Sprawy Sądowe

Prawo pracy
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo cywilne
Sprawy przeciwko ZUS
Prawo karne
Ikona filtrów
«
1
...
7
8
9
...
14
»

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zobowiązujący pozwaną firmę do zapłaty należności

Prawo gospodarcze
Sąd Rejonowy, Świdnik
Obrazek do tematu dotyczącego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym zobowiązującego pozwaną firmę do zapłaty należności

Klientka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczyła usługi gastronomiczne, za które kontrahent nie zapłacił. Wezwania do dobrowolnej zapłaty nie poskutkowały więc Klientka złożyła pozew domagając się uregulowania świadczenia. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zobowiązujący pozwaną firmę do zapłaty należności.


Czytaj >

Porozumienie przywracające do pracy Klientkę objętą ochroną pracowniczą w związku z macierzyństwem

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego porozumienia w wyniku którego Klientka objęta ochroną pracowniczą w związku z macierzyństwem została przywrócona do pracy

Pracodawca rozwiązał z Klientką umowę o prace na czas nieokreślony z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. Kancelaria reprezentując Klientkę złożyła pozew o uznanie rozwiązania umowy o prace za wypowiedzeniem za niezgodne z prawem. Strony postępowania zawarły po za sprawą porozumienie, w wyniku którego Klientka została przywrócona do pracy i mogła korzystać z uprawnień związanych z macierzyństwem.


Czytaj >

Oddalenie apelacji od wyroku zasądzającego wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracy
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia apelacji od wyroku zasądzającego wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Sąd pierwszej instancji zasądził od pozwanej Spółki na rzecz Klienta kancelarii 55 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Spółka złożyła apelację od powyższego wyroku do Sądu drugiej instancji. Sąd Okręgowy w Lublinie VIII Wydział pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu sprawy w postępowaniu apelacyjnym oddalił apelację.


Czytaj >

Sąd uznał odwołanie od decyzji ZUS-u za zasadne i ustalił Klientowi prawo do wcześniejszej emerytury

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku w sprawie o ustalenie prawa do wcześniejszej emerytury

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaną decyzją odmówił Klientowi kancelarii prawa do wcześniejszej emerytury. Klient złożył odwołanie, wnosząc o jej zmianę i ustalenie prawa do emerytury. Sąd Okręgowy w Lublinie uznał odwołanie za zasadne i wydanym wyrokiem zmienił zaskarżoną decyzję organu rentowego ustalając Klientowi kancelarii prawo do emerytury wcześniejszej.


Czytaj >

Wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych zobowiązujący pozwanego do zamieszczenia przeprosin

Prawo cywilne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku w sprawie o ochronę dóbr osobistych zobowiązującego pozwanego do zamieszczenia oświadczenia z przeprosinami

Klient kancelarii został zniesławiony oraz zostały podane nieprawdziwe informacje dotyczące jego pracy jako Dyrektora. Kancelaria wniosła pozew do sądu o ochronę dóbr osobistych i zapłatę domagając się zamieszczenia przeprosin na stronie internetowej. Sąd Okręgowy w Lublinie zobowiązał pozwanego do zamieszczenia oświadczenia z przeprosinami na stronie internetowej.


Czytaj >

Zawarcie ugody w wyniku której Klientka kancelarii została przywrócona do pracy

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Puławach
Obrazek do tematu dotyczącego zawarcia ugody w wyniku której Klientka kancelarii została przywrócona do pracy

Klientce pracującej jako nauczycielka pracodawca wypowiedział umowę o pracę. Kancelaria złożyła pozew do Sądu domagając się uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne. Po otrzymaniu odpisu pozwu pozwany cofnął wypowiedzenie umowy o pracę przywracając Klientkę do pracy. Sąd Rejonowy w Puławach umorzył postępowanie.


Czytaj >

Sąd zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u i przyznał Klientowi prawo do świadczenia rehabilitacyjnego

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego zmiany przez Sąd zaskarżonej decyzji ZUS-u i przyznania Klientowi prawa do świadczenia rehabilitacyjnego

Klient z pomocą Kancelarii zaskarżył decyzję ZUS-u, w której odmówiono mu prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. Organ rentowy uzasadnił, iż wnioskodawca wykorzystywał świadczenie niezgodnie z jego celem. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję i przyznał Klientowi reprezentowanemu przez kancelarię prawo do świadczenia rehabilitacyjnego.


Czytaj >

Wyrok zasądzający odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Spółka rozwiązała z Klientem umowę o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p., uzasadniając to ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych. Klient wniósł pozew przeciwko Spółce domagając się odszkodowania. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie uznał, że doszło do naruszenia przepisów dotyczących rozwiązania umowy o pracę i zasądził na rzecz powoda z tego tytułu odszkodowanie.


Czytaj >

Umorzenie postępowania w sprawie cywilnej o zapłatę

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Kraśniku
Obrazek do tematu dotyczącego umorzenia postępowania w sprawie cywilnej o zapłatę

Kancelaria reprezentowała Klientkę w sprawie cywilnej, przeciwko której został złożony pozew o zapłatę 8 tys. zł. Klientka została pozwana przez Spółdzielnie, w której pracowała po tym jak nie zgodziła się z wynikiem przeprowadzonej inwentaryzacji. W toku sprawy powód cofnął pozew o zapłatę oraz zrzekł się roszczenia w stosunku do Klientki. Sąd Rejonowy w Kraśniku I Wydział Cywilny umorzył postępowanie.


Czytaj >

Wyrok uniewinniający Klientkę kancelarii oskarżoną o przywłaszczenie prawa majątkowego

Prawo karne
Sąd Rejonowy, Świdnik
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku uniewinniającego Klientkę kancelarii oskarżoną o przywłaszczenie prawa majątkowego

Reprezentowaliśmy Klientkę oskarżoną o przywłaszczenie prawa majątkowego o wartości środków znajdujących się na rachunku bankowym. Klientka opiekowała się chorym ojcem, który upoważnił ją do zarządzania kontem bankowym, by mogła opłacać bieżące wydatki oraz koszty leczenia. Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku uniewinnił Klientkę kancelarii od dokonania zarzucanego czynu.


Czytaj >

Zasądzenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla konwojentów

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego zasądzenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla konwojentów

Klienci reprezentowani przez kancelarię złożyli pozew domagając się wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Zatrudnieni byli jednocześnie na umowach o pracę oraz umowach zlecenia jako konwojenci i inkasenci dla Spółek należących do tej samej grupy kapitałowej. Sąd Rejonowy w Lublinie wydał wyrok zasądzający łącznie 61 tys. zł na rzecz powodów z tego tytułu.


Czytaj >

Ugoda zobowiązująca pozwanego do wypłaty odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego ugody zobowiązującej pozwanego do wypłaty odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

Klient po wypowiedzeniu umowy o pracę przez pracodawcę złożył pozew do Sądu Pracy wnosząc o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne oraz o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę. Strony sporu zawarły ugodę zobowiązującą pozwanego do zapłaty na rzecz Klienta 15 tys. zł tytułem odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.


Czytaj >
«
1
...
7
8
9
...
14
»