Sprawy Sądowe

«
1
...
3
4
5
...
12
»

Zawarcie ugody i otrzymanie odszkodowania związanego z rozwiązaniem umowy o pracę

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego zawarcia ugody i otrzymania odszkodowania związanego z rozwiązaniem umowy o pracęPracodawca rozwiązał z Klientką umowę o pracę uzasadniając to negatywną oceną poziomu realizacji zleconych zadań. Kancelaria na zlecenie Klientki wniosła do Sądu pozew o przywrócenie do pracy. Na rozprawie strony sporu doszły do porozumienia, Spółka zobowiązała się do zapłaty na rzecz powódki odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę.


Czytaj >

Wyrok oddalający powództwo o zapłatę kwoty 27 tys. otrzymanej jako wynagrodzenie za umowy zlecenia

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Jaworznie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego powództwo o zapłatę kwoty 27 tys. otrzymanej jako wynagrodzenie za umowy zleceniaKlient kancelarii został pozwany o zwrot ponad 27 tys. zł. jako nienależnie otrzymanego wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia. Klient nie uznawał powództwa, był zatrudniony na stanowisku pracownik ochrony - konwojent na podstawie umowy o pracę oraz zawierał umowy zlecenia z poprzednikiem prawnym Spółki. Sąd Rejonowy w Jaworznie oddalił powództwo Spółki.


Czytaj >

Sąd zezwolił przedstawicielom ustawowym małoletniej na złożenie oświadczenia w jej imieniu o odrzuceniu spadku

Prawo rodzinne
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego zezwolenia przedstawicielom ustawowym małoletniej na złożenie oświadczenia w jej imieniu o odrzuceniu spadkuMałoletnia córka Klienta odziedziczyła spadek, w którym znajdowały się same długi. Kancelaria w imieniu Klienta złożyła wniosek do Sądu o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Sąd wydał postanowienie, w którym zezwolił przedstawicielom ustawowym małoletniej na złożenie oświadczenia w imieniu małoletniej córki o odrzuceniu spadku przez małoletnią.


Czytaj >

Umorzenie postępowania o ustanowienie służebności drogi koniecznej

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy, Świdnik

Obrazek do tematu dotyczącego umorzenia postępowania o ustanowienie służebności drogi koniecznejKancelaria poprowadziła sprawę o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Sąsiad Klienta złożył wniosek, w którym jeden z wariantów uwzględniał wytyczenie drogi po działce Klienta. Wnioskodawca w toku sprawy wycofał swój wniosek, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku umorzył postępowanie, granice działki Klienta kancelarii nie zostały zmienione.


Czytaj >

Zasądzenie zapłaty zobowiązań od spółki jako następcy prawnego zbywcy za jego dotychczasowe zobowiązania

Prawo gospodarcze
Sąd Rejonowy, Świdnik

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego zapłatę zobowiązań od pozwanej spółki jako następcy prawnego jego zobowiązanych kontrahentówKancelaria reprezentując klienta wniosła pozew przeciwko Spółce będącej następcą prawnym stowarzyszenia piłkarskiego. Roszczenie dotyczyło wynagrodzenia za wykonane usługi transportowe na rzecz poprzednika pozwanej spółki. Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku zasądził zapłatę zaległych zobowiązań na rzecz Klienta kancelarii.


Czytaj >

Nakaz sądowy w postępowaniu upominawczym zobowiązujący do zwrócenia długu w całości

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Obrazek do tematu dotyczącego nakazu sądowego w postępowaniu upominawczym zobowiązującego do zwrócenia długu w całości Kancelaria na zlecenie Klientki złożyła wniosek o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Klientka pożyczyła bliskiej osobie ponad 18 tys. i nie odzyskała pożyczonej kwoty. Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim I Wydział Cywilny wydał Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zobowiązujący pozwanego do zapłaty należności na rzecz Klientki kancelarii.


Czytaj >

Uchylenie decyzji Prezesa PFRON dot. dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Prawo administracyjne
Sąd Administracyjny w Warszawie

Obrazek do tematu dotyczącego uchylenia decyzji Prezesa PFRON dot. dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnychKancelaria reprezentując Klientkę złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nakazującą klientce zwrot środków otrzymanych tytułem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu sprawy uchylił zaskarżoną decyzję.


Czytaj >

Postanowienie Sądu w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Prawo rodzinne
Sąd Rejonowy, Świdnik

Obrazek do tematu dotyczącego postanowienia Sądu w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiejW imieniu Klienta, ojca samodzielnie wychowującego małoletnią córkę kancelaria złożyła wniosek o pozbawienie matki władzy rodzicielskiej. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku wydał postanowienie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej matki nad małoletnią córką, o ustaleniu miejsca pobytu małoletniej w miejscu zamieszkania jej ojca oraz o zakazie utrzymywania kontaktów matki z małoletnią.


Czytaj >

Sąd oddalił powództwo o zapłatę kwot otrzymanych tytułem umowy zlecenia

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Łukowie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego powództwo o zapłatę kwot otrzymanych tytułem umowy zleceniaOstatnio zakończyła się kolejna sprawa prowadzona przez kancelarię o zapłatę kwot otrzymanych tytułem umowy zlecenia. Klient, który zawierał z Spółką umowy zlecenia został pozwany o zapłatę prawie 50 tys. zł. Podobnie jak w poprzednich sprawach analogicznych i tym razem Sąd nie znalazł podstaw do wydania orzeczenia zgodnego z żądaniem pozwu. Sąd Rejonowy w Łukowie oddalił powództwo Spółki.


Czytaj >

Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przyznanie prawa do emerytury wcześniejszej

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przyznającego prawo do emerytury wcześniejszejWydaną decyzją Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił Klientowi kancelarii prawa do wcześniejszej emerytury. Klient złożył odwołanie od decyzji organu rentowego nie zgadzając się z zaskarżoną decyzją i wnosząc o jej zmianę poprzez przyznanie prawa do emerytury. Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u i ustalił Klientowi kancelarii prawo do wcześniejszej emerytury.


Czytaj >

Wyrok oddalający apelację w sprawie o odszkodowanie za rozwiązanie umowy o prace z winy pracownika

Prawo pracy
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego apelację w sprawie o odszkodowanie za rozwiązanie umowy o prace z winy pracownikaSpółka rozwiązała z Klientem zatrudnionym na stanowisku pracownik ochrony-konwojent umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Klient złożył odwołanie i Sąd pierwszej instancji zasądził z tego tytułu odszkodowanie. Pozwana Spółka wzniosła apelacje od wyroku do Sądu drugiej instancji. Sąd Okręgowy w Lublinie po ponownym rozpoznaniu sprawy oddalił apelację Spółki.


Czytaj >

Zawarcie porozumienia w sprawie o przywrócenie do pracy na dotychczasowych warunkach

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego porozumienia w sprawie o przywrócenie do pracy na dotychczasowych warunkachPracodawca rozwiązał z Klientem umowę o pracę na czas określony z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Kancelaria reprezentując Klienta złożyła pozew o uznanie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem za niezgodne z prawem i przywrócenie powoda do pracy na dotychczasowych warunkach. W toku sprawy strony sporu doszły do porozumienia, pracodawca cofnął wypowiedzenie umowy o pracę.


Czytaj >
«
1
...
3
4
5
...
12
»