Sprawy Sądowe

Prawo pracy
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo cywilne
Sprawy przeciwko ZUS
Prawo karne
Ikona filtrów
«
1
...
8
9
10
...
14
»

Sąd Okręgowy w Lublinie oddalił apelację powoda od wyroku korzystnego dla Klientki kancelarii

Prawo pracy
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia przez Sąd Okręgowy w Lublinie apelacji powoda od wyroku korzystnego dla Klientki kancelarii

Sąd pierwszej instancji oddalił powództwo przeciwko Klientce kancelarii o zapłatę 18 tys. zł odszkodowania za szkodę powstałą na skutek niewłaściwego wykonywania obowiązków pracowniczych. Strona powodowa wniosła apelację do Sądu drugiej instancji. Sąd Okręgowy w Lublinie po przeprowadzeniu postępowania apelacyjnego oddalił apelację.


Czytaj >

Uzyskanie sądowego nakazu zapłaty dotyczącego należności z tytułu czynszu najmu

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego uzyskania sądowego nakazu zapłaty należności z tytułu czynszu najmu

Klient zwrócił się do kancelarii z prośbą o pomoc w odzyskaniu należności z tytułu czynszu najmu. Mimo wcześniejszych prób pisemnego wezwania do zapłaty, powód nie odzyskał kwoty zaległego czynszu. Kancelaria reprezentując klienta złożyła pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym uzyskując sądowy nakaz zapłaty na kwotę 3 tys. złotych.


Czytaj >

Sąd drugiej instancji oddalił apelację od wyroku przywracającego Klienta kancelarii do pracy

Prawo pracy
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia przez Sąd drugiej instancji apelacji od wyroku przywracającego Klienta kancelarii do pracy

Sąd pierwszej instancji wydał korzystny wyrok przywracający Klienta kancelarii do pracy. Pozwana Spółka złożyła apelację do Sądu drugiej instancji. Sąd Okręgowy w Lublinie po ponownym rozpoznaniu sprawy oddalił apelację Spółki zasądzając 20 tys. zł tytułem wynagrodzenia za dalszy czas pozostawania bez pracy dla Klienta kancelarii.


Czytaj >

Zmiana zaskarżonej decyzji ZUS-u i przyznanie prawa do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego zmiany zaskarżonej decyzji ZUS-u i przyznania prawa do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach

ZUS odmówił Klientowi przyznania prawa do rekompensaty z tytułu pracy w warunkach szczególnych uzasadniając, iż wnioskodawca nie udowodnił 15-letniego okresu pracy w tych warunkach. Klient odwołał się od decyzji ZUS-u. Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję przyznając powodowi prawo do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach.


Czytaj >

Zasądzenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników ochrony

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego zasądzenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników ochrony

Kancelaria reprezentując trzech klientów złożyła pozew przeciwko Spółce z Warszawy o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Sąd Rejonowy w Lublinie zasądził od pozwanej Spółki na rzecz Klientów kancelarii łącznie 163 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.


Czytaj >

Sąd drugiej instancji oddalił apelację ZUS-u od wyroku ustalającego prawo do zasiłku chorobowego

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia przez Sąd drugiej instancji apelacji ZUS-u od wyroku ustalającego prawo do zasiłku chorobowego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł apelację od wyroku Sądu pierwszej instancji ustalającego na rzecz Klientki kancelarii prawo do zasiłku chorobowego. Klientka przebywała na zwolnieniu chorobowym w związku z zajściem w ciążę. Sąd drugiej instancji - Sąd Okręgowy w Lublinie oddalił apelację ZUS-u.


Czytaj >

Postanowienie o umorzeniu postępowania o zmianę sposobu rozwiązania umowy o pracę

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego postanowienia o umorzeniu postępowania o zmianę sposobu rozwiązania umowy o pracę

Kancelaria reprezentowała Spółkę pozwaną przez byłego pracownika, z którym rozwiązała umowę o pracę w trybie art. 52 k.p. czyli ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wydanym postanowieniu umorzył postępowanie.


Czytaj >

Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika

Klient reprezentowany przez kancelarię pozwał Spółkę z Dąbrowy Górniczej o zasądzenie odszkodowania w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę. Sąd Rejonowy w Lublinie zasądził od pozwanej Spółki odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika.


Czytaj >

Wyrok zasądzający 55 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego 55 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Kancelaria reprezentowała Klienta w procesie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Powód był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku pracownika ochrony - konwojenta. Sąd Rejonowy w Lublinie zasądził od pozwanej Spółki 55 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.


Czytaj >

Sąd stwierdził nabycie spadku dla Klientek kancelarii

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy, Świdnik
Obrazek do tematu dotyczącego stwierdzenia nabycia spadku dla Klientek kancelarii

Klientki za pośrednictwem kancelarii złożyły do Sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Spadkobierczynie chciały formalnie potwierdzić prawa do spadku po zmarłym. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w wydanym postanowieniu stwierdził, że spadek nabyły w równej części, żona i córki zmarłego.


Czytaj >

Sąd zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u i ustalił wyższą wysokość emerytury oraz większy kapitał początkowy

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego zmiany zaskarżonej decyzji ZUS-u i ustalenia wyższej wysokości emerytury uwzględniając większy kapitał początkowy

Klient kancelarii złożył odwołanie od decyzji ZUS-u ustalającej wysokość emerytury wnosząc o jej zmianę w części dotyczącej wysokości kapitału początkowego. Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję i ustalił Klientowi kancelarii wysokość emerytury na kwotę 2,5 tys. złotych.


Czytaj >

Oddalenie powództwa żądającego zwrotu wynagrodzenia wypłaconego tytułem umowy zlecenia

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Lublinie
Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia powództwa żądającego zwrotu wynagrodzenia wypłaconego tytułem umowy zlecenia

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Warszawy pozwała Klienta kancelarii o zapłatę ponad 42 tys. zł, które otrzymał z tytułu umów zlecenia wykonywanych dla Spółki. Kancelaria w imieniu Klienta wniosła o oddalenie powództwa. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny oddalił powództwo Spółki.


Czytaj >
«
1
...
8
9
10
...
14
»