Wyrok zasądzający zapłatę zaległych zobowiązań

Klienci reprezentowani przez kancelarię wnieśli pozew przeciwko Spółce dla której świadczyli usługi domagając się uregulowania zobowiązań. Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział VIII Gospodarczy zasądził na rzecz Klientów kancelarii od pozwanej Spółki 22 610,04 zł zapłaty za zaległe zobowiązania wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych.Wyrok w sprawie o zapłatę za opóźnienie w transakcjach handlowych - 1 strona Wyrok w sprawie o zapłatę za opóźnienie w transakcjach handlowych - 2 strona Wyrok w sprawie o zapłatę za opóźnienie w transakcjach handlowych - 3 strona

Sygn. akt VIII GC ##/17

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 24 maja 2017 r. powodowie #### #### i #### #### wnieśli o zasądzenie od pozwanego Miejskiego Klubu Sportowego Avia Świdnik Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku kwoty 32.150,00 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwot:
a) 180 zł. od dnia 8 września 2015 r. do dnia zapłaty - faktura FA ##/2015/08
b) 360 zł. od dnia 20 października 2015 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2015/10
c) 1.000 zł. od dnia 4 listopada 2015 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2015/10
d) 180 zł. od dnia 4 listopada 2015 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2015/10
e) 400 zł. od dnia 28 listopada 2015 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2015/11
f) 840 zł. od dnia 1 grudnia 2015 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2015/11
g) 420 zł. od dnia 15 grudnia 2015 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2015/11
h) 300 zł. od dnia 15grudnia 2015 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2015/11
i) 450 zł. od dnia 22 grudnia 2015 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2015/12
j) 560 zł. od dnia 8 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2015/12
k) 650 zł. od dnia 14 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2015/12
l) 650 zł. od dnia 3 lutego 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/01
m) 700 zł. od dnia 3 lutego 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/01
n) 150 zł. od dnia 9 lutego 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/01
o) 1.000 zł. od dnia 15 lutego 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/01
p) 600 zł. od dnia 15 lutego 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/01
q) 350 zł. od dnia 15 lutego 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/01
r) 350 zł. od dnia 8 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/03
s) 900 zł. od dnia 14 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/3
t) 560 zł. od dnia 19 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/04
u) 250 zł. od dnia 26 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/4
v) 150 zł. od dnia 26 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/04
w) 1.000 zł. od dnia 26 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/04
x) 600 zł. od dnia 3 maja 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/04
y) 500 zł. od dnia 11 maja 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/04
z) 300 zł. od dnia 20 maja 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/05
aa) 550 zł. od dnia 20 maja 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/05
bb) 450 zł. od dnia 26 maja 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/05
cc) 150 zł. od dnia 02 czerwca 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/05
dd) 250 zł. od dnia 2 czerwca 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/05
ee) 300 zł. od dnia 8 czerwca 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/05
ff) 180 zł. od dnia 8 czerwca 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/05
gg) 450 zł. od dnia 8 czerwca 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/05
hh) 600 zł. od dnia 12 czerwca 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/05
ii) 580 zł. od dnia 12 czerwca 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/05
jj) 700 zł. od dnia 12 czerwca 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/05
kk) 150 zł. od dnia 19 czerwca 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/06
ll) 900 zł. od dnia 19 czerwca 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/06
mm) 300 zł. od dnia 26 czerwca 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/06
nn) 150 zł. od dnia 6 lipca 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/06
oo) 180 zł. od dnia 8 lipca 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/06
pp) 180 zł. od dnia 25 lipca 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/07
qq) 180 zł. od dnia 31 lipca 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/07
rr) 450 zł. od dnia 10 sierpnia 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/07
ss) 500 zł. od dnia 15 sierpnia 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/07
tt) 180 zł. od dnia 7 września 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/08
uu) 1400 zł. od dnia 7 września 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/08
vv) 180 zł. od dnia 22 września 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/09
ww) 540,01 zł. od dnia 22 września 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/09
xx) 150 zł. od dnia 2 października 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/09
yy) 550 zł. od dnia 4 października 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/09
zz) 300 zł. od dnia 8 października 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/09
aaa) 199,99 zł. od dnia 10 października 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/09
bbb) 450 zł. od dnia 15 października 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/09
ccc) 450 zł. od dnia 18 października 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/10
ddd) 200,01 zł. od dnia 18 października 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/10
eee) 1000 zł. od dnia 26 października 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/10
fff) 450 zł. od dnia 2 listopada 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/10
ggg) 300 zł. od dnia 2 listopada 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/10
hhh) 250 zł. od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/10
iii) 250 zł. od dnia 2 listopada 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/10
jjj) 300 zł. od dnia 15 listopada 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/10
kkk) 1500 zł. od dnia 15 listopada 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/10
lll) 400 zł. od dnia 15 listopada 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/10
mmm) 150 zł. od dnia 24 listopada 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/11
nnn) 1100 zł. od dnia 24 listopada 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/11
ooo) 550 zł. od dnia 23 grudnia 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/12
ppp) 350 zł. od dnia 23 grudnia 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/12
qqq) 350 zł. od dnia 23 listopada 2016 r. do dnia zapłaty – faktura FA ##/2016/12
oraz zasądzenia na swoją rzecz kosztów postępowania według norm prawem przepisanych.

W uzasadnieniu podniósł, iż powód świadczył usługi transportowe wystawiając faktury na dochodzone pozwem kwoty. Pozwany ich nie uregulował. Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt b porozumienia zawartego w dniu 26 stycznia 2017 r. pomiędzy MKS Avia Świdnik Spółka z o.o. w Świdniku / przejmującym /, a Stowarzyszeniem GTPS Avia Świdnik / przekazującym / pozwany stał się następcą prawnym przekazującego i zobowiązał się do przejęcia solidarnej odpowiedzialności z GTPS Avia Świdnik za jego dotychczasowe zobowiązania, które zostały należycie udokumentowane zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości i księgowości.

W dniu 7 marca 2017 r. GTPS Avia Świdnik złożyło wniosek o wykreślenie tego podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.

W związku z tym powód dochodzi swojego roszczenia od drugiego dłużnika odpowiedzialnego solidarnie.

W odpowiedzi na pozew pozwany nie uznał powództwa i wniósł o jego oddalenie. Podniósł zarzuty:

1. Przedawnienia w odniesieniu roszczeń wymienionych w pkt. 1 lit a) – hh) na kwotę 16.330 zł. wynikające z faktur FA ##/2015/08, FA ##/2015/10, FA ##/2015/10, FA ##/2015/10, FA ##/2015/11, FA ##/2015/11, ##/2015/11, FA ##/2015/11, FA ##/2015/12, FA ##/2015/12, FA ##/2015/12, FA ##/2016/01, FA ##/2016/01, FA ##/2016/01, FA ##/2016/01, FA ##/2016/01, FA ##/2016/01, FA ##/2016/03, FA ##/2016/3, FA ##/2016/0, FA ##/2016/4, FA ##/2016/04, FA ##/2016/04, FA ##/2016/04, FA ##/2016/04, FA ##/2016/05, FA ##/2016/05, FA ##/2016/05, FA ##/2016/05, FA ##/2016/05, FA ##/2016/05, FA ##/2016/05, FA ##/2016/05, FA ##/2016/05, z uwagi na to, iż dotyczą one przewozów wykonywanych po upływie roku od dnia wniesienia pozwu. Zgodnie z art. 778 k.c. roszczenia z umowy przewozu przedawniają się z upływem roku od wykonania przewozu.

2. Braku odpowiedzialności pozwanego za wszystkie faktury wymienione w pkt 1 pozwu z uwagi na brak więzi solidarnościowej w zakresie odpowiedzialności pozwanego za zobowiązania GPTS w świetle nie udowodnienia, iż świadczone usługi transportowe były związane z funkcjonowaniem sekcji piłki nożnej, będącej przedmiotem przejęcia.

3. Zarzut spełnienia przez GPTS zobowiązań wymienionych w pozwie w pkt 1 lit. mm) – tt), pkt. 1 lit. vv) – ddd), pkt. 1 lit. fff) – jjj), pkt. 1 lit. lll) – mmm), pkt. 1 lit. ooo) – qqq) na łączną kwotę 8.490,01 zł. wynikających z faktur: FA ##/2016/06, FA ##/2016/06, FA ##/2016/06, FA ##/2016/07, FA ##/2016/07, FA ##/2016/07, FA ##/2016/07, FA ##/2016/08, FA ##/2016/09, FA ##/2016/09, FA ##/2016/09, FA ##/2016/09, FA ##/2016/09, FA ##/2016/09, FA ##/2016/09, FA ##/2016/10, FA ##/2016/10, FA ##/2016/10, FA ##/2016/10, FA ##/2016/10, FA ##/2016/10, FA ##/2016/10, FA ##/2016/10, FA ##/2016/11, FA ##/2016/10, FA ##/2016/11.

Na odwrotnej stronie tych faktur znalazły się stosowne opisanie tego faktu i adnotacja opatrzone podpisem osoby odpowiedzialnej ze strony GPTS. Kwoty zostały pokryte z dotacji Gminy Miejskiej w Świdniku na szkolenie młodzieży w piłce nożnej.

4. Braku odpowiedzialności pozwanego za roszczenia powoda wymienione w pozwie w pkt. 1 lit. ii) oraz kk) na łączną kwotę 730 zł. wynikające z faktur: FA ##/2016/05 i FA ##/2016/06, z uwagi na brak więzi solidarnościowej w zakresie odpowiedzialności pozwanego za zobowiązania GPTS w świetle porozumienia z dnia 26 stycznia 2017 r. i w oparciu o zawarte ekspertyzie uwagi niezależnego biegłego rewidenta.

W uzasadnieniu podniósł, iż Miejski Klub Sportowy Avia Świdnik Spółka z o.o. został założony 30 listopada 2016 r. przez jednego wspólnika Gminę Miejską Świdnik i jest spółką komunalną miasta. Główną ideą, która przyświecała władzom miasta jest dążenie do stworzenia w Świdniku profesjonalnie zarządzanego klubu w celu jak najlepszego rozwoju potencjału drużyn sportowych. W dniu 16 grudnia 2016 r. pozwany ogłosił publicznie zamiar przejęcia sekcji piłki nożnej.

W dniu 26 stycznia 2017 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy MKS Avia Świdnik, a GPTS w przedmiocie przejęcia sekcji piłki nożnej mężczyzn, na mocy którego nie doszło do połączenia obu podmiotów. Zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 2 pkt b Porozumienia „MKS Avia Świdnik jako przejmujący przedmiot porozumienia, o którym mowa w § 1 … staje się następcą prawnym przekazującego i zobowiązuje się do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności z GPTS za jego dotychczasowe zobowiązania, które zostały należycie udokumentowane zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości i księgowości oraz stwierdzone w raporcie z analizy biegłego rewidenta, o którym mowa w pkt a) powyżej, na co niniejszym GPTS wyraża zgodę”. Podpisane porozumienie nie spowodowało zatem, iż MKS Avia Świdnik stał się solidarnym dłużnikiem wszystkich zobowiązań ciążących z GPTS, a jedynie tych należycie udokumentowanych i stwierdzonych w raporcie biegłego rewidenta.

W analizie przeprowadzonej przez biegłego rewidenta #### #### ustalono, iż zobowiązanie GPTS w stosunku do powoda wynoszą 22.610,04 zł. i wyłącznie do takiego długu przystąpił pozwany. Wobec powyższego brak jest więzi solidarnościowej w stosunku do pozostałych faktur.

Biegła stwierdziła w swym raporcie „ brak rzetelności w prowadzeniu ksiąg, a także wiarygodności wykazanych sald zobowiązań ”. Z opinii biegłego rewidenta i paragrafu 2 porozumienia jasno wynika, iż pozwany nie odpowiada za zobowiązania GPTS z uwagi na fakt, iż w obliczu przedstawionych do odpowiedzi dowodów pozwany nie przyjął solidarnej odpowiedzialności za roszczenie powoda dotyczące faktur: FA ##/2016/05 i FA ##/2016/06 na łączną kwotę 730 zł. Nadto co do wszystkich faktur wymienionych w pkt. 1 pozwu strona powodowa nie wskazując co było przedmiotem umowy przewozu, czy przewóz towarów czy osób, czy świadczenie usług miało związek z celami statutowymi GPTS czy też działalności gospodarczej w innym zakresie nie udowodniła faktu, że świadczone usługi transportowe były związane z funkcjonowaniem sekcji piłki nożnej, która była przedmiotem przejęcia. To również powoduje brak więzi solidarnościowej.

Przedmiotem porozumienia z dnia 26 stycznia 2017 r. nie było przejęcie przedsiębiorstwa, ani jego zorganizowanej części. W związku z tym przekazanie sekcji piłki nożnej nie obejmuje zobowiązań przekazującego wobec podmiotów i w wysokości innej niż określona w ekspertyzie biegłego rewidenta.

W pismach z dnia 25 sierpnia 2017 r. i 8 stycznia 2018 r. strona powodowa podtrzymała powództwo oraz twierdzenie o solidarnej odpowiedzialności pozwanego z GPTS. Niezasadny jest podnoszony przez pozwanego zarzut przedawnienia. Zarząd GPTS uznał zadłużenie wobec powoda co przerwało bieg przedawnienia zgodnie z art. 123 k.c. Pogląd pozwanego o braku solidarności zobowiązania stanowi naruszenie postanowień uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie opartej na podstawie 36 § 1 pkt 9 i pkt 23 statutu PZPN. W konsekwencji wskazuje na uchybienia w zawartym porozumieniu z GPTS noszące charakter błędu co do prawa poprzez bezprawne limitowanie i ograniczanie solidarnej odpowiedzialności pozwanego przez ekspertyzę ekonomiczną.

Stosownie do brzmienia art. 19 1 pkt 1 statutu PZPN członkowie PZPN są zobowiązani do przestrzegania statutów, regulaminów, wytycznych oraz decyzji … PZPN. Statut w tym względzie nie przewiduje żadnych wyjątków. Statut PZPN w art. 36 § 1 pkt 9 i 23 powierza zarządowi prawo do „uchwalania i wydawania wszelkiego rodzaju przepisów … normujących uprawianie sportu”, „… podejmowania innych decyzji i uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów, Komisji Rewizyjnej i organów jurysdykcyjnych związku”. W związku z tymi uprawnieniami zarząd PZPN wydał uchwałę nr XII/194. Zgodnie z jej § 18 ust. 3 „ w przypadku, gdy dojdzie do zbycia zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych sekcji piłki nożnej nabywca (w tym nowo powstały podmiot) staje się następcą prawnym zbywcy i zobowiązany jest do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności ze zbywcą za jego dotychczasowe zobowiązania ”. Członkowie PZPN nie mają prawa do umownej modyfikacji powyższej zasady. Jakakolwiek modyfikacja jest sprzeczna z tym regulaminem. W związku z tym porozumienie zawarte pomiędzy GPTS, a MKS Avia Świdnik uzależniające przyjęcie solidarnej odpowiedzialności pozwanego stanowi obejście prawa na szkodę wierzycieli GPTS. Tak więc należy przyjąć, iż pozwany stał się solidarnie odpowiedzialnym za długi GPTS. Faktury załączone do akt sprawy są udowodnione zgodnie z obowiązującymi standardami oraz ustawą o rachunkowości. Dowody księgowe powoda zostały ujawnione w ekspertyzie biegłego rewidenta. Nieprawdą jest, aby jakiekolwiek faktury objęte żądaniem pozwu zostały zaspokojone.

Na rozprawie w dniu 9 kwietnia 2018 r. pełnomocnik pozwanego oświadczył, że uznaje powództwo co do kwoty 14.123,03 zł.

Pismem z dnia 16 kwietnia 2018 r. pozwany zmodyfikował oświadczenie strony pozwanej złożone na rozprawie w dniu 9 kwietnia 2018 r. w ten sposób, że uznał powództwo w części, tj. do kwoty 13.270,04 zł., w pozostałej zaś części wniósł o oddalenie powództwa. Pozwany przystąpił do długu GPTS i tym samym przyjął solidarną odpowiedzialność za jego zobowiązania wyłącznie do kwoty 22.610,04 zł. Z zastrzeżeniem faktu, że w wyniku dokonanej przez niezależną biegłą rewident analizy dokumentacji źródłowej stwierdzono, że faktury wymienione w pozwie w pkt 1. lit. z) – aa), mm) – tt), vv)- ddd), fff) – jjj), lll) – mmm), ooo) – qqq) na łączną kwotę 9.340,00 zł zawierają na odwrotnej stronie adnotację opatrzoną podpisem osoby odpowiedzialnej ze strony GPTS, że kwota wynikająca z faktury została pokryta przez GPTS z otrzymanej od Gminy Miejskiej w Świdniku dotacji, co wskazuje na ich zapłatę. Kwotę długu, do którego pozwany przystąpił tj. 22.610,04 zł. należy pomniejszyć o kwotę 9.340,00 zł. Wyliczenie to daje kwotę 13.270,04 zł., którą pozwany uznał. Jednocześnie pozwany nie jest w stanie wskazać, których faktur dotyczy kwota uznania.

W piśmie z dnia 21 maja 2018 r. pełnomocnik powoda zmodyfikował rodzaj dochodzonych odsetek w ten sposób, iż od faktur określonych w pkt od a do i zażądał odsetek ustawowych, natomiast od pozostałych odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Na rozprawie w dniu 3 września 2018 r. pełnomocnik pozwanego nie uznał powództwa i wniósł o jego oddalenie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

#### #### i #### #### zajmują się działalnością gospodarczą polegającą na świadczeniu usług transportowych m.in. na rzecz Gminno Powiatowego Towarzystwa Sportowego Avia Świdnik. W strukturach GPTS znajdowała się sekcja piłki nożnej. Stowarzyszenie zajmowało się rozwojem sportu w Świdniku w szczególności zaś organizacją rozgrywek, meczów, wyjazdami z tym związanymi. Finansowane było z dotacji gminy oraz dofinansowania ze strony PZL Świdnik. Środki te jednak nie wystarczały na pokrycie wszystkich wydatków. Jednym z takich wydatków były koszty związane z przejazdami zawodników na mecze, zgrupowania, turnieje. Stowarzyszenie zatrudniało przewoźników funkcjonujących przede wszystkim w Świdniku i stosowały wobec wszystkich jednakowe ceny i zasady. Stawka była ustalona za każdy przejechany kilometr. Żaden z przewoźników na terenie Świdnika nie posiadał tak dużego taboru, aby samodzielnie świadczyć usługi na rzecz GPTS. Decyzje o wyborze konkretnego zapadały poprzez uchwały zarządu. Nie były sporządzane umowy na piśmie. Każda usługa dokumentowana była fakturą. W latach 2015 – 2016 powodowie wykonali kilkadziesiąt usług transportowych, które udokumentował fakturami na kwoty i z terminami płatności:
- 180 zł. od dnia 8 września 2015 r. - faktura FA ##/2015/08
- 360 zł. od dnia 20 października 2015 r. – faktura FA ##/2015/10
- 1.000 zł. od dnia 4 listopada 2015 r. – faktura FA ##/2015/10
- 180 zł. od dnia 4 listopada 2015 r. – faktura FA ##/2015/10
- 400 zł. od dnia 28 listopada 2015 r. - faktura FA ##/2015/11
- 840 zł. od dnia 1 grudnia 2015 r. – faktura FA ##/2015/11
- 420 zł. od dnia 15 grudnia 2015 r. – faktura FA ##/2015/11
- 300 zł. od dnia 15grudnia 2015 r. – faktura FA ##/2015/11
- 450 zł. od dnia 22 grudnia 2015 r. – faktura FA ##/2015/12
- 560 zł. od dnia 8 stycznia 2016 r. – faktura FA ##/2015/12
- 650 zł. od dnia 14 stycznia 2016 r. – faktura FA ##/2015/12
- 650 zł. od dnia 3 lutego 2016 r. – faktura FA ##/2016/01
- 700 zł. od dnia 3 lutego 2016 r. – faktura FA ##/2016/01
- 150 zł. od dnia 9 lutego 2016 r. – faktura FA ##/2016/01
- 1.000 zł. od dnia 15 lutego 2016 r. – faktura FA ##/2016/01
- 600 zł. od dnia 15 lutego 2016 r. – faktura FA ##/2016/01
- 350 zł. od dnia 15 lutego 2016 r. – faktura FA ##/2016/01
- 350 zł. od dnia 8 kwietnia 2016 r. – faktura FA ##/2016/03
- 900 zł. od dnia 14 kwietnia 2016 r. – faktura FA ##/2016/3
- 560 zł. od dnia 19 kwietnia 2016 r. – faktura FA ##/2016/04
- 250 zł. od dnia 26 kwietnia 2016 r. – faktura FA ##/2016/4
- 150 zł. od dnia 26 kwietnia 2016 r. – faktura FA ##/2016/04
- 1.000 zł. od dnia 26 kwietnia 2016 r. – faktura FA ##/2016/04
- 600 zł. od dnia 3 maja 2016 r. – faktura FA ##/2016/04
- 500 zł. od dnia 11 maja 2016 r. – faktura FA ##/2016/04
- 300 zł. od dnia 20 maja 2016 r. – faktura FA ##/2016/05
- 550 zł. od dnia 20 maja 2016 r. – faktura FA ##/2016/05
- 450 zł. od dnia 26 maja 2016 r. – faktura FA ##/2016/05
- 150 zł. od dnia 02 czerwca 2016 r. – faktura FA ##/2016/05
- 250 zł. od dnia 2 czerwca 2016 r. – faktura FA ##/2016/05
- 300 zł. od dnia 8 czerwca 2016 r. – faktura FA ##/2016/05
- 180 zł. od dnia 8 czerwca 2016 r. – faktura FA ##/2016/05
- 450 zł. od dnia 8 czerwca 2016 r. – faktura FA ##/2016/05
- 600 zł. od dnia 12 czerwca 2016 r. – faktura FA ##/2016/05
- 580 zł. od dnia 12 czerwca 2016 r. – faktura FA ##/2016/05
- 700 zł. od dnia 12 czerwca 2016 r. – faktura FA ##/2016/05
- 150 zł. od dnia 19 czerwca 2016 r. – faktura FA ##/2016/06
- 900 zł. od dnia 19 czerwca 2016 r. – faktura FA ##/2016/06
- 300 zł. od dnia 26 czerwca 2016 r. – faktura FA ##/2016/06
- 150 zł. od dnia 6 lipca 2016 r. – faktura FA ##/2016/06
- 180 zł. od dnia 8 lipca 2016 r. – faktura FA ##/2016/06
- 180 zł. od dnia 25 lipca 2016 r. – faktura FA ##/2016/07
- 180 zł. od dnia 31 lipca 2016 r. – faktura FA ##/2016/07
- 450 zł. od dnia 10 sierpnia 2016 r. – faktura FA ##/2016/07
- 500 zł. od dnia 15 sierpnia 2016 r. – faktura FA ##/2016/07
- 180 zł. od dnia 7 września 2016 r. – faktura FA ##/2016/08
- 1400 zł. od dnia 7 września 2016 r. – faktura FA ##/2016/08
- 180 zł. od dnia 22 września 2016 r. – faktura FA ##/2016/09
- 540,01 zł. od dnia 22 września 2016 r. – faktura FA ##/2016/09
- 150 zł. od dnia 2 października 2016 r. – faktura FA ##/2016/09
- 550 zł. od dnia 4 października 2016 r. – faktura FA ##/2016/09
- 300 zł. od dnia 8 października 2016 r. – faktura FA ##/2016/09
- 199,99 zł. od dnia 10 października 2016 r. – faktura FA ##/2016/09
- 450 zł. od dnia 15 października 2016 r. – faktura FA ##/2016/09
- 450 zł. od dnia 18 października 2016 r. – faktura FA ##/2016/10
- 200,01 zł. od dnia 18 października 2016 r. – faktura FA ##/2016/10
- 1000 zł. od dnia 26 października 2016 r. – faktura FA ##/2016/10
- 450 zł. od dnia 2 listopada 2016 r. – faktura FA ##/2016/10
- 300 zł. od dnia 2 listopada 2016 r. – faktura FA ##/2016/10
- 250 zł. od dnia 2 listopada 2016 r. – faktura FA ##/2016/10
- 250 zł. od dnia 2 listopada 2016 r. – faktura FA ##/2016/10
- 300 zł. od dnia 15 listopada 2016 r. – faktura FA ##/2016/10
- 1500 zł. od dnia 15 listopada 2016 r. – faktura FA ##/2016/10
- 400 zł. od dnia 15 listopada 2016 r. – faktura FA ##/2016/10
- 150 zł. od dnia 24 listopada 2016 r. – faktura FA ##/2016/11
- 1100 zł. od dnia 24 listopada 2016 r. – faktura FA ##/2016/11
- 550 zł. od dnia 23 grudnia 2016 r. – faktura FA ##/2016/12
- 350 zł. od dnia 23 grudnia 2016 r. – faktura FA ##/2016/12
- 350 zł. od dnia 23 grudnia 2016 r. – faktura FA ##/2016/12

W dniu 30 listopada 2016 r. Gmina Miasto Świdnik przyjęła akt założycielski powołujący do funkcjonowania Miejski Klub Sportowy Avia Świdnik Spółka z o.o. w Świdniku. Spółka została zarejestrowana KRS, a jej jedynym udziałowcem jest Gmina Miejska Świdnik. Główna ideą, która przyświecała władzom miasta było dążenie do stworzenia w Świdniku profesjonalne zarządzanego klubu w celu jak najlepszego rozwoju potencjału drużyn sportowych. Z uwagi na zadłużenie GPTS w dniu 16 grudnia 2016 r. pozwany ogłosił publicznie zamiar przejęcia sekcji piłki nożnej i wskazał termin 30 dni na zgłaszania wszelkich roszczeń.

W dniu 26 stycznia 2017 r. pomiędzy MKS Avia Świdnik Spółka z o.o., a GPTS zostało podpisane porozumienie o przekazaniu sekcji piłki nożnej. Zgodnie z § 1 „ przedmiotem porozumienia jest przekazanie przez GPTS zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej na rzecz MKS Avia Świdnik ”. Zgodnie z § 2 ust 2 a, b „ MKS Avia Świdnik oświadcza, że: a) zleci biegłemu rewidentowi odpowiednie badanie due diligence otrzymanych od GPTS dokumentów …, z których sporządzony zostanie raport z analizy biegłego rewidenta. b) jako przyjmujący przedmiot porozumienia, o którym mowa w § 1 niniejszego porozumienia staje się następcą prawnym Przekazującego i zobowiązuje się do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności z GPTS za jego dotychczasowe zobowiązania, które zostały należycie udokumentowane zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości i księgowości oraz stwierdzone w raporcie z analizy biegłego rewidenta, o którym mowa w pkt a) powyżej, na co niniejszym GPTS wyraża zgodę ”. Zgodnie z § 3 pkt 5 „ W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz stosowne uchwały i regulaminy PZPN ”.

W dniu 31 marca 2017 r. powołana biegła rewident #### #### sporządziła ekspertyzę ekonomiczną. Wskazała w niej, iż urządzeń księgowych wynikały zobowiązania GPTS wobec 21 dostawców z lat 2013 – 2016 „ zobowiązania z roku 2015 w kwocie 13.243, 44 zł. dotyczą 4 podmiotów ” – bez wskazania jakich konkretnie, „ zobowiązania z roku 2016 na sumę 62.793, 80 zł. obejmują 19 podmiotów gospodarczych ” – bez wskazania jakich konkretnie. Następnie biegła wymieniła szczegółową specyfikację 21 podmiotów w pkt 6 ujmując #### z wierzytelnością w kwocie 22.610, 04 zł. Biegła dalej stwierdziła, iż na części „ faktur zakupu … na odwrotnej stronie adnotację potwierdzającą, że wykazana wartość zobowiązania została pokryta z dotacji Gminy Miejskiej w Świdniku … co może sugerować ich zapłatę ”. Dotyczyło to 29 faktur o wartości 9.340 zł. wystawionych przez powodów. „ Dane te potwierdzają brak rzetelności w prowadzeniu ksiąg, a także wiarygodności wykazanych sald zobowiązań ”.

Pozwany jest członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zgodnie ze statutem PZPN art. 6 § 2 wszyscy członkowie PZPN … zobowiązani są przestrzegać przy realizacji swoich funkcji postanowienia statutów, przepisów, wytycznych i decyzji … PZPN … ”. Art. 19 § 1 „ pkt 1. Członkowie są zobowiązani przestrzegania statutów, regulaminów, wytycznych oraz decyzji … PZPN i zapewnienia respektowania tych przepisów oraz rozstrzygnięć przez ich członków pkt 2. dbania o dobre imię PZPN ”. Natomiast do kompetencji zarządu PZPN należy / art. 36 § 1 pkt 9 / „ uchwalanie i wydawanie wszelkiego rodzaju przepisów, postanowień, regulaminów i wytycznych normujących uprawianie sportu piłki nożnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej … ”. pkt 23 „ podejmowanie innych decyzji i uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia … ”.

W dniu 11 grudnia 2015 r. Zarząd PZPN wydał uchwałę nr XII/194, w której „ określa szczegółowe zasady nabywania i wygaśnięcia członkostwa w PZPN, a także dopuszczalne zmiany form prawnych klubów piłkarskich , ich nazw lub siedzib ” – § 1. W § 18 stwierdzono „ Dopuszcza się zbycie zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej na rzecz innego klubu będącego członkiem PZPN. … Nabywca / w tym nowo powstały podmiot / staje się następcą prawnym zbywcy i zobowiązany jest do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności ze zbywcą za jego / ich / dotychczasowe zobowiązania”.

Gminno Powiatowe Towarzystwo Sportowe Avia Świdnik zostało zlikwidowane i wykreślone z KRS postanowieniem z dnia 13 października 2017 r.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie częściowo zgodnych twierdzeń stron, zeznań świadków #### #### / k. 275 –276 /, #### #### / k. 277 - 278 /, #### #### / k. 324 – 325 /, zeznań stron #### #### / k. 256 – 257, 325 /, #### #### / k. 257 – 259, 326 / oraz dołączonych dokumentów zaświadczenie z CEIDG / k. 80, 81 /, dane z KRS / k. 90 – 92, 110 – 112, 146 – 148, 224 /, faktury / k. 11 – 79, 114 – 140, 272 - 273 /, uchwały / k. 85, 113 /, porozumienie / k. 82 – 84, 144 – 145, 150 - 161 /, ekspertyza biegłego rewidenta / k. 141 - 143 /, statut PZPN / k. 192 – 221, 288 - 313 /, uchwała XII/194 / k. 314 - 317 /, wezwanie do zapłaty / k. 86 – 88, 162 - 163 /, odpowiedź na wezwanie / k. 89 /, statut GPTS / k. 170 – 175 /, druki deklaracji / k. 222 – 223, 318 - 319 /, wniosek o przywrócenie terminu / k. 225 – 231 /.

Na mocy art. 244 § 1 k.p.c. dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone. Moc dowodową dokumentu prywatnego reguluje art. 245 k.p.c., w myśl którego dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. Jakkolwiek moc dowodowa dokumentu prywatnego jest słabsza aniżeli moc dowodowa dokumentu urzędowego, to nie przeszkadza to w tym, aby sąd orzekający w ramach swobodnej oceny dowodów / art. 233 k.p.c. / uznał treść dokumentu prywatnego za zgodną z rzeczywistym stanem rzeczy. Dokument prywatny stanowi bowiem pełnoprawny środek dowodowy, który sąd orzekający może uznać za podstawę swoich ustaleń faktycznych, a następnie wyrokowania / komentarz Krzysztofa Knoppka do art. 245 k.p.c. w Komentarzu Kodeksu postępowania cywilnego autorstwa Dolecki Henryk, Gromska-Szuster Irena, Jakubecki Andrzej, Klimkowicz Jan, Misiurek Grzegorz, Pogonowski Piotr, Wiśniewski Tadeusz, Zembrzuski Tadeusz, Żyznowski Tadeusz, LEX 2011 /.

W niniejszej sprawie strony nie kwestionowały autentyczności dokumentów prywatnych, ani ich treści, zatem Sąd oparł się na nich przy ustaleniach stanu faktycznego. Sąd uznał te dowody za miarodajne dla ustaleń okoliczności faktycznych sprawy w zakresie określonym art. 309 k.p.c. w zw. z art. 245 k.p.c.

Sąd obdarzył wiarą zeznania stron oraz świadków. Są one ze sobą zgodne i nie były kwestionowane przez strony. Znajdują potwierdzenie w dowodach nieosobowych, są racjonalne, spójne i były składane w sposób spontaniczny. W szczególności zastrzeżenia pozwanego dotyczące okoliczności faktycznych po przesłuchaniu świadków oraz stron nie były już w dalszym ciągu popierane. Nie były też składane wnioski dowodowe które wskazywałyby na odmienne okoliczności. Sprawa niniejsza dotyczy co do zasady zagadnień prawnych, a nie faktycznych.

Odnośnie zarzutu przedawnienia zgodnie z art. 778 k.c. roszczenia z umowy przewozu osób przedawniają się z upływem roku od dnia wykonania przewozu. Natomiast na podstawie 123 pkt 2 k.c. bieg przedawnienia przerywa się przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo / art. 124 § 1 k.c. /. W niniejszej sprawie najwcześniejsza umowa przewozu została wykonana w dniu 29 sierpnia 2015 r. / k. 11 /. Natomiast pozew został wniesiony 24 maja 2017 r. Jak wynika z zeznań powoda, świadka #### #### / prezesa zarządu GTPS / oraz #### #### / członka zarządu GPTS / #### #### wielokrotnie dopominał się zapłaty swoich należności od zarządu GPTS. Zarówno prezes zarządu GPTS oraz pozostali członkowie zarządu nie kwestionowali należności powoda i zobowiązywali się do jej zapłaty. „ Cały czas ze mną były rozmowy na temat zapłaty. … Każdy z przewoźników pojawiała się w klubie pytając o uregulowanie. Ja odpowiadałem, że będzie zapłacone. Inni członkowie zarządu również rozmawiali z przewoźnikami i w tym z powodem. … Odnośnie konieczności zapłaty w zarządzie była jednomyślność. … Pan #### świadcząc usługi cały czas pojawiał się w klubie od marca do października. Widzieliśmy się co tydzień. Te tematy były poruszane ” / k. 278 v /. Na wezwaniu do zapłaty z dnia 1 czerwca 2016 r. widnieję odręczna adnotacja #### #### „ Potwierdzam zgodność wyszczególnionych faktur. Klub GPTS Avia Świdnik zobowiązuje się do uregulowania zaległości w możliwie najkrótszym terminie ” / k. 162 – 163 /. Powód zeznał ” Pan #### #### obiecywał, że jak zakład pracy tj. WSK Świdnik przeleje pieniądze to ureguluje całą należność. W związku z powyższym ja jeździłem, a dług narastał. … Od października/ listopada 2016 r. nie świadczyłem już żadnych usług. Przez rok czasu prezes mi obiecywał, że zapłaci, ja czekałem i dalej wykonywałem usługi / k. 256 - 257 /, „ Rozmawiałem z prezesem i wiceprezesem na temat zapłaty dla mnie. Obiecali mi, że jak dostana dotację to rozliczą całość i uregulują mi to. Takie rozmowy były przed wezwaniem do zapłaty. Zaczęły się one jeszcze w 2015 r. i były dość często ” / k. 326 /. #### #### „ Pan #### do mnie dzwonił z zapytaniami kiedy jest możliwość zapłacenia, dowiadywał się, przyjeżdżał do klubu pytając kiedy może liczyć na zapłatę. Pytania o zapłatę były na bieżąco. Nikt nie negował tego. Na zarządach były poruszane kwestie zapłaty na rzecz powoda i innych przewoźników. Zarząd zbierał się raz w miesiącu, a czasem i dwa razy jak była potrzeba ”. W tych okolicznościach nie ulega wątpliwości, iż bieg terminu przedawnienia został przerwany i przed wniesieniem pozwu przedawnienie nie nastąpiło. W realiach niniejszej sprawy roszczenie powoda uznawali wszyscy członkowie zarządu GPTS i deklarowali jego spłatę. Zgodnie orzeczeniem Sądu Najwyższego, które Sąd Rejonowy w całości podziela do uznania roszczenia powodującego przerwanie biegu przedawnienia wystarczające jest oświadczenie jednego członka zarządu przy wymogu łącznej wieloosobowej reprezentacji I CSK 703/10 wyrok SN 2011-08-11 OSNC-ZD 2012/4/70 „ Skierowanie do wierzyciela oświadczenia jednego z członków zarządu spółki, w której obowiązuje reprezentacja dwuosobowa, o gotowości spłacania zadłużenia spółki w ratach, jest przejawem tzw. uznania niewłaściwego, powodującego przerwanie biegu przedawnienia roszczenia. ”.

Zgodnie z art. 369 k.c. zobowiązanie jest solidarne jeżeli to wynika z ustawy lub z czynności prawnej. Pozwany przyjął taką solidarną odpowiedzialność na podstawie umowy z GPTS. Przy czym zgodnie z zapisami porozumienia została ona ograniczona do zobowiązań „ które zostały należycie udokumentowane zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości i księgowości oraz stwierdzone w raporcie z analizy biegłego rewidenta ”. Tak więc jedynie za takie zobowiązania pozwany odpowiada. Rację ma powód, iż pozwany był zobligowany przepisami PZPN i zgodnie z nimi nie mógł limitować swojej odpowiedzialności. Jasno o tym stanowi uchwała z dnia 11 grudnia 2015 r. zarządu PZPN nr XII/194 „ Nabywca / w tym nowo powstały podmiot / staje się następcą prawnym zbywcy i zobowiązany jest do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności ze zbywcą za jego / ich / dotychczasowe zobowiązania ”. Nie mniej jednak nie można tu mówić o błędzie co do prawa. Statuty, uchwały zarządu PZPN nie są prawem, a jedynie regulują wewnętrzne prawa i obowiązki członków tej organizacji. Tak więc nieprzestrzeganie ich nie rodzi powinności, które można byłoby wyegzekwować w postępowaniu sądowym i to przez osobę trzecią, która nie była sygnatariuszem porozumienia. Natomiast statut przewiduje możliwość postępowania dyscyplinarnego / art. 43 i następne /, a jedną z kar jest nawet wykluczenie z PZPN / art. 51 § 2 pkt 5 /. Tak więc tego typu konsekwencje grożą pozwanemu za łamanie obowiązujących go zasad. Powołana uchwała w ocenie Sądu miała na celu konieczność uczciwego rozliczenia się ze kontrahentami zbywcy. Nabywając „ sekcje piłki nożnej ” nabywca przejmuje zawodników z pewnym doświadczeniem, którzy są w jakimś stopniu wyszkoleni. Natomiast takie wyszkolenie i doświadczenie zyskuje się nie tylko poprzez treningi, ale w  dużej mierze poprzez mecze, rozgrywki, a więc również wyjazdy z tym związane. Nabywca „ sekcji piłki nożnej ”, która nie jest tworzona od podstaw w oczywisty sposób jest wzbogacony o koszty, których nie musiał ponosić w przypadku tworzenia takiej sekcji od podstaw. Podkreślenia też wymaga to co podnosił sam pozwany w odpowiedzi na pozew. Miejski Klub Sportowy Avia Świdnik jest spółką komunalną. Jego jedynym udziałowcem jest Gmina Miejska w Świdniku. Powołaną w celu „ jak najlepszego rozwoju potencjału drużyn sportowych ”, „ realizującą zadania samorządu gminnego w zakresie propagowania i rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Świdnik ”. Jest więc w pewnym sensie wizytówką miasta Świdnik w dziedzinie sportu, w szczególności piłki nożnej. Od takiego podmiotu oczekiwania w zakresie prowadzonej działalności są wyższe niż od każdego innego przedsiębiorcy. Z pewnością tak jak twierdzi pozwany zobowiązany jest do racjonalnego i celowego wydatkowania środków, przestrzegania przepisów i norm prawnych, ale też ścisłego przestrzegania norm wynikających z przynależności do PZPN, które zakładają lojalne i uczciwe zachowania wobec kontrahentów. Jak już nadmieniono brak przestrzegania przepisów PZPN powinno rodzić odpowiedzialność dyscyplinarną Spółki i ewentualną odpowiedzialność personalną członków zarządu za błędne decyzje.

Nawet przy wprowadzeniu takiego rygoru jak konieczność ujęcia zadłużenia w ekspertyzie biegłego rewidenta możliwe było szczegółowe wyjaśnienia tego zadłużenia. Ekspertyza taka nie jest bowiem dokumentem ostatecznym i zamykającym postępowanie. Jeżeli istniały wątpliwości, a takie zostały zgłoszone choćby przez powoda, a i przez samego rewidenta to można było je wyjaśnić choćby w drodze ekspertyzy uzupełniającej. Nie musiało się to odbywać w trakcie postępowania sądowego z czym wiążą się dodatkowe koszy, które nie powinien ponosić podmiot zobowiązany do ich „ celowego i racjonalnego wydatkowania ”. #### #### np. nie twierdziła o zapłaceniu części faktur, ale wskazywała, iż adnotacje na nich uczynione mogą sugerować ich zapłatę. Z zeznań księgowej #### #### jasno i wyraźnie wynika, iż faktury te nie zostały opłacone. Natomiast stemple o pokryciu należności z dotacji stawiała dla zaoszczędzeniu sobie czasu. Biegła rewident w żaden sposób nie odniosła się, które faktury objęte pozwem zostały przez nią uznane za zasadne. Biegła wymienia wyłącznie liczbę podmiotów i łączną kwotę ich należności za poszczególne lata bez wskazywania ich nazw i z czego te zobowiązania wynikały. Następnie dopiero w podsumowaniu wymienia 21 podmiotów wskazując ich nazwy i łączne zadłużenie. Tymczasem część z nich musiało mieć swoje zobowiązania z dwóch lat lub dłuższego okresu. W sumie bowiem biegła wymienia 26 „ jednostek ” mających swoje zobowiązania z lat 2013 – 2016 / 3 + 4 + 19 /.

Zapis „ Dane te potwierdzają brak rzetelności w prowadzeniu ksiąg, a także wiarygodności wykazanych sald zobowiązań ” znajduje się bezpośrednio pod zapisem o możliwości zapłaceniu za część faktur. Tak więc zapis ten w ocenie Sądu stanowi opinię biegłej o braku rzetelności z uwagi na fakt, iż nie mogła precyzyjnie ustalić czy część faktur zostało zapłaconych czy też nie z uwagi na adnotacje o pokryciu należności z dotacji. Skoro bowiem biegła jednak ustaliła część należności to musiała się opierać w tym przedmiocie na danych rzetelnych i wiarygodnych, trudno byłoby przyjąć inne założenie.

Pozwany, iż pomimo sam powołał biegłą rewident i zapłacił za ekspertyzę nie zadał sobie trudu, aby jakiekolwiek wątpliwości wyjaśniać.

W tych warunkach Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 22.610, 04 zł., która to kwota została wykazana w ekspertyzie biegłej. Jak już zaznaczono nie wiadomo, których faktur objętych pozwem ta kwota dotyczy. Zgodnie z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Tak więc ciężar udowodnienia zasadności powództwa obciążał powoda, w tym wykazania, które faktury zostały „ zaakceptowane ” przez biegłą rewident. Powód tego nie uczynił. W związku z powyższym działając nam korzyść pozwanego / wcześniejsze terminy wymagalności i związane z tym odsetki / zasądził należności obejmujące najpóźniejsze faktury poczynając od faktury nr FA ##/2016/03 na kwotę 900 zł., z której zasądzona została 500, 03 zł. tak, aby kwota ta z późniejszymi należnościami dawała sumę 22.610, 04 zł. W pozostałym zakresie powództwo zostało oddalone. Sąd oddalił również powództwo co do dat żądania odsetek za faktury ##/2016 oraz ##/2016/12. Termin wymagalności za nie upływał odpowiedni w dniach 1 listopada 2016 r. / a nie 31 października 2016 r. / i 22 grudnia 2016 r. / a nie listopada /

Zgodnie z treścią art. 481 § 1 k.c., jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia. W niniejszej sprawie strony nie umówiły się co do wysokości odsetek za zwłokę.

Umowy będące przedmiotem tego postępowania stanowią transakcje handlowe i zastosowanie do nich mają przepisy ustawy o transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. / Dz.U. 2013.403 /. Strony są przedsiębiorcami, a przedmiotem umów było odpłatne świadczenie usług w związku z wykonywaną działalnością / art. 4 pkt 1 w/w ustawy /. Do transakcji handlowych nie stosuje się art. 481 § 2 k.c. / art. 4 a ustawy o transakcjach … /. Zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy powodowi należały się odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, gdyż spełnił swoje świadczenie i nie otrzymał zapłaty.

Orzeczenie o kosztach Sąd oparł na treści art. 100 k.p.c. Powód wygrał sprawę w 70, 3 % Sam poniósł koszty w kwocie ### zł.: ### zł. wynagrodzenie pełnomocnika i opłata skarbowa, ### zł. opłata od pozwu. Pozwany poniósł koszty w kwocie ### zł. wynagrodzenie pełnomocnika i opłata skarbowa. Łącznie koszty wyniosły ### zł. Pozwany jako storna przegrywająca postępowanie w 70, 3 % w takim też zakresie powinien ponieść koszty postępowania / ### zł. x 70, 3 % = ### zł. /. Skoro poniósł koszty w wysokości ### zł powodowi należne była kwota ### zł. / ### zł. – ### zł. = ### zł. /.

Jednocześnie Sąd zarządził zwrot niewykorzystanych zaliczek uiszczonych przez strony na koszty związane z przesłuchaniem świadków.