Roszczenie z tytułu niewykonanej cesji wierzytelności

Pozwany zawarł umowę o świadczenie usług ze spółką akcyjną. Z tytułu świadczonych na jego rzecz usług spółka wystawiła pozwanemu faktury VAT na łączną kwotę 200.000 zł. Mimo upływu wskazanego w fakturach terminu płatności i wystosowania wezwania do zapłaty, pozwany nie uiścił należności.

Powód (klient kancelarii) zawarł ze spółką umowę przelewu, na podstawie której nabył od niej wierzytelność w stosunku do pozwanego z tytułu świadczonych na jego rzecz usług. O dokonanej cesji wierzytelności cedent – spółka – powiadomiła pozwanego na piśmie. Powód wysłał pozwanemu wezwanie do zapłaty wierzytelności nabytych od spółki, również zawiadamiając go o zawartej umowie przelewu wierzytelności. Pomimo wezwania pozwany nie uiścił należności na rzecz powoda.

Podkreślenia wymaga, iż powód, przez umowę przelewu wierzytelności, stał się wierzycielem pozwanego, gdyż w związku z cesją przeszły na niego wszelkie uprawnienia przysługujące uprzednio spółce w związku ze zbytą wierzytelnością.

Stan prawny omawianej sprawy - Na czym polega cesja wierzytelności?

Zgodnie z art. 509 k.c. wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Jak stanowi natomiast art. 510 k.c. umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przenosi wierzytelność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Jeżeli zawarcie umowy przelewu następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia wierzytelności, z zapisu zwykłego, z bezpodstawnego wzbogacenia lub z innego zdarzenia, ważność umowy przelewu zależy od istnienia tego zobowiązania.

Obrazek na blogu w artykule na temat Roszczenie z tytułu niewykonanej cesji wierzytelności

Prawną przyczyną przelewu wierzytelności jest zatem wykonanie istniejącego już między stronami zobowiązania (causa solvendi), a ważność umowy przelewu zależy od istnienia tego zobowiązania (por. wyrok SN z 17 listopada 2006 r., V CSK 253/06).

Jakie są konsekwencje przelewu wierzytelności?

Konsekwencją przelewu jest zmiana podmiotowa po stronie wierzyciela, polegająca na tym, że dotychczasowy wierzyciel traci to stanowisko, a w jego miejsce wchodzi nabywca wierzytelności, który uzyskuje ją w takim samym kształcie, w jakim przysługiwała ona zbywcy. Należą się mu zatem odsetki ustawowe za opóźnienie od wierzytelności wymagalnych względem cedentów, będących przedmiotem przelewu. O wymagalności takiej wierzytelności decyduje jej rodzaj (zob. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2021 r. VII AGa 822/20).

Orzeczenie Sądu

Sąd Okręgowy zważył, że powództwo jest uzasadnione co do zasady i wysokości.

Autor: Radca prawny Daniel Paul