Oddalenie powództwa o zapłatę 96 tys. zł otrzymanych w ramach umów zlecenia

Klient Kancelarii został pozwany przez Spółkę z siedzibą w Warszawie, z którą łączyły go umowy zlecenia o zwrot kwoty 96 tys. zł. W ramach zawieranych umów pozwany świadczył usługi związane z transportem wartości pieniężnych, obsługą i serwisem urządzeń bankowych. W odpowiedzi na pozew Kancelaria w imieniu Klienta wniosła o oddalenie powództwa w całości.

Klient zatrudniony był na umowę o pracę na czas nieokreślony na stanowisku pracownika ochrony-konwojenta oraz w trakcie tego zatrudnienia zawierał umowy zlecenia w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej świadczącej szeroko pojęte usługi z zakresu ochrony osób i mienia. Standardowo wraz z podjęciem zatrudnienia w jednej ze spółek na podstawie umowy o pracę pracownicy zawierali umowę cywilnoprawną z inną spółką wchodzącą w skład grupy.

Sąd ustalił, że powodowa Spółka świadomie spełniała świadczenie wypłacając wynagrodzenie Klientowi. W ocenie Sądu nie doszło do zubożenia po stronie spółki, pozwany w okresie obowiązywania przedmiotowych umów spełnił świadczenie na rzecz powódki w postaci zleconych mu czynności, a powódka spełniła świadczenie wypłacając środki pieniężne, będąc również zobowiązaną względem pozwanego, na rzecz którego świadczyła. Sąd Okręgowy w Warszawie wydanym wyrokiem oddalił powództwo Spółki.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Żądanie zleceniodawcy do zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok oddalający powództwo o zapłatę 96 tys. zł otrzymanych w ramach umów zlecenia