Sprawy Sądowe

Prawo pracy
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo cywilne
Sprawy przeciwko ZUS
Prawo karne
Ikona filtrów
«
1
...
3
4
5
...
13
»

Sąd przywrócił Klienta do pracy na poprzednie warunki pracy i zasądził wynagrodzenie

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przywracającego Klienta do pracy na poprzednie warunki pracy i zasądzającego wynagrodzenie

Pracodawca wypowiedział umowę o pracę klientowi kancelarii przebywającemu na urlopie wychowawczym. Klient pozwał spółkę o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie zasądził przywrócenie klienta do pracy i kwotę 50 847,55 zł tytułem wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy.


Czytaj >

Korzystne zakończenie sprawy o uzgodnienie księgi wieczystej

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy, Świdnik
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku w sprawie o uzgodnienie księgi wieczystej

Przeciwko Klientom został złożony pozew o uzgodnienie księgi wieczystej, którym powód kwestionował ich prawa własności do nieruchomości. Mieszkanie w przeszłości zostało przekazane pozwanym w formie darowizny przez powoda. Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku oddalił powództwo złożone przeciwko klientom.


Czytaj >

Przyznanie rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach - kierowca samochodu ciężarowego

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przyznającego prawo do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach na stanowisku kierowca samochodu ciężarowego

ZUS odmówił Klientowi prawa do rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych uzasadniając, że wnioskodawca nie udowodnił 15 lat pracy w szczególnych warunkach. Klient odwołał się od decyzji organu rentowego. Sąd Okręgowy w Lublinie przyznał Klientowi prawo do rekompensaty z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach.


Czytaj >

Oddalenie powództwa o zapłatę kwot otrzymanych z tytułu umów zlecenia

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Krasnymstawie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego powództwo o zapłatę kwot otrzymanych z tytułu umów zlecenia

Zakończyła się kolejna sprawa dotycząca zwrotu kwot, jakie zleceniodawca wypłacił pozwanemu w związku z wiążącą strony i wykonywaną umową zlecenia. W złożonym pozwie Spółka domagała się od reprezentowanego przez kancelarię Klienta zwrotu 35 tys. zł pobranego wynagrodzenia z tytułu wykonywanych umów zlecenia. Sąd Rejonowy w Krasnymstawie oddalił powództwo.


Czytaj >

Wyrok oddalający powództwo dotyczące wynagrodzenia z umowy zlecenia

Prawo cywilne
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego powództwo dotyczące wynagrodzenia z umowy zlecenia

Sąd Okręgowy w Siedlcach oddalił pozew złożony przeciwko Klientowi kancelarii przez Spółkę dla której wykonywał umowy zlecenia. Spółka domagała się zapłaty 88 tys. zł z tytułu wypłaconego wynagrodzenia za umowy zlecenia. Pozwany równocześnie był zatrudniony na umowę o pracę w spółce należącej do tej samej grupy kapitałowej.


Czytaj >

Sąd uniewinnił Klienta kancelarii oskarżonego w sprawie karnej o zniesławienie i zniewagę

Prawo karne
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku uniewinniającego Klienta kancelarii oskarżonego w sprawie karnej o zniesławienie i zniewagę

Oskarżyciel prywatny wniósł przed sądem oskarżenie wobec Klienta o zniesławienie i zniewagę. Do przestępstwa miało dojść poprzez wysyłanie na numer telefonu pokrzywdzonego obraźliwych wiadomości SMS. Sąd Rejonowy w Wieluniu II Wydział Karny wydanym wyrokiem uniewinnił Klienta od dokonania zarzucanego mu czynu.


Czytaj >

Wyrok zasądzający 14 tys. złotych odprawy pieniężnej w związku z rozwiązaniem stosunku pracy

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Zamościu
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego 14 tys. złotych odprawy pieniężnej w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika

Klientka kancelarii pozwała pracodawcę, który wypowiedział jej umowę o pracę gdy przebywała na urlopie rodzicielskim. Została zwolniona z obowiązku świadczenia pracy oraz zobowiązana do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia. Sąd Rejonowy w Zamościu zasądził na rzecz Klientki 14 tys. zł odprawy pieniężnej.


Czytaj >

Oddalenie powództwa o zapłatę 96 tys. zł otrzymanych w ramach umów zlecenia

Prawo cywilne
Sąd Okręgowy w Warszawie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego powództwo o zapłatę 96 tys. zł otrzymanych w ramach umów zlecenia

Przeciwko Klientowi kancelarii został złożony pozew o zwrot kwoty 96 tys. zł, którą otrzymał jako wynagrodzenie z umów zlecenia w ramach których świadczył usługi związane z transportem wartości pieniężnych, obsługą i serwisem urządzeń bankowych. Kancelaria w imieniu Klienta wniosła o oddalenie powództwa w całości. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo Spółki.


Czytaj >

Sąd Rejonowy w Bytomiu oddalił powództwo o bezpodstawne wzbogacenie

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Bytomiu
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego powództwo o bezpodstawne wzbogacenie

Klient kancelarii został pozwany o zwrot kwot w wysokości 59 tys. zł, jakie otrzymał w związku z wykonywaną umową zlecenia. Wnosząca pozew Spółka zarzuciła pozwanemu iż nienależnie pobranym wynagrodzeniem z tytułu umowy zlecenia został bezpodstawnie wzbogacony jej kosztem. Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny oddalił powództwo o bezpodstawne wzbogacenie.


Czytaj >

Odrzucenie powództwa o przywrócenie stanu zgodnego z prawem - naruszenia prawa własności gruntu

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy, Świdnik
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku orzekającego odrzucenie powództwa o przywrócenie stanu zgodnego z prawem związanego z naruszeniem prawa własności gruntu

Klienci kancelarii zostali pozwani o przywrócenie stanu zgodnego z prawem przez sąsiada zarzucającego im naruszenie prawa własności gruntu - drogi dojazdowej do nieruchomości. Powód na uważał, że droga przebiega po jego działce. Sąd Rejonowy Lublin–Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku odrzucił powództwo przeciwko Klientom kancelarii.


Czytaj >

Oddalenie apelacji i zasądzenie łącznie 759 tys. zł wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy

Prawo pracy
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego apelację i zasądzającego 250 tys. zł wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy

Pozwane Centrum odwołało się od wyroku sądu pierwszej instancji orzekającego przywrócenie do pracy zwolnionego dyscyplinarnie Klienta kancelarii. Sąd Okręgowy w Lublinie oddalił apelację oraz zasądził na rzecz powoda 250 tys. zł wynagrodzenia. Łącznie na rzecz Klienta kancelarii zostało zasądzonych w sumie 759 tys. zł wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.


Czytaj >

Sąd Rejonowy w Chełmie oddalił powództwo przeciwko Zespołowi Szkół

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Chełmie
Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia przez Sąd Rejonowy w Chełmie powództwa przeciwko Szkole Podstawowej

Sąd Rejonowy w Chełmie IV Wydział Pracy oddalił powództwo przeciwko Zespołowi Szkół reprezentowanej przez kancelarię. Pozew dotyczył uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, został złożony przez nauczycielkę, z którą Szkoła rozwiązała umowę o pracę z dwumiesięcznym wypowiedzeniem z powodu zmian organizacyjnych.


Czytaj >
«
1
...
3
4
5
...
13
»