Sąd oddalił powództwo spółki Konsalnet Cash Management sp. z o.o. przeciwko naszemu klientowi

Klient kancelarii został pozwany o zwrot należności przez Spółkę z Warszawy zajmującą się obsługą gotówki na rynku polskim. Przedmiotem sprawy była kwota 9 tys. złotych, którą otrzymał jako wynagrodzenie za umowy zlecenia jakie dla spółki wykonywał. Powód w spółkach z jednej grupy kapitałowej zatrudniony był na umowę o pracę na czas nieokreślony oraz pozostawał w stałym stosunku zlecenia zajmując się kontrolą dokumentacji związanej z obsługą bankomatów. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny oddalił powództwo Spółki.

Więcej informacjiWięcej w artykule: Żądanie zleceniodawcy do zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.


Wyrok w sprawie o zapłatę