Prawo pracy

Odwołanie do Sądu Pracy

W przypadku, gdy Pracodawca rozwiązuje stosunek pracy z naruszeniem przepisów albo nie realizuje w sposób prawidłowy treści stosunku pracy Pracownik może skierować do Sądu Pracy stosowne roszczenia.

Do jakiego Sądu kierować odwołanie.

Sądem Pracy właściwym do rozpoznania sprawy pracowniczej jest zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego sąd, w którego okręgu ma swoją siedzibę Pracodawca albo sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana. Decyzja w tym zakresie należy do Pracownika składającego pozew. Ma to istotne znaczenie w sytuacji, gdy Pracownik w rzeczywistości wykonuje pracę w miejscowości znacznie oddalonej od formalnej siedziby Pracodawcy (w innym mieście, w którym jest zorganizowane np. biuro zamiejscowe).

W jakim terminie.

Termin złożenia pozwu do Sądu Pracy w przypadku zwolnienia Pracownika z pracy reguluje art. 264 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy również w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. Żądanie nawiązania umowy o pracę natomiast wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

Okres przedawnienia roszczeń.

Termin złożenia przez pracownika pozwu dotyczącego innych roszczeń ze stosunku pracy ograniczony jest właściwe terminem przedawnienia. Zgodnie z art. 291 Kodeksu pracy roszczenia te ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym stały się wymagalne. Inny termin przedawnienia został zastosowany do niektórych roszczeń Pracodawcy wobec Pracowników. Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, ulegają przedawnieniu z upływem 1 roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, nie później jednak niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia, jeżeli natomiast pracownik umyślnie wyrządził szkodę, do przedawnienia roszczenia o naprawienie tej szkody stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, które przewidują dłuższe okresy przedawnienia.