Sprawy Sądowe

«
1
...
4
5
6
...
12
»

Uzyskanie zezwolenia na dokonanie czynności prawnych w imieniu ubezwłasnowolnionej całkowicie

Prawo rodzinne
Sąd Rejonowy w Krasnymstawie

Obrazek do tematu dotyczącego zezwolenia na dokonanie czynności prawnych w imieniu ubezwłasnowolnionej całkowicieKlienci postanowili zamienić się udziałami z ubezwłasnowolnioną współwłaścicielką nieruchomości oferując inną pobliską działkę. By móc tego dokonać niezbędne było zezwolenie Sądu Opiekuńczego w tym zakresie. Sąd Rejonowy w Krasnymstawie wydanym postanowieniem zezwolił opiekunowi prawnemu całkowicie ubezwłasnowolnionej na dokonanie czynności prawnej w tym celu.


Czytaj >

Ugoda przedsądowa przyznająca zadośćuczynienie związane z ustaniem stosunku pracy

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyrokuKlientka pracująca jak księgowa otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę. Kancelaria w imieniu Klientki wniosła odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy wnosząc o przywrócenie do pracy. Po długim procesowaniu strony postępowania zawarły ugodę, na mocy której Klientka otrzymała 9 tys. zł zadośćuczynienia, związanego z ustaniem stosunku pracy.


Czytaj >

Sąd Rejonowy w Lublinie oddalił pozew o zwrot świadczenia z tytułu umowy zlecenia

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego pozew o zwrot świadczenia z tytułu umowy zleceniaKlient został pozwany przez Spółkę o zapłatę 19 tys. zł jako zwrot świadczenia z tytułu umowy zlecenia. Pozwany i Spółka zawarli umowę zlecenia, na mocy której Klient zobowiązał się do wykonywania czynności polegających m.in. na kontroli i weryfikacji dokumentów związanych z obsługą kaset bankomatowych. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny oddalił powództwo Spółki.


Czytaj >

Wyrok zmieniający zaskarżoną decyzję ZUS-u i przyznający prawo do wcześniejszej emerytury

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przyznający prawo do wcześniejszej emeryturyZakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił Klientce kancelarii prawa do wcześniejszej emerytury, przyznawanej pracownikom zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Klientka reprezentowana przez kancelarię złożyła odwołanie od powyżej decyzji. Sąd Okręgowy w Lublinie uznał odwołanie od decyzji za zasadne i ustalił Klientce kancelarii prawo do emerytury wcześniejszej.


Czytaj >

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zobowiązujący pozwaną firmę do zapłaty należności

Prawo gospodarcze
Sąd Rejonowy, Świdnik

Obrazek do tematu dotyczącego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym zobowiązującego pozwaną firmę do zapłaty należnościKlientka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczyła usługi gastronomiczne, za które kontrahent nie zapłacił. Wezwania do dobrowolnej zapłaty nie poskutkowały więc Klientka złożyła pozew domagając się uregulowania świadczenia. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zobowiązujący pozwaną firmę do zapłaty należności.


Czytaj >

Porozumienie przywracające do pracy Klientkę objętą ochroną pracowniczą w związku z macierzyństwem

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego porozumienia w wyniku którego Klientka objęta ochroną pracowniczą w związku z macierzyństwem została przywrócona do pracyPracodawca rozwiązał z Klientką umowę o prace na czas nieokreślony z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. Kancelaria reprezentując Klientkę złożyła pozew o uznanie rozwiązania umowy o prace za wypowiedzeniem za niezgodne z prawem. Strony postępowania zawarły po za sprawą porozumienie, w wyniku którego Klientka została przywrócona do pracy i mogła korzystać z uprawnień związanych z macierzyństwem.


Czytaj >

Oddalenie apelacji od wyroku zasądzającego wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracy
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia apelacji od wyroku zasądzającego wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowychSąd pierwszej instancji zasądził od pozwanej Spółki na rzecz Klienta kancelarii 55 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Spółka złożyła apelację od powyższego wyroku do Sądu drugiej instancji. Sąd Okręgowy w Lublinie VIII Wydział pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu sprawy w postępowaniu apelacyjnym oddalił apelację.


Czytaj >

Sąd uznał odwołanie od decyzji ZUS-u za zasadne i ustalił Klientowi prawo do wcześniejszej emerytury

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku w sprawie o ustalenie prawa do wcześniejszej emeryturyZakład Ubezpieczeń Społecznych wydaną decyzją odmówił Klientowi kancelarii prawa do wcześniejszej emerytury. Klient złożył odwołanie, wnosząc o jej zmianę i ustalenie prawa do emerytury. Sąd Okręgowy w Lublinie uznał odwołanie za zasadne i wydanym wyrokiem zmienił zaskarżoną decyzję organu rentowego ustalając Klientowi kancelarii prawo do emerytury wcześniejszej.


Czytaj >

Wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych zobowiązujący pozwanego do zamieszczenia przeprosin

Prawo cywilne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku w sprawie o ochronę dóbr osobistych zobowiązującego pozwanego do zamieszczenia oświadczenia z przeprosinamiKlient kancelarii został zniesławiony oraz zostały podane nieprawdziwe informacje dotyczące jego pracy jako Dyrektora. Kancelaria wniosła pozew do sądu o ochronę dóbr osobistych i zapłatę domagając się zamieszczenia przeprosin na stronie internetowej. Sąd Okręgowy w Lublinie zobowiązał pozwanego do zamieszczenia oświadczenia z przeprosinami na stronie internetowej.


Czytaj >

Zawarcie ugody w wyniku której Klientka kancelarii została przywrócona do pracy

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Puławach

Obrazek do tematu dotyczącego zawarcia ugody w wyniku której Klientka kancelarii została przywrócona do pracy Klientce pracującej jako nauczycielka pracodawca wypowiedział umowę o pracę. Kancelaria złożyła pozew do Sądu domagając się uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne. Po otrzymaniu odpisu pozwu pozwany cofnął wypowiedzenie umowy o pracę przywracając Klientkę do pracy. Sąd Rejonowy w Puławach umorzył postępowanie.


Czytaj >

Sąd zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u i przyznał Klientowi prawo do świadczenia rehabilitacyjnego

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego zmiany przez Sąd zaskarżonej decyzji ZUS-u i przyznania Klientowi prawa do świadczenia rehabilitacyjnegoKlient z pomocą Kancelarii zaskarżył decyzję ZUS-u, w której odmówiono mu prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. Organ rentowy uzasadnił, iż wnioskodawca wykorzystywał świadczenie niezgodnie z jego celem. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję i przyznał Klientowi reprezentowanemu przez kancelarię prawo do świadczenia rehabilitacyjnego.


Czytaj >

Wyrok zasądzający odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownikaSpółka rozwiązała z Klientem umowę o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p., uzasadniając to ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych. Klient wniósł pozew przeciwko Spółce domagając się odszkodowania. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie uznał, że doszło do naruszenia przepisów dotyczących rozwiązania umowy o pracę i zasądził na rzecz powoda z tego tytułu odszkodowanie.


Czytaj >
«
1
...
4
5
6
...
12
»