Sprawy Sądowe

Prawo pracy
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo cywilne
Sprawy przeciwko ZUS
Prawo karne
Ikona filtrów
«
1
...
5
6
7
...
14
»

Zmiana zaskarżonej decyzji ZUS odmawiającej przyznania zasiłku chorobowego

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego zmiany zaskarżonego wyroku odmawiającego przyznania zasiłku chorobowego

Klientka odwołała się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odmawiającej przyznania zasiłku chorobowego. Organ rentowy zakwestionował prawo do ubezpieczenia gdyż Klientka zaszła w ciążę niedługo po zawarciu umowy o pracę. Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u i ustalił, że klientka jako pracowniczka domu seniora podlegała ubezpieczeniom społecznym.


Czytaj >

Sąd Rejonowy oddalił powództwo o zwrot kwot wypłaconych w związku z wykonywaną umową zlecenia

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Warszawie
Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia przez Sąd powództwa o zwrot kwot wypłaconych w związku z wykonywaną umową zlecenia

Klient kancelarii został pozwany o zwrot 38 tys. zł wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia. Zatrudniony był na stanowisku pracownik ochrony - konwojent oraz zawierał umowy zlecenia ze spółkami należącymi do jednej grupy kapitałowej, wykonując w ramach obydwu umów te same czynności konwojowania, ochrony i obsługi gotówki. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie oddalił powództwo Spółki.


Czytaj >

Wyrok zasądzający od pozwanego ojca alimenty na rzecz jego małoletniej córki

Prawo rodzinne
Sąd Rejonowy, Świdnik
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego od pozwanego ojca alimenty na rzecz jego małoletniej córki

Kancelaria na zlecenie Klientki - matki małoletniej dziewczynki złożyła do Sądu pozew przeciwko ojcu małoletniej o ustalenie obowiązku alimentacyjnego. Małoletnia dziewczynka mieszka z mamą, która samodzielnie wychowuje i troszczy się o potrzeby córki. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku zasądził od pozwanego ojca kwotę po 1000 zł miesięcznie tytułem alimentów.


Czytaj >

Zasądzenie na rzecz pracowników ochrony 271 tys. zł wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego zasądzenia na rzecz pracowników ochrony 271 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Pracownicy ochrony - konwojenci pozwali Spółkę o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Zatrudnieni byli na umowę o pracę w oddziale terenowym w Lublinie, zawierali również umowy zlecenia z siostrzanymi spółkami pozwanej spółki. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie zasądził od pozwanej Spółki na rzecz Klientów kancelarii łącznie 271 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.


Czytaj >

Zawarcie ugody i otrzymanie odszkodowania związanego z rozwiązaniem umowy o pracę

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego zawarcia ugody i otrzymania odszkodowania związanego z rozwiązaniem umowy o pracę

Pracodawca rozwiązał z Klientką umowę o pracę uzasadniając to negatywną oceną poziomu realizacji zleconych zadań. Kancelaria na zlecenie Klientki wniosła do Sądu pozew o przywrócenie do pracy. Na rozprawie strony sporu doszły do porozumienia, Spółka zobowiązała się do zapłaty na rzecz powódki odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę.


Czytaj >

Wyrok oddalający powództwo o zapłatę kwoty 27 tys. otrzymanej jako wynagrodzenie za umowy zlecenia

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Jaworznie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego powództwo o zapłatę kwoty 27 tys. otrzymanej jako wynagrodzenie za umowy zlecenia

Klient kancelarii został pozwany o zwrot ponad 27 tys. zł. jako nienależnie otrzymanego wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia. Klient nie uznawał powództwa, był zatrudniony na stanowisku pracownik ochrony - konwojent na podstawie umowy o pracę oraz zawierał umowy zlecenia z poprzednikiem prawnym Spółki. Sąd Rejonowy w Jaworznie oddalił powództwo Spółki.


Czytaj >

Sąd zezwolił przedstawicielom ustawowym małoletniej na złożenie oświadczenia w jej imieniu o odrzuceniu spadku

Prawo rodzinne
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego zezwolenia przedstawicielom ustawowym małoletniej na złożenie oświadczenia w jej imieniu o odrzuceniu spadku

Małoletnia córka Klienta odziedziczyła spadek, w którym znajdowały się same długi. Kancelaria w imieniu Klienta złożyła wniosek do Sądu o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Sąd wydał postanowienie, w którym zezwolił przedstawicielom ustawowym małoletniej na złożenie oświadczenia w imieniu małoletniej córki o odrzuceniu spadku przez małoletnią.


Czytaj >

Umorzenie postępowania o ustanowienie służebności drogi koniecznej

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy, Świdnik
Obrazek do tematu dotyczącego umorzenia postępowania o ustanowienie służebności drogi koniecznej

Kancelaria poprowadziła sprawę o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Sąsiad Klienta złożył wniosek, w którym jeden z wariantów uwzględniał wytyczenie drogi po działce Klienta. Wnioskodawca w toku sprawy wycofał swój wniosek, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku umorzył postępowanie, granice działki Klienta kancelarii nie zostały zmienione.


Czytaj >

Zasądzenie zapłaty zobowiązań od spółki jako następcy prawnego zbywcy za jego dotychczasowe zobowiązania

Prawo gospodarcze
Sąd Rejonowy, Świdnik
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego zapłatę zobowiązań od pozwanej spółki jako następcy prawnego jego zobowiązanych kontrahentów

Kancelaria reprezentując klienta wniosła pozew przeciwko Spółce będącej następcą prawnym stowarzyszenia piłkarskiego. Roszczenie dotyczyło wynagrodzenia za wykonane usługi transportowe na rzecz poprzednika pozwanej spółki. Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku zasądził zapłatę zaległych zobowiązań na rzecz Klienta kancelarii.


Czytaj >

Nakaz sądowy w postępowaniu upominawczym zobowiązujący do zwrócenia długu w całości

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim
Obrazek do tematu dotyczącego nakazu sądowego w postępowaniu upominawczym zobowiązującego do zwrócenia długu w całości

Kancelaria na zlecenie Klientki złożyła wniosek o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Klientka pożyczyła bliskiej osobie ponad 18 tys. i nie odzyskała pożyczonej kwoty. Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim I Wydział Cywilny wydał Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zobowiązujący pozwanego do zapłaty należności na rzecz Klientki kancelarii.


Czytaj >

Uchylenie decyzji Prezesa PFRON dot. dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Prawo administracyjne
Sąd Administracyjny w Warszawie
Obrazek do tematu dotyczącego uchylenia decyzji Prezesa PFRON dot. dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Kancelaria reprezentując Klientkę złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nakazującą klientce zwrot środków otrzymanych tytułem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu sprawy uchylił zaskarżoną decyzję.


Czytaj >

Postanowienie Sądu w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Prawo rodzinne
Sąd Rejonowy, Świdnik
Obrazek do tematu dotyczącego postanowienia Sądu w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej

W imieniu Klienta, ojca samodzielnie wychowującego małoletnią córkę kancelaria złożyła wniosek o pozbawienie matki władzy rodzicielskiej. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku wydał postanowienie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej matki nad małoletnią córką, o ustaleniu miejsca pobytu małoletniej w miejscu zamieszkania jej ojca oraz o zakazie utrzymywania kontaktów matki z małoletnią.


Czytaj >
«
1
...
5
6
7
...
14
»