Blog

1
2
3
4
5
6
7
»

Odszkodowania dla pielęgniarek - dyskryminacja płacowa pielęgniarek ze względu na wykształcenie

Obrazek z tematu Sądy przyznają pielęgniarkom odszkodowania - dyskryminacja płacowa pielęgniarek ze względu na wykształcenieZ dyskryminacją płacową mamy do czynienia gdy występują istotne różnice pomiędzy wynagrodzeniami pielęgniarek lub położnych wykonujących pracę na takich samych stanowiskach nie wynikające z różnych zakresów ich obowiązków. Każda pielęgniarka doświadczająca dyskryminacji płacowej ze względu na posiadane wykształcenie może złożyć pozew o odszkodowanie stanowiące wyrównanie jej wynagrodzenia zasadniczego.


Czytaj >

Powództwo o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy po przywróceniu pracownika do pracy

Obrazek z tematu Powództwo o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy po przywróceniu pracownika do pracyPrzeanalizujemy sprawy klienta, który został zwolniony będąc w okresie ochrony przedemerytalnej, a następnie wyrokami sądów przywrócony do pracy. W przypadku podjęcia pracy wskutek przywrócenia, przysługiwało mu wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy. Zasądzone wynagrodzenie nie obejmowało całego okresu więc niezbędne było złożenie kolejnych pozwów dot. okresów nieobjętych poprzednimi postępowaniami.


Czytaj >

Podwyższenie alimentów - kiedy i jak podwyższyć alimenty?

Obrazek z tematu Podwyższenie alimentów - kiedy i jak podwyższyć alimentyObowiązek alimentacyjny nałożony na rodzica trwa do czasu aż dziecko się usamodzielni. Wysokość raz zasądzonych alimentów można zmienić poprzez wniesienie pozwu i wykazanie zasadności nowego żądania. Alimenty mogą zostać zwiększone m.in. gdy zmienią się potrzeby dorastającego dziecka lub sytuacja materialna rodziców. W artykule opisujemy przesłanki, które uprawniają do zmiany wysokości alimentów.


Czytaj >

Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy poprzez odmowę przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego

Obrazek z tematu Odprawa w przypadku rozwiązania stosunku pracy poprzez odmowę przyjęcia warunków wypowiedzenia zmieniającegoPrzepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników moją również zastosowanie gdy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło po odmowie przyjęcia przez pracownika nowych warunków pracy i płacy. Odprawa przysługuje pracownikom jeśli rozwiązanie stosunków pracy nastąpiło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie pracodawcy.


Czytaj >

Uzyskanie odprawy ze zwolnień grupowych i odszkodowania za wadliwe rozwiązanie umowy o pracę

Obrazek z tematu Uzyskanie odprawy ze zwolnień grupowych i odszkodowania za wadliwe rozwiązanie umowy o pracęW sytuacji gdy stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika, pracownik odwołując się do sądu pracy może uzyskać odszkodowanie za wadliwe rozwiązanie umowy o pracę. Natomiast zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna. Obydwa roszczenia są niezależne i możliwa jest ich kumulacja.


Czytaj >

Ustalenie prawdziwej treści umowy o pracę

Obrazek z tematu Ustalenie prawdziwej treści umowy o pracęZdarza się, że postanowienia umowy o pracę nie odpowiadają rzeczywistym warunkom zatrudnienia. Pracownik ma prawo wystąpić do Sądu Pracy celem ustalenia rzeczywistej treści stosunku pracy. Niejednokrotnie pracownicy w ten sposób podejmują próbę nieuprawnionego uzyskania dodatkowych świadczeń, dochodzone przez nich roszczenia nie mają nic wspólnego z wolą wyrażoną przez strony stosunku pracy podczas jej kreowania.


Czytaj >

Dochodzenie zobowiązań z faktur transportowych od podmiotu przejętego

Obrazek z tematu Dochodzonie zobowiązań z faktur transportowych od podmiotu przejętegoDo naszej Kancelarii zgłosił się przedsiębiorca działający w branży przewozowej, który miał kłopot z wyegzekwowaniem wynagrodzenia za usługi jakie wykonywał na rzecz stowarzyszenia piłkarskiego. Sprawa okazała się dość skomplikowana, bowiem nasz Klient nie zawarł umowy na piśmie na świadczone usługi, ówczesny kontrahent uległ likwidacji, a określona część jego zobowiązań została przejęta przez inny podmiot.


Czytaj >

Żądanie wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i premii na stanowisku dyrektorskim

Obrazek z tematu Żądanie wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i premii na stanowisku dyrektorskimJednym z najbardziej typowych roszczeń pracowniczych związanych ze stosunkiem pracy jest żądanie wypłaty wynagrodzenia. Z taką sprawą trafiła do naszej Kancelarii Klientka zatrudniona na stanowisku dyrektor do spraw administracyjnych i produkcyjnych. Pracodawca nie wypłacał Klientce dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych oraz premii za ostatni kwartał roku kalendarzowego i za cały rok kalendarzowy.


Czytaj >

Odwołanie od decyzji ZUS-u ustalającej niekorzystną wysokość kapitału początkowego

Obrazek z tematu Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalającej niekorzystną wysokość kapitału początkowegoZgodnie z art. 173 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. opłacających składki, ZUS ustala kapitał początkowy. W przypadku braku dokumentów lub brakach w ich treści decyzja organu rentowego i wyliczona wysokość kapitału początkowego może być dla ubezpieczonego niekorzystna. W takiej sytuacji jedyną drogą do zmiany decyzji jest odwołanie.


Czytaj >

(Nie)Równe traktowanie pracowników zatrudnionych w zespołach ratownictwa medycznego

Obrazek z tematu (Nie)Równe traktowanie pracowników zatrudnionych w zespołach ratownictwa medycznegoKancelaria niedawno zajmowała się sprawą z zakresu prawa pracy dotyczącą równego traktowania pracowników w zatrudnieniu. Pracownicy zespołów ratownictwa medycznego - ratownicy medyczni żądali wyrównania przysługującego im wynagrodzenia zasadniczego do wysokości przysługującej pielęgniarkom świadczących pracę w tychże zespołach oraz odszkodowania tytułem naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.


Czytaj >

Niezgodna z prawem odmowa wypłaty dodatku covidowego a prawo do jego uzyskania

Obrazek z tematu Niezgodna z prawem odmowa wypłaty dodatku covidowego a prawo do jego uzyskaniaW okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 został przyznany dodatek covidowy pracownikom wykonującym zawód medyczny, którzy udzielali świadczeń zdrowotnych pacjentom zakażonym wirusem. Do kancelarii zgłosił się lekarz, który uważał, że należy mu się dodatek covidowy natomiast według jego pracodawcy nie spełniał przesłanek niezbędnych do przyznania dodatku.


Czytaj >

Roszczenie z tytułu niewykonanej cesji wierzytelności

Obrazek z tematu Roszczenie z tytułu niewykonanej cesji wierzytelnościCesja wierzytelności polega na przeniesieniu bez zgody dłużnika w drodze umowy wierzytelności na nowego nabywcę. Zgodnie z art. 509 k.c. wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki. Opisujemy sytuację, w której klient kancelarii zawarł z spółką umowę przelewu nabywając wierzytelności z tytułu świadczonych usług.


Czytaj >
1
2
3
4
5
6
7
»