Sprawy Sądowe

«
1
...
5
6
7
...
12
»

Umorzenie postępowania w sprawie cywilnej o zapłatę

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Kraśniku

Obrazek do tematu dotyczącego umorzenia postępowania w sprawie cywilnej o zapłatęKancelaria reprezentowała Klientkę w sprawie cywilnej, przeciwko której został złożony pozew o zapłatę 8 tys. zł. Klientka została pozwana przez Spółdzielnie, w której pracowała po tym jak nie zgodziła się z wynikiem przeprowadzonej inwentaryzacji. W toku sprawy powód cofnął pozew o zapłatę oraz zrzekł się roszczenia w stosunku do Klientki. Sąd Rejonowy w Kraśniku I Wydział Cywilny umorzył postępowanie.


Czytaj >

Wyrok uniewinniający Klientkę kancelarii oskarżoną o przywłaszczenie prawa majątkowego

Prawo karne
Sąd Rejonowy, Świdnik

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku uniewinniającego Klientkę kancelarii oskarżoną o przywłaszczenie prawa majątkowegoReprezentowaliśmy Klientkę oskarżoną o przywłaszczenie prawa majątkowego o wartości środków znajdujących się na rachunku bankowym. Klientka opiekowała się chorym ojcem, który upoważnił ją do zarządzania kontem bankowym, by mogła opłacać bieżące wydatki oraz koszty leczenia. Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku uniewinnił Klientkę kancelarii od dokonania zarzucanego czynu.


Czytaj >

Zasądzenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla konwojentów

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego zasądzenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla konwojentówKlienci reprezentowani przez kancelarię złożyli pozew domagając się wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Zatrudnieni byli jednocześnie na umowach o pracę oraz umowach zlecenia jako konwojenci i inkasenci dla Spółek należących do tej samej grupy kapitałowej. Sąd Rejonowy w Lublinie wydał wyrok zasądzający łącznie 61 tys. zł na rzecz powodów z tego tytułu.


Czytaj >

Ugoda zobowiązująca pozwanego do wypłaty odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego ugody zobowiązującej pozwanego do wypłaty odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracęKlient po wypowiedzeniu umowy o pracę przez pracodawcę złożył pozew do Sądu Pracy wnosząc o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne oraz o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę. Strony sporu zawarły ugodę zobowiązującą pozwanego do zapłaty na rzecz Klienta 15 tys. zł tytułem odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.


Czytaj >

Sąd Okręgowy w Lublinie oddalił apelację powoda od wyroku korzystnego dla Klientki kancelarii

Prawo pracy
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia przez Sąd Okręgowy w Lublinie apelacji powoda od wyroku korzystnego dla Klientki kancelariiSąd pierwszej instancji oddalił powództwo przeciwko Klientce kancelarii o zapłatę 18 tys. zł odszkodowania za szkodę powstałą na skutek niewłaściwego wykonywania obowiązków pracowniczych. Strona powodowa wniosła apelację do Sądu drugiej instancji. Sąd Okręgowy w Lublinie po przeprowadzeniu postępowania apelacyjnego oddalił apelację.


Czytaj >

Uzyskanie sądowego nakazu zapłaty dotyczącego należności z tytułu czynszu najmu

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego uzyskania sądowego nakazu zapłaty należności z tytułu czynszu najmuKlient zwrócił się do kancelarii z prośbą o pomoc w odzyskaniu należności z tytułu czynszu najmu. Mimo wcześniejszych prób pisemnego wezwania do zapłaty, powód nie odzyskał kwoty zaległego czynszu. Kancelaria reprezentując klienta złożyła pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym uzyskując sądowy nakaz zapłaty na kwotę 3 tys. złotych.


Czytaj >

Sąd drugiej instancji oddalił apelację od wyroku przywracającego Klienta kancelarii do pracy

Prawo pracy
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia przez Sąd drugiej instancji apelacji od wyroku przywracającego Klienta kancelarii do pracySąd pierwszej instancji wydał korzystny wyrok przywracający Klienta kancelarii do pracy. Pozwana Spółka złożyła apelację do Sądu drugiej instancji. Sąd Okręgowy w Lublinie po ponownym rozpoznaniu sprawy oddalił apelację Spółki zasądzając 20 tys. zł tytułem wynagrodzenia za dalszy czas pozostawania bez pracy dla Klienta kancelarii.


Czytaj >

Zmiana zaskarżonej decyzji ZUS-u i przyznanie prawa do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego zmiany zaskarżonej decyzji ZUS-u i przyznania prawa do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkachZUS odmówił Klientowi przyznania prawa do rekompensaty z tytułu pracy w warunkach szczególnych uzasadniając, iż wnioskodawca nie udowodnił 15-letniego okresu pracy w tych warunkach. Klient odwołał się od decyzji ZUS-u. Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję przyznając powodowi prawo do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach.


Czytaj >

Zasądzenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników ochrony

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego zasądzenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników ochronyKancelaria reprezentując trzech klientów złożyła pozew przeciwko Spółce z Warszawy o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Sąd Rejonowy w Lublinie zasądził od pozwanej Spółki na rzecz Klientów kancelarii łącznie 163 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.


Czytaj >

Sąd drugiej instancji oddalił apelację ZUS-u od wyroku ustalającego prawo do zasiłku chorobowego

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia przez Sąd drugiej instancji apelacji ZUS-u od wyroku ustalającego prawo do zasiłku chorobowegoZakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł apelację od wyroku Sądu pierwszej instancji ustalającego na rzecz Klientki kancelarii prawo do zasiłku chorobowego. Klientka przebywała na zwolnieniu chorobowym w związku z zajściem w ciążę. Sąd drugiej instancji - Sąd Okręgowy w Lublinie oddalił apelację ZUS-u.


Czytaj >

Postanowienie o umorzeniu postępowania o zmianę sposobu rozwiązania umowy o pracę

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego postanowienia o umorzeniu postępowania o zmianę sposobu rozwiązania umowy o pracęKancelaria reprezentowała Spółkę pozwaną przez byłego pracownika, z którym rozwiązała umowę o pracę w trybie art. 52 k.p. czyli ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wydanym postanowieniu umorzył postępowanie.


Czytaj >

Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownikaKlient reprezentowany przez kancelarię pozwał Spółkę z Dąbrowy Górniczej o zasądzenie odszkodowania w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę. Sąd Rejonowy w Lublinie zasądził od pozwanej Spółki odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika.


Czytaj >
«
1
...
5
6
7
...
12
»