Uzyskanie sądowego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę 10.000 złotych

W ramach podjętej współpracy klient zrealizował na zlecenie pozwanego prowadzącego działalność gospodarczą usługę transportową, za którą wystawił fakturę VAT. Pomimo upływu terminu wyznaczonego na spełnienie zobowiązania, pozwany nie zapłacił należności. Powód niejednokrotnie kontaktował się z pozwanym wzywając do zapłaty, pomimo tego pozwany na wezwanie nie zareagował a pół roku później zakończył działalność gospodarczą.

Pomimo upływu terminów płatności, należne klientowi świadczenia pieniężne nie zostały spełnione więc konieczne stało się wystąpienie przez powoda na drogę postępowania sądowego przeciwko pozwanemu o zapłatę.

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nakazujący pozwanemu zapłatę powodowi zaległych zobowiązań w wysokości 10 276.10 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz zwrot kosztów postępowania.


Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę 10 tys zł