Sprawy Sądowe

Prawo pracy
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo cywilne
Sprawy przeciwko ZUS
Prawo karne
Ikona filtrów
«
1
...
3
4
5
...
14
»

Przyznanie odszkodowania dla opozycjonisty za areszt i represje PRL

Prawo karne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przyznającego odszkodowanie dla opozycjonisty za areszt i represje PRL

Kancelaria w zakończonej sprawie reprezentowała klienta, który w 1982 roku za działalność opozycyjną był represjonowany i skazany na karę dziewięciu miesięcy ograniczenia wolności. Złożyliśmy wniosek o zasądzenie zadośćuczynienia za doznane krzywdy psychiczne i fizyczne wynikłe z niesłusznego tymczasowego aresztowania. Sąd Okręgowy w Lublinie zasądził od Skarbu Państwa na rzecz opozycjonisty 29 tys. zł zadośćuczynienia.


Czytaj >

Wygrana sprawa przeciwko ZUS o emeryturę pomostową - operator żurawi wieżowych

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego powództwa o zapłatę kwot otrzymanych z umów zleceń

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję odmawiającą Klientowi przyznania prawa do emerytury pomostowej. Wnioskodawca pracował jako operator żurawi wieżowych i tego okresu zatrudnienia organ rentowy nie uznał jako okres pracy w warunkach szczególnych. Sąd na skutek odwołania Klienta zmienił decyzję ZUS-u i ustalił prawo do emerytury pomostowej.


Czytaj >

Uzyskanie sądowego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę 10.000 złotych

Prawo gospodarcze
Sąd Rejonowy, Świdnik
Obrazek do tematu dotyczącego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę 10.000 złotych

Klient nie otrzymawszy zapłaty należności za wykonane usługi transportowe po wystosowaniu wielu wezwań do zapłaty wystąpił na drogę postępowania sądowego przeciwko dłużnikowi. Sąd Rejonowy z siedzibą w Świdniku Wydział Gospodarczy wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nakazujący pozwanemu zapłatę 10 276.10 zł zaległych świadczeń pieniężnych.


Czytaj >

Wyrok zmieniający decyzję ZUS-u i ustalający korzystną wysokość kapitału początkowego

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego decyzję ZUS-u i ustalającego korzystną wysokość kapitału początkowego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustalając na wniosek Klienta wysokość kapitału początkowego nie uwzględnił do stażu pracy okresu studiów oraz przyjął wynagrodzenie minimalne. Wnioskodawca odwołał się od powyższej decyzji. Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję organu rentowego i ustalił wysokość kapitału początkowego na korzystniejszą wartość w kwocie 70449,72 zł.


Czytaj >

Zasądzenie przez Sąd Gospodarczy zapłaty za wykonanie robót wykończeniowych

Prawo gospodarcze
Sąd Rejonowy, Świdnik
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku Sąd Gospodarczego zasądzającego zapłatę za wykonanie robót wykończeniowych

Klienci kancelarii po wykonaniu robót wykończeniowych wystawili fakturę VAT zleceniodawcy na kwotę ustaloną w umowie. Wynagrodzenie zostało przelane w niepełnej kwocie więc złożyli pozew do Sądu Gospodarczego o zapłatę brakującej części należności. Sąd wydanym wyrokiem zasądził od pozwanej spółki na rzecz powodów kwotę 27 300 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.


Czytaj >

Kolejne wygrane sprawy - oddalone powództwa o zapłatę kwot otrzymanych z umów zleceń

Prawo cywilne
Sąd Okręgowy w Warszawie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroków oddalających powództwa o zapłatę kwot otrzymanych z umów zleceń

W ostatnim czasie zakończyły się trzy sprawy w Sądach Okręgowych w Warszawie, w których pracownicy ochrony zostali pozwani o zwrot kwot otrzymanych w związku wykonywanymi umowami zlecenia. Podobnie jak w analogicznych sprawach z innych regionów Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwa.


Czytaj >

Sąd zmienił zaskarżoną decyzję ZUS i przyznał wnioskodawcy prawo do emerytury pomostowej

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego zaskarżoną decyzję ZUS-u i przyznającego wnioskodawcy prawo do emerytury pomostowej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił Klientowi kancelarii prawa do emerytury pomostowej ponieważ Klient nie udowodnił okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszącego co najmniej 15 lat oraz nie udowodnił rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą. Sąd zmienił zaskarżoną decyzję przyznając Klientowi prawo do emerytury pomostowej.


Czytaj >

Przywrócenie do pracy pracownika objętego ochroną przedemerytalną i zasądzenie odszkodowania

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przywracającego do pracy pracownika objętego ochroną przedemerytalną oraz zasądzającego wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy i odszkodowanie

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie orzekł przywrócenie pracownika objętego ochroną przedemerytalną do pracy na dotychczasowych warunkach pracy i płacy oraz zasądził na jego rzecz 51 678 zł wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Sąd zasądził na rzecz drugiego powoda kwotę 12 tys. zł tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę.


Czytaj >

Wyrok ustalający prawo do rekompensaty z tytułu pracy w warunkach szczególnych na stanowisku laminator

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku ustalającego prawo do rekompensaty z tytułu pracy w warunkach szczególnych na stanowisku laminator

Klient odwołał się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w której odmówiono mu prawa do rekompensaty. Uzasadnieniem był brak udokumentowania pracy w warunkach szczególnych w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Świdnik". Sąd Okręgowy w Lublinie ustalił wnioskodawcy prawo do rekompensaty z tytułu pracy w warunkach szczególnych.


Czytaj >

Zmiana decyzji organu rentowego i ustalenie maksymalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego decyzję organu rentowego i ustalającego maksymalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

Organ rentowy podważył zadeklarowaną przez Klienta prowadzącego działalność gospodarczą maksymalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jako nieadekwatną do wysokości dochodów. Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił decyzję ZUS-u i ustalił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na maksymalnym poziomie.


Czytaj >

Wygrana pracowników ochrony - Solid, zasądzenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników ochrony kolejnych spółek ochroniarskich - Solid

Pracownicy ochrony kolejnej pozwanej spółki z branży ochrony osób i mienia - GST wygrali sprawę o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Sąd Rejonowy w Lublinie zasądził na rzecz Klientów w sumie blisko 120 000 zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.


Czytaj >

Sąd Rejonowy w Lubartowie oddalił powództwo złożone przeciwko pracownikowi ochrony

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Lubartowie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego pozew o odszkodowanie złożony przeciwko pracownikowi ochrony

Klient został pozwany o zwrot nienależnie otrzymanego wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wiążących go z Spółką, w której był zatrudniony. Świadczenia z umowy zlecenia, o które toczył się spór sięgały 50 tys zł. Sąd Rejonowy w Lubartowie wydanym wyrokiem oddalił powództwo.


Czytaj >
«
1
...
3
4
5
...
14
»