Zasądzenie przez Sąd Gospodarczy zapłaty za wykonanie robót wykończeniowych

Klienci kancelarii w ramach prowadzonej działalności zawarli umowę o wykonanie robót wykończeniowych. Roboty obejmowały remont marketu sieci handlowej. Prace prowadzone przez klientów zostały zakończone zgodnie z umową, został sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy, przyjęty i podpisany przez komisje odbioru zamawiającego, bez zastrzeżeń co do jakości wykonanych prac.

W związku z wykonaną umową klienci wystawili fakturę VAT końcową na kwotę ustaloną w umowie. Spółka zlecająca remont dokonała parę przelewów zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, jednak łącznie w niepełnej kwocie gdyż została do zapłaty kwota 27 300 zł. W związku z powyższym kancelaria działająca w imieniu klientów wystosowała do spółki przedsądowe wezwanie do zapłaty. Niedopłaty nie zostały wyrównane, więc klienci złożyli pozew do Sądu Gospodarczego o zapłatę brakującej części wynagrodzenia.

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku zasądził od pozwanej spółki na rzecz klientów kancelarii kwotę 27 300 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.


Wyrok Sądu Gospodarczego zasądzający zapłatę za wykonanie robót wykończeniowych