Sprawy Sądowe

Wyrok zasądzający 14 tys. złotych odprawy pieniężnej w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika

Klientka Kancelarii przebywając na urlopie rodzicielskim została odwołana z pełnionego stanowiska co było równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku pracy. W okresie wypowiedzenia została zwolniona z obowiązku świadczenia pracy oraz została zobowiązana do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego. W wydanym Świadectwie pracy pracodawca zawarł informację o wykorzystanym przez Klientkę urlopie wypoczynkowym w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.

Po otrzymanej odmowie sprostowania Świadectwa pracy Klientka zdecydowała się na złożenie pozwu przeciwko pracodawcy do Sądu pracy. Sąd Rejonowy w Zamościu po rozpoznaniu sprawy zasądził od pozwanego na rzecz Klientki 14 tys. złotych odprawy pieniężnej w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Odwołanie do Sądu Pracy.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok zasądzający 14 tys. złotych odprawy pieniężnej w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika