Odwołanie do Sądu Pracy

W przypadku, gdy pracodawca rozwiązuje stosunek pracy z naruszeniem przepisów albo nie realizuje w sposób prawidłowy treści stosunku pracy pracownik może skierować do Sądu Pracy stosowne roszczenia.

Do jakiego Sądu kierować odwołanie od decyzji pracodawcy?

Sądem Pracy właściwym do rozpoznania sprawy pracowniczej jest zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego sąd, w którego okręgu ma swoją siedzibę pracodawca albo sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana. Decyzja w tym zakresie należy do pracownika składającego pozew. Ma to istotne znaczenie w sytuacji, gdy pracownik w rzeczywistości wykonuje pracę w miejscowości znacznie oddalonej od formalnej siedziby pracodawcy (w innym mieście, w którym jest zorganizowane np. biuro zamiejscowe).

W jakim terminie należy złożyć pozew przeciwko pracodawcy?

Termin złożenia do Sądu Pracy pozwu w przypadku zwolnienia pracownika z pracy reguluje art. 264 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy również w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. Żądanie nawiązania umowy o pracę natomiast wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

Okres przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy

Termin złożenia przez pracownika pozwu dotyczącego innych roszczeń ze stosunku pracy ograniczony jest właściwe terminem przedawnienia. Zgodnie z art. 291 Kodeksu pracy roszczenia te ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym stały się wymagalne. Inny termin przedawnienia został zastosowany do niektórych roszczeń pracodawcy wobec pracowników. Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, ulegają przedawnieniu z upływem 1 roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, nie później jednak niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia, jeżeli natomiast pracownik umyślnie wyrządził szkodę, do przedawnienia roszczenia o naprawienie tej szkody stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, które przewidują dłuższe okresy przedawnienia.

Przykładowy wyrok wydany przez Sąd Pracy w sprawie prowadzonej przez kancelarię założonej na zlecenie zwolnionego pracownika Sprawa 104: Zasądzenie odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia