Wyrok oddalający powództwo dotyczące wynagrodzenia z umowy zlecenia

Zakończyła się sprawa, w której Klient Kancelarii został pozwany o zapłatę w wysokości 88 tys. złotych. Roszczenia dotyczyły wynagrodzenia za umowy zlecenia, które pozwany wykonywał dla Spółki. Zatrudniony był również na umowę o pracę w siostrzanej spółce wykonując w ramach obydwu umów tę samą pracę, czyli konwojowanie wartości pieniężnych. Sąd Okręgowy w Siedlcach oddalił powództwo zasądzając od powoda na rzecz Klienta zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Żądanie zleceniodawcy do zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok oddalający powództwo dotyczące wynagrodzenia z umowy zlecenia