Oddalenie powództwa o zapłatę kwot otrzymanych z tytułu umów zlecenia

Zapadł wyrok w kolejnej sprawie o zwrot wynagrodzenia otrzymanego z tytułu umów zlecenia. Klient został pozwany o zapłatę kwot w wysokości 35 tys. zł jakie wypłaciła mu Spółka powódka w związku z wiążącą strony i wykonywaną umową zlecenia. W spółkach należących do jednej grupy kapitałowej pozwany był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku pracownik ochrony - konwojent oraz na umowy zlecenia zajmując się tymi samymi czynnościami: transportem wartości pieniężnych, zasilaniem i serwisowaniem bankomatów. Sąd Rejonowy w Krasnymstawie I Wydział Cywilny oddalił powództwo Spółki zasądzając na rzecz Klienta zwrot kosztów procesu.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Żądanie zleceniodawcy do zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok oddalający powództwo o zapłatę kwot otrzymanych z tytułu umów zlecenia