Sprawy Sądowe

Prawo pracy
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo cywilne
Sprawy przeciwko ZUS
Prawo karne
Ikona filtrów
«
1
...
3
4
5
...
14
»

Zasądzenie przez Sąd Gospodarczy zapłaty za wykonanie robót wykończeniowych

Prawo gospodarcze
Sąd Rejonowy, Świdnik
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku Sąd Gospodarczego zasądzającego zapłatę za wykonanie robót wykończeniowych

Klienci kancelarii po wykonaniu robót wykończeniowych wystawili fakturę VAT zleceniodawcy na kwotę ustaloną w umowie. Wynagrodzenie zostało przelane w niepełnej kwocie więc złożyli pozew do Sądu Gospodarczego o zapłatę brakującej części należności. Sąd wydanym wyrokiem zasądził od pozwanej spółki na rzecz powodów kwotę 27 300 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.


Czytaj >

Kolejne wygrane sprawy - oddalone powództwa o zapłatę kwot otrzymanych z umów zleceń

Prawo cywilne
Sąd Okręgowy w Warszawie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroków oddalających powództwa o zapłatę kwot otrzymanych z umów zleceń

W ostatnim czasie zakończyły się trzy sprawy w Sądach Okręgowych w Warszawie, w których pracownicy ochrony zostali pozwani o zwrot kwot otrzymanych w związku wykonywanymi umowami zlecenia. Podobnie jak w analogicznych sprawach z innych regionów Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwa.


Czytaj >

Sąd zmienił zaskarżoną decyzję ZUS i przyznał wnioskodawcy prawo do emerytury pomostowej

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego zaskarżoną decyzję ZUS-u i przyznającego wnioskodawcy prawo do emerytury pomostowej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił Klientowi kancelarii prawa do emerytury pomostowej ponieważ Klient nie udowodnił okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszącego co najmniej 15 lat oraz nie udowodnił rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą. Sąd zmienił zaskarżoną decyzję przyznając Klientowi prawo do emerytury pomostowej.


Czytaj >

Przywrócenie do pracy pracownika objętego ochroną przedemerytalną i zasądzenie odszkodowania

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przywracającego do pracy pracownika objętego ochroną przedemerytalną oraz zasądzającego wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy i odszkodowanie

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie orzekł przywrócenie pracownika objętego ochroną przedemerytalną do pracy na dotychczasowych warunkach pracy i płacy oraz zasądził na jego rzecz 51 678 zł wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Sąd zasądził na rzecz drugiego powoda kwotę 12 tys. zł tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę.


Czytaj >

Wyrok ustalający prawo do rekompensaty z tytułu pracy w warunkach szczególnych na stanowisku laminator

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku ustalającego prawo do rekompensaty z tytułu pracy w warunkach szczególnych na stanowisku laminator

Klient odwołał się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w której odmówiono mu prawa do rekompensaty. Uzasadnieniem był brak udokumentowania pracy w warunkach szczególnych w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Świdnik". Sąd Okręgowy w Lublinie ustalił wnioskodawcy prawo do rekompensaty z tytułu pracy w warunkach szczególnych.


Czytaj >

Zmiana decyzji organu rentowego i ustalenie maksymalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego decyzję organu rentowego i ustalającego maksymalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

Organ rentowy podważył zadeklarowaną przez Klienta prowadzącego działalność gospodarczą maksymalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jako nieadekwatną do wysokości dochodów. Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił decyzję ZUS-u i ustalił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na maksymalnym poziomie.


Czytaj >

Wygrana pracowników ochrony - Solid, zasądzenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników ochrony kolejnych spółek ochroniarskich - Solid

Pracownicy ochrony kolejnej pozwanej spółki z branży ochrony osób i mienia - GST wygrali sprawę o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Sąd Rejonowy w Lublinie zasądził na rzecz Klientów w sumie blisko 120 000 zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.


Czytaj >

Sąd Rejonowy w Lubartowie oddalił powództwo złożone przeciwko pracownikowi ochrony

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Lubartowie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego pozew o odszkodowanie złożony przeciwko pracownikowi ochrony

Klient został pozwany o zwrot nienależnie otrzymanego wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wiążących go z Spółką, w której był zatrudniony. Świadczenia z umowy zlecenia, o które toczył się spór sięgały 50 tys zł. Sąd Rejonowy w Lubartowie wydanym wyrokiem oddalił powództwo.


Czytaj >

Oddalenie pozwu o odszkodowanie złożonego przeciwko Zespołowi Szkół

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Chełmie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego pozew o odszkodowanie złożony przeciwko szkole podstawowej

Zespół Szkół reprezentowany przez naszą kancelarię został pozwany o odszkodowanie za niezasadne rozwiązanie umowy o pracę. Stosunek pracy z pracowniczką został rozwiązany z powodu zmian organizacyjnych. Sąd Rejonowy w Chełmie oddalił powództwo i zasądził na rzecz szkoły zwrot kosztów postępowania.


Czytaj >

Wyrok Sądu Apelacyjnego oddalający apelację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Apelacyjny w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku Sądu Apelacyjnego oddalającego apelację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł apelację od wyroku korzystnego dla Klientki kancelarii do sądu drugiej instancji. Wyrok sądu pierwszej instancji zmienił decyzję organu rentowego, która podważała umowę o pracę zawartą przez wnioskodawczynię jako zawartą w celu uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Sąd Apelacyjny w Lublinie oddalił apelację.


Czytaj >

Sąd przywrócił Klienta do pracy na poprzednie warunki pracy i zasądził wynagrodzenie

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przywracającego Klienta do pracy na poprzednie warunki pracy i zasądzającego wynagrodzenie

Pracodawca wypowiedział umowę o pracę klientowi kancelarii przebywającemu na urlopie wychowawczym. Klient pozwał spółkę o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie zasądził przywrócenie klienta do pracy i kwotę 50 847,55 zł tytułem wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy.


Czytaj >

Korzystne zakończenie sprawy o uzgodnienie księgi wieczystej

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy, Świdnik
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku w sprawie o uzgodnienie księgi wieczystej

Przeciwko Klientom został złożony pozew o uzgodnienie księgi wieczystej, którym powód kwestionował ich prawa własności do nieruchomości. Mieszkanie w przeszłości zostało przekazane pozwanym w formie darowizny przez powoda. Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku oddalił powództwo złożone przeciwko klientom.


Czytaj >
«
1
...
3
4
5
...
14
»