instancji klient kancelarii został przywrócony do pracy oraz zasądzono na jego rzecz niepełne wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Domagając się pełnego wynagrodzenia złożył do sądu kolejne pozwy, w wyniku których zostało mu przyznane wynagrodzenie za brakujące okresy. Łącznie na podstawie wyroków sądów otrzymał 1.167.116,62 zł wynagrodzenia.


Czytaj >
«
1
2
3
4
...
14
»