Sprawy Sądowe

Zmiana decyzji organu rentowego i ustalenie maksymalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

Klient dokonał zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego jako osoba prowadząca działalność gospodarczą i zadeklarował maksymalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Organ rentowy uznał zadeklarowaną maksymalną podstawę wymiaru składek za niezasadną z uwagi na zbyt mały dochód niepokrywający należną składkę.

Kancelaria na zlecenie Klienta złożyła odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ubezpieczony w ramach prowadzonej działalności wykonywał usługi pośrednictwa finansowego dla różnych podmiotów gospodarczych, polegające na pozyskiwaniu klientów i gromadzeniu dokumentacji kredytowej. Często proces udzielania kredytu trwał kilka miesięcy a przychód uzyskiwał dopiero po jego zakończeniu. Dodatkowo nie każde rozpoczęte czasochłonne negocjacje kończyły się podpisaniem umowy kredytowej.

Klient prowadził działalność gospodarczą w sposób realny stale poszukując nowych zleceń. Podejmowane przez niego czynności miały na celu osiągnijcie przychodu. O zarobkowym charakterze działalności gospodarczej nie decyduje faktyczne osiągnięcie zysku a zamiar jego osiągnięcia.

Sąd Okręgowy w Lublinie w wydanym wyroku zmienił decyzję organu rentowego i ustalił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe Klienta podlegającego ubezpieczeniom jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na poziomie maksymalnym - zadeklarowanym przez niego.


Wyrok zmieniający decyzję organu rentowego i ustalający maksymalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne