Sprawy Sądowe

Prawo pracy
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo cywilne
Sprawy przeciwko ZUS
Prawo karne
Ikona filtrów
«
1
...
6
7
8
...
14
»

Sąd oddalił powództwo o zapłatę kwot otrzymanych tytułem umowy zlecenia

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Łukowie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego powództwo o zapłatę kwot otrzymanych tytułem umowy zlecenia

Ostatnio zakończyła się kolejna sprawa prowadzona przez kancelarię o zapłatę kwot otrzymanych tytułem umowy zlecenia. Klient, który zawierał z Spółką umowy zlecenia został pozwany o zapłatę prawie 50 tys. zł. Podobnie jak w poprzednich sprawach analogicznych i tym razem Sąd nie znalazł podstaw do wydania orzeczenia zgodnego z żądaniem pozwu. Sąd Rejonowy w Łukowie oddalił powództwo Spółki.


Czytaj >

Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przyznanie prawa do emerytury wcześniejszej

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku przyznającego prawo do emerytury wcześniejszej

Wydaną decyzją Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił Klientowi kancelarii prawa do wcześniejszej emerytury. Klient złożył odwołanie od decyzji organu rentowego nie zgadzając się z zaskarżoną decyzją i wnosząc o jej zmianę poprzez przyznanie prawa do emerytury. Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u i ustalił Klientowi kancelarii prawo do wcześniejszej emerytury.


Czytaj >

Wyrok oddalający apelację w sprawie o odszkodowanie za rozwiązanie umowy o prace z winy pracownika

Prawo pracy
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego apelację w sprawie o odszkodowanie za rozwiązanie umowy o prace z winy pracownika

Spółka rozwiązała z Klientem zatrudnionym na stanowisku pracownik ochrony-konwojent umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Klient złożył odwołanie i Sąd pierwszej instancji zasądził z tego tytułu odszkodowanie. Pozwana Spółka wzniosła apelacje od wyroku do Sądu drugiej instancji. Sąd Okręgowy w Lublinie po ponownym rozpoznaniu sprawy oddalił apelację Spółki.


Czytaj >

Zawarcie porozumienia w sprawie o przywrócenie do pracy na dotychczasowych warunkach

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego porozumienia w sprawie o przywrócenie do pracy na dotychczasowych warunkach

Pracodawca rozwiązał z Klientem umowę o pracę na czas określony z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Kancelaria reprezentując Klienta złożyła pozew o uznanie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem za niezgodne z prawem i przywrócenie powoda do pracy na dotychczasowych warunkach. W toku sprawy strony sporu doszły do porozumienia, pracodawca cofnął wypowiedzenie umowy o pracę.


Czytaj >

Uzyskanie zezwolenia na dokonanie czynności prawnych w imieniu ubezwłasnowolnionej całkowicie

Prawo rodzinne
Sąd Rejonowy w Krasnymstawie
Obrazek do tematu dotyczącego zezwolenia na dokonanie czynności prawnych w imieniu ubezwłasnowolnionej całkowicie

Klienci postanowili zamienić się udziałami z ubezwłasnowolnioną współwłaścicielką nieruchomości oferując inną pobliską działkę. By móc tego dokonać niezbędne było zezwolenie Sądu Opiekuńczego w tym zakresie. Sąd Rejonowy w Krasnymstawie wydanym postanowieniem zezwolił opiekunowi prawnemu całkowicie ubezwłasnowolnionej na dokonanie czynności prawnej w tym celu.


Czytaj >

Ugoda przedsądowa przyznająca zadośćuczynienie związane z ustaniem stosunku pracy

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku

Klientka pracująca jak księgowa otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę. Kancelaria w imieniu Klientki wniosła odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy wnosząc o przywrócenie do pracy. Po długim procesowaniu strony postępowania zawarły ugodę, na mocy której Klientka otrzymała 9 tys. zł zadośćuczynienia, związanego z ustaniem stosunku pracy.


Czytaj >

Sąd Rejonowy w Lublinie oddalił pozew o zwrot świadczenia z tytułu umowy zlecenia

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego pozew o zwrot świadczenia z tytułu umowy zlecenia

Klient został pozwany przez Spółkę o zapłatę 19 tys. zł jako zwrot świadczenia z tytułu umowy zlecenia. Pozwany i Spółka zawarli umowę zlecenia, na mocy której Klient zobowiązał się do wykonywania czynności polegających m.in. na kontroli i weryfikacji dokumentów związanych z obsługą kaset bankomatowych. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny oddalił powództwo Spółki.


Czytaj >

Wyrok zmieniający zaskarżoną decyzję ZUS-u i przyznający prawo do wcześniejszej emerytury

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zmieniającego zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przyznający prawo do wcześniejszej emerytury

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił Klientce kancelarii prawa do wcześniejszej emerytury, przyznawanej pracownikom zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Klientka reprezentowana przez kancelarię złożyła odwołanie od powyżej decyzji. Sąd Okręgowy w Lublinie uznał odwołanie od decyzji za zasadne i ustalił Klientce kancelarii prawo do emerytury wcześniejszej.


Czytaj >

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zobowiązujący pozwaną firmę do zapłaty należności

Prawo gospodarcze
Sąd Rejonowy, Świdnik
Obrazek do tematu dotyczącego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym zobowiązującego pozwaną firmę do zapłaty należności

Klientka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczyła usługi gastronomiczne, za które kontrahent nie zapłacił. Wezwania do dobrowolnej zapłaty nie poskutkowały więc Klientka złożyła pozew domagając się uregulowania świadczenia. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zobowiązujący pozwaną firmę do zapłaty należności.


Czytaj >

Porozumienie przywracające do pracy Klientkę objętą ochroną pracowniczą w związku z macierzyństwem

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego porozumienia w wyniku którego Klientka objęta ochroną pracowniczą w związku z macierzyństwem została przywrócona do pracy

Pracodawca rozwiązał z Klientką umowę o prace na czas nieokreślony z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. Kancelaria reprezentując Klientkę złożyła pozew o uznanie rozwiązania umowy o prace za wypowiedzeniem za niezgodne z prawem. Strony postępowania zawarły po za sprawą porozumienie, w wyniku którego Klientka została przywrócona do pracy i mogła korzystać z uprawnień związanych z macierzyństwem.


Czytaj >

Oddalenie apelacji od wyroku zasądzającego wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracy
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia apelacji od wyroku zasądzającego wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Sąd pierwszej instancji zasądził od pozwanej Spółki na rzecz Klienta kancelarii 55 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Spółka złożyła apelację od powyższego wyroku do Sądu drugiej instancji. Sąd Okręgowy w Lublinie VIII Wydział pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu sprawy w postępowaniu apelacyjnym oddalił apelację.


Czytaj >

Sąd uznał odwołanie od decyzji ZUS-u za zasadne i ustalił Klientowi prawo do wcześniejszej emerytury

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku w sprawie o ustalenie prawa do wcześniejszej emerytury

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaną decyzją odmówił Klientowi kancelarii prawa do wcześniejszej emerytury. Klient złożył odwołanie, wnosząc o jej zmianę i ustalenie prawa do emerytury. Sąd Okręgowy w Lublinie uznał odwołanie za zasadne i wydanym wyrokiem zmienił zaskarżoną decyzję organu rentowego ustalając Klientowi kancelarii prawo do emerytury wcześniejszej.


Czytaj >
«
1
...
6
7
8
...
14
»