Przyznanie odszkodowania dla opozycjonisty za areszt i represje PRL - wyrok z uzasadnieniem

Klient kancelarii w 1982 roku za działalność opozycyjną przeciwko ówczesnej władzy został skazany na karę dziewięciu miesięcy ograniczenia wolności z jednoczesnym zobowiązaniem do nieodpłatnego wykonania dozorowanej pracy fizycznej na cele publiczne w wymiarze 24h miesięcznie.

Uznany przez ówczesny Sąd za winnego został ukarany za przeciwstawianie się wprowadzeniu stanu wojennego oraz walkę z władzą komunistyczną. Razem z innymi członkami NSZZ "Solidarność" prowadził działalność związkową, sporządzali i kolportowali ulotki nawołujące do akcji protestacyjnych oraz malowali hasła na murach budynków. W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym działalności opozycyjnej był tymczasowo aresztowany i wielokrotnie przesłuchiwany, podczas przesłuchań stosowana była wobec niego przemoc fizyczna i psychiczna. Represje doprowadziły do zwolnienia dyscyplinarnego z pracy, problemów finansowych oraz zmusiły opozycjonistę do wyjazdu za granicę.

Na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego klient złożył wniosek o stwierdzenie nieważności orzeczenia z 1982 roku wydanego przez polskie organy ścigania i wymiar sprawiedliwości. Sąd Okręgowy w Lublinie po rozpoznaniu wniosku postanowił uznać orzeczenie z 1982 roku za nieważne. Następnie działając w imieniu klienta kancelaria wniosła o zasądzenie od Skarbu Państwa na rzecz klienta zadośćuczynienia za doznane krzywdy psychiczne i fizyczne wynikłe z niesłusznego stosowania środków przymusu w postaci tymczasowego aresztowania oraz krzywdy wynikłe z postanowień ówczesnego wyroku.

Sąd Okręgowy w Lublinie w IV Wydziale Karnym po rozpoznaniu sprawy z wniosku o zadośćuczynienie zasądził od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawcy kwotę 29 tys. zł, wraz z ustawowymi odsetkami, tytułem zadośćuczynienia za krzywdę doznaną wskutek wykonania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania oraz wykonania kary ograniczenia wolności.


Wyrok przyznający odszkodowanie dla opozycjonisty za areszt i represje PRL - strona 1 Wyrok przyznający odszkodowanie dla opozycjonisty za areszt i represje PRL - strona 2
UZASADNIENIE
Formularz UWO
Sygnatura akt
IV Ko ##/21
1. WNIOSKODAWCA
#### ####
2. ZWIĘZŁE PRZEDSTAWIENIE ZGŁOSZONEGO ŻĄDANIA
Odszkodowanie (kwota główna)
Odsetki
1.
-
-
Zadośćuczynienie (kwota główna)
Odsetki
2.
60.000 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę doznaną przez #### #### wskutek stosowania wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania oraz wykonania kary ograniczenia wolności w sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Kraśniku z dnia 21 czerwca 1982r., sygn. akt II K ##/82, w związku z działalnością wnioskodawcy na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
Ustawowe odsetki od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.
Inne
3.
1. Obciążenie Skarbu Państwa kosztami postępowania.
2. Zasądzenie od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawcy zwrotu kosztów ustanowienia pełnomocnika z wyboru według norm przepisanych.
3. USTALENIE FAKTÓW
3.1. Fakty uznane za udowodnione
Lp.
Fakt
Dowód
Numer karty
3.1.1
Wnioskodawca #### #### urodził się # sierpnia 1963r. w ###. W 1982r. zamieszkiwał on na terenie miasta Kraśnika, gdzie uczęszczał do technikum dla pracujących. We wskazanym okresie był on także członkiem NSZZ "Solidarność" i za udział w strajkach organizowanych przez tenże związek zwolniony został dyscyplinarnie z pracy w PKS. #### #### był osobą niekaraną sądownie.
informacyjne wyjaśnienia #### ####
akta IPN Lu ##/1 stanowiące kopię akt II K ##/82 SR w Kraśniku, zdigitalizowane na płycie, w szczególności z tomu I:
-informacja z rejestru skazanych Ministerstwa Sprawiedliwości (k.129)
k. 28v-30v
k. 23
3.1.2
W okresie od grudnia 1981r. do lutego 1982r. na terenie Kraśnika pojawiły się ulotki nawołujące do akcji protestacyjnych oraz przeciwstawiania się m.in. dekretowi o stanie wojennym.

W wyniku podjętych czynności operacyjnych ustalono grupę młodych mężczyzn z Kraśnika związanych z NSZZ "Solidarność", którzy mieli podejmować się ich wytwarzania i kolportacji. Wśród nich był też, wówczas osiemnastoletni, #### ####.
akta IPN Lu ##/1 stanowiące kopię akt II K ##/82 SR w Kraśniku, zdigitalizowane na płycie, w szczególności z tomu I:
- postanowienie o wszczęciu śledztwa z dnia 23.02.1982 r. (k. 23-24)
informacyjne wyjaśnienia #### ####
zeznania #### ####
zeznania #### ####
k. 23
k. 28v-30v
k. 30v-31
k. 45v-46
3.1.3
W dniu 22 lutego 1982r. o godzinie 23:05 dokonano zatrzymania #### ####, który został umieszczony w budynku Komendy MO w Kraśniku.

Następnego dnia #### #### przewieziony został do Lublina, gdzie początkowo osadzono go w celi dwuosobowej w budynku Komendy Milicji Obywatelskiej przy ulicy Północnej. Stamtąd doprowadzono go do Prokuratury Wojewódzkiej, gdzie w dniu 24 lutego 1982r. przedstawiono mu zarzuty popełnienia czynów z art. 49 dekretu o stanie wojennym w zw. z art. 282 d.k.k. w zw. z art. 10 § 2 d.k.k. oraz z art. 237 d.k.k. i przesłuchano. #### #### nie zgłaszał zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia tejże czynności.

W tym samym dniu Prokurator prowadzący śledztwo zastosował wobec ww. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
akta IPN Lu ##/1 stanowiące kopię akt II K ##/82 SR w Kraśniku, zdigitalizowane na płycie, w szczególności z tomu I:
-karta zatrzymania osoby (k. 122);
-postanowienie o przedstawieniu zarzutów z dnia 24.02.1982r. (k.115-116);
-protokół przesłuchania podejrzanego (k. 117-121);
-postanowienie o tymczasowym aresztowaniu z dnia 24.02.1982r. (k.125-126)
zeznania #### ####
zeznania #### ####
zeznania #### ####
k. 23
k. 28v-30v
k. 30v-31
k. 45v-46
3.1.4
W związku z wydaniem postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania #### #### przetransportowany został do Aresztu Śledczego w Lublinie przy ul. Południowej. Początkowo przebywał on w celi dwuosobowej, narożnej, znajdującej się pierwszym piętrze. Ze względu jednak na niską temperaturę panującą w tym pomieszczeniu, a także jego zagrzybienie wniósł on o zmianę celi, a prośba ta została zaakceptowana. Został on przeniesiony do innej celi i nie zgłaszał już zastrzeżeń co do warunków bytowych.

W trakcie pobytu w Areszcie Śledczym wnioskodawcy zezwolono na widzenie z matką. Był on również uprawniony do codziennych spacerów i korzystania raz w tygodniu z kąpieli.

Od momentu osadzenia w Areszcie Śledczym #### #### nie był już przesłuchiwany, nie był również poddawany szykanom. Odczuwał on jedynie dyskomfort związany z faktem pozbawienia wolności.
akta IPN Lu ##/1 stanowiące kopię akt II K ##/82 SR w Kraśniku, zdigitalizowane na płycie, w szczególności z tomu I:
-nakaz przyjęcia do Aresztu Śledczego z dnia 24.02.1982r. (t.1, k.123-124);
informacyjne wyjaśnienia #### ####
k. 23
k. 28v-30v
3.1.5
Postanowieniem z dnia 1 kwietnia 1982r., wydanym w sprawie o sygn. akt II K ##/82, Sąd Rejonowy w Kraśniku uchylił wobec #### #### środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, stosując w jego miejsce dozór Milicji Obywatelskiej. Do faktycznego zwolnienia wnioskodawcy doszło jednak dopiero w dniu 5 kwietnia 1982 r.
akta IPN Lu ##/1 stanowiące kopię akt II K ##/82 SR w Kraśniku, zdigitalizowane na płycie, w szczególności z tomu II:
-postanowienie SR w Kraśniku z dnia 1 kwietnia 1982r. (k. 14-15);
-nakaz zwolnienia z Aresztu Śledczego w Lublinie (k. 22-23);
- potwierdzenie odbioru nakazu zwolnienia przez Naczelnika AŚ w Lublinie (k.28)
k. 23
3.1.6
Po opuszczeniu Aresztu Śledczego #### #### kontynuował naukę w technikum, jednak z uwagi na zbyt duże zaległości nie otrzymał on promocji do kolejnej klasy i zakończył edukację. W wrześniu 1982r. ze względu na złą sytuację materialną rodziny podjął on pracę w charakterze robotnika budowlanego w zakładzie opieki zdrowotnej. Z uwagi na wcześniejsze zwolnienie z pracy w trybie dyscyplinarnym z powodu działalność związkową, wnioskodawca nie był w stanie znaleźć pracy w wyuczonym zawodzie.
informacyjne wyjaśnienia #### ####
k. 28v-30v
3.1.7
Wyrokiem z dnia 21 czerwca 1982r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt II K ##/82, Sąd Rejonowy w Kraśniku II Wydział Karny uznał #### #### winnym tego, że:

1) w okresie od 13 grudnia 1981 roku do 22 lutego 1982 roku w Kraśniku województwa lubelskiego działając wspólnie z innymi osobami, jako członek NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od działalności związkowej, sporządzał własnoręcznie pismem odręcznym w imieniu tego związku ulotki, w których nawoływał do akcji protestacyjnych, następnie kolportował je na terenie miasta, tj. przestępstwa z art. 49 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym w zw. z art. 282 d.k.k. w zw. z art. 49 ww. dekretu art. 10 § 2 d.k.k.;

2) w okresie i miejscu jak w punkcie I działając wspólnie z innymi osobami malował na murach budynków hasła znieważające organa milicji obywatelskiej, tj. o przestępstwo z art. 237 d.k.k.

Za powyższe występki #### #### skazany został na karę łączną sześciu miesięcy ograniczenia wolności z jednoczesnym zobowiązaniem nieodpłatnego wykonywania dozorowanej pracy fizycznej na cele społeczne w wymiarze 24 godzin miesięcznie. Na poczet tej kary zaliczono mu okres tymczasowego aresztowania od dnia 22 lutego 1982 r. do dnia 5 kwietnia 1982 r., przyjmując za równoważny trzem miesiącom ograniczenia wolności.
akta IPN Lu ##/1 stanowiące kopię akt II K ##/82 SR w Kraśniku, zdigitalizowane na płycie z k. 23, w szczególności z tomu I i II:
- akt oskarżenia z dnia 23 marca 1982r. (k. 347-353);
- wyrok SR w Kraśniku z dnia 21.06.1982r. wraz z uzasadnieniem (k. 113-118, 120-123;
k. 23
3.1.8
#### #### w ramach orzeczonej wobec niego kary skierowany został do pracy w Rejonie Dróg Publicznych w Kraśniku, którą podjął dnia 18 października 1982r. Praca ta, polegała na malowaniu budynku sądu i  wykonywana była faktycznie od 18 października 1982 r. do 8 grudnia 1982 r. a jej łączny wymiar wyniósł 72 godziny.

Postanowieniem z dnia 18 stycznia 1983r., wydanym w sprawie o sygn. akt II Wo ##/82, Sąd Rejonowy w Kraśniku, na skutek wniosku złożonego przez kuratora sądowego, zwolnił #### #### od reszty orzeczonej względem niego kary ograniczenia wolności (mimo de facto odbycia jej w całości przy uwzględnieniu dokonanego zaliczenia).
akta IPN Lu ##/1 stanowiące kopię akt II K ##/82 SR w Kraśniku, zdigitalizowane na płycie, w szczególności z tomu IX:
-skierowanie do wykonywania nieodpłatnej dozorowanej pracy na cele publiczne (k. 4);
- notatki urzędowe (k. 7-10);
- karta pracy (k. 11)
- postanowienie SR w Kraśniku z dnia 18.01.1883r. (k. 19-20)
Informacyjne wyjaśnienia #### ####
k. 23
k. 28v-30v
3.1.9
Postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2021r., wydany w sprawie o sygn. akt IV Ko ##/21, Sąd Okręgowy w Lublinie IV Wydział Karny - działając w oparciu o art. 1 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego - uznał za nieważny opisany powyżej wyrok Sądu Rejonowego w Kraśniku z dnia 21 czerwca 1983 roku, sygn. akt II K ##/82.
postanowienie SO w Lublinie z dnia 3.08.2021r., sygn. akt IV Ko ##/21
k. 16-16v
3.1.10
Pobyt w Areszcie Śledczym, a następnie też wykonywanie kary ograniczenia wolności w sposób negatywny wpłynęły na psychikę #### ####.

Wnioskodawca miał przeświadczenie, że został niesprawiedliwie potraktowany przez ówczesny system.
informacyjne wyjaśnienia #### ####
k. 28v-30v
3.2. Fakty uznane za nieudowodnione
Lp.
Fakt
Dowód
Numer karty
3.2.1
Wnioskodawca był bity przez prokuratora w czasie przesłuchania w Kraśniku
informacyjne wyjaśnienia #### ####
k. 28v-30v
4. OCENA DOWODÓW
4.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów
Lp.faktu z pkt 3.1
Dowód
Zwięźle o powodach uznania dowodu
informacyjne wyjaśnienia #### ####
Sąd co do zasady (poza twierdzeniem o pobiciu przez prokuratora w czasie śledztwa) obdarzył walorem wiarygodności informacyjne wyjaśnienia #### ####, który w sposób logiczny i konsekwentny przedstawił okoliczności swojego zatrzymania, pobytu w Areszcie Śledczym i wykonywania orzeczonej względem niego kary. Relacja ta jest subiektywnie szczera. W zakresie twierdzeń o działalności opozycyjnej w strukturach NSZZ "Solidarność", stosowania tymczasowego aresztowania, a następnie także wykonywania kary ograniczenia wolności we wskazanych we wniosku okresach, jego wyjaśnienia korelują z obiektywnymi dowodami w postaci przywołanych wyżej dokumentów z akt Instytutu Pamięci Narodowej, a także relacją przesłuchanych w toku postępowania świadków. Wyjaśnienia te (we wskazanym zakresie) nie były kwestionowane przez Prokuratora, stąd nie było potrzeby przesłuchiwania wnioskodawcy w charakterze strony.
zeznania #### ####
Zeznania świadka zasługują w całości na uwzględnienie, znajdują one bowiem potwierdzenie w innych dowodach, w tym zeznaniach wnioskodawcy, które Sąd ze wskazanych powyżej powodów obdarzył walorem wiarygodności, a także dokumentach znajdujących się w aktach IPN. Pomimo znajomości z #### ####, zeznania tegoż świadka uznać należy za obiektywne, nie dążył on do bezpodstawnego ukazania ówczesnej sytuacji wnioskodawcy w negatywnym świetle. Z uwagi na znaczny upływ czasu nie pamiętał on szczegółów zdarzeń będących przedmiotem postępowania. Przekazana przez niego relacja dotyczy w znacznej mierze okoliczności zatrzymania, sposobu przeprowadzania czynności przesłuchania i warunków osadzenia w Areszcie Śledczym, oparta jest ona na własnych spostrzeżeniach świadka.
zeznania #### ####
Sąd dał wiarę zeznaniom tego świadka mając na uwadze, iż przekazane przez niego informacje dotyczące okoliczności zatrzymania, stosowania tymczasowego aresztowania oraz orzeczonej kary znajdują potwierdzenie w relacji wnioskodawcy, drugiego ze świadków, a także obiektywnych dowodach w postaci dokumentów znajdujących się w aktach IPN. Z uwagi na znaczny upływ czasu nie był w stanie przypomnieć sobie szczegółów zdarzeń objętych ramami niniejszego postępowania, niemniej złożone przez niego zeznania uznać należy za logiczne i spójne. Zauważyć też należy, że świadek opisując przesłuchanie w Kraśniku prawdopodobnie ma na myśli czynność rozpytania.
akta IPN Lu ##/1 stanowiące kopię akt II K ##/82 SR w Kraśniku, zdigitalizowane na płycie z k. 23, w szczególności z tomu I i II:- akt oskarżenia z dnia 23 marca 1982r. (k. 347-353);- wyrok SR w Kraśniku z dnia 21.06.1982r. wraz z uzasadnieniem (k. 113-118, 120-123)
Sąd uznał akta IPN Lu ##/1 stanowiące kopię akt II K ##/82 SR w Kraśniku, za w pełni wiarygodne. Dokumenty zostały sporządzone zgodnie z przepisami prawa, we właściwym trybie i formie oraz przez uprawnione i właściwe do tego organy (osoby). Żadna z osób, w tym wnioskodawca, nie kwestionowała ich wiarygodności. Dokumenty znajdujące się we wskazanych aktach potwierdzają twierdzenia #### #### zawarte we wniosku m.in. fakt zatrzymania, stosowania tymczasowego aresztowania, skazania i wykonywania kary ograniczenia wolności. Dowody te korespondują z zeznaniami wnioskodawcy i świadków.
postanowienie SO w Lublinie z dnia 3.08.2021r., sygn. akt IV Ko ##/21
Sąd nie neguje prawdziwości tegoż dokumentu. Jest to dokumenty oficjalny, urzędowy, niekwestionowane przez żadną ze stron. Postanowienie o unieważnieniu orzeczenia potwierdza fakt, że jedynym powodem skazania wnioskodawcy było jego działanie na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
4.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów (dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)
Lp.faktu z pkt 3.1 albo 3.2
Dowód
Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu
informacyjne wyjaśnienia #### ####
Podniesiony przez wnioskodawcę fakt pobicia go przez prokuratora w Kraśniku w czasie przesłuchania nie znalazł potwierdzenia w materiale dowodowym, a co za tym idzie nie został przez niego wykazany. Analiza akt II K ##/82 SR w Kraśniku, przeczy aby w przedziale czasowym miedzy zatrzymaniem, a wydaniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów (co nastąpiło już po przewiezieniu do Lublina) w ogóle miała miejsce tego rodzaju czynność.
5. PODSTAWA PRAWNA
Odszkodowanie
Kwota główna
Odsetki
1.
1. -
-
Zwięźle o powodach podstawy prawnej
-
Zadośćuczynienie
Kwota główna
Odsetki
2.
Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (t.j, Dz. U. z 2021r., poz. 1693) - zwanej dalej "ustawą lutową"
Art. 558 k.p.k. w zw. z art. 481 § 1 i § 2 k.c.
Zwięźle o powodach podstawy prawnej
Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego stanowi, że osobie, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia albo wydano decyzję o internowaniu w związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981 r. w Polsce stanu wojennego, przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłe z wydania lub wykonania orzeczenia albo decyzji.

Analiza akt IPN Lu ##/1, jak również treść wyroku Sądu Rejonowego w Kraśniku z dnia 21 czerwca 1982r. nie pozostawia wątpliwości, że proces karny przeciwko #### #### stanowił represję za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Zostało to także potwierdzone prawomocnym postanowieniem Sądu Okręgowego w Lublinie IV Wydziału Karnego z 3 sierpnia 2021 r.,

Uwzględniając powyższe okoliczność oraz odpowiedzialność Skarbu Państwa kształtującą się w oparciu o zasadę ryzyka nie ma najmniejszych wątpliwości, iż żądanie wnioskodawcy zadośćuczynienia w związku z tym niesłusznym skazaniem – co do zasady - jest słuszne.
Inne
-
3.
Zwięźle o powodach podstawy prawnej
-
6. ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU W PRZEDMIOCIE ŻĄDANIA
Zwięźle o powodach rozstrzygnięcia
Odszkodowanie
Kwota główna
Odsetki
1.
1. -
-
Zadośćuczynienie
Kwota główna
Odsetki
2.
Zadośćuczynienie orzekane na podstawie tzw. „ustawy lutowej" ma w realiach niniejszej sprawy zrównoważyć wszystkie negatywne przeżycia oraz doświadczenia wnioskodawcy związane z wykonaniem kary stanowiącej represję wynikająca z niesłusznego skazania oraz stosowaniem w toczącym się przeciwko niemu postepowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Stanowi rekompensatę za naruszenie dóbr osobistych - zdrowia, wolności człowieka, wolności od obawy i strachu, możliwości swobodnego dysponowania wartościami osobistymi, godności, wizerunku i związanej z nim pozycji w społeczeństwie.

Przy szacowaniu wysokości zadośćuczynienia Sąd miał na uwadze, iż łączy czas pozbawienia wolności wnioskodawcy wynosił 43 dni, zaś orzeczona względem niego kara ograniczenia wolności wykonywana była w okresie trzech miesięcy w łącznym wymiarze 72 godzin.

Sąd uwzględnił fakt, iż #### #### w chwili zatrzymania był osobą młodą, która pozostając na wolności nie miał kontaktów ze środowiskiem kryminalnym. Tymczasowe aresztowanie było jego pierwszą stycznością z warunkami i środowiskiem panującym w jednostkach penitencjarnych. Elementem, który rzutuje na ocenę doznanej krzywdy i wysokości zadośćuczynienia jest niewątpliwie fakt, że pozbawienie wolności, a następnie skazanie wnioskodawcy było przez niego niezawinione, niesłuszne, a wręcz przeciwnie było „zapłatą” za postawę patriotyczną, co dodatkowo wzmacniało poczucie jego krzywdy.

Stosownie izolacyjnego środka zapobiegawczego, a następnie też wykonywanie kary ograniczenia wolności za tak "błahe" zachowanie niewątpliwie rodziło frustrację i negatywnie wpływało na stan psychiczny wnioskodawcy. Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia wzięto także pod uwagę brak kontaktu z najbliższymi i informacji o rodzinie, psychiczne konsekwencje procesu karnego i konieczności wykonywania nieodpłatnych dozorowanych prac na cele społeczne.

W trakcie pobytu w Areszcie Śledczym wnioskodawca osadzony został początkowo w celi zagrzybionej i nienależycie ogrzewanej, jednakże na jego wniosek został on przeniesiony i nie zgłaszał już jakichkolwiek zastrzeżeń. Pamiętać przy tym należy, iż warunku panujące w polskich zakładach karnych w latach osiemdziesiątych były trudne. Przepełnione cele, wilgoć, brak kontaktu z bliskimi, oderwanie od życia rodzinnego, towarzyskiego i zawodowego, ograniczenia w pomocy materialnej, doznane upokorzenia, niewątpliwie potęgowały poczucie pokrzywdzenia wnioskodawcy. Sąd miał również na uwadze okoliczności, iż kara ograniczenia wolności faktycznie wykonywana była wobec #### #### przez okres trzech miesięcy i pomimo iż była ona niesłuszna, nie wiązała się jednak z jego szczególnym udręczeniem.

Jak stwierdził Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie o sygnaturze akt II AKa 174/18 "funkcja kompensacyjna zadośćuczynienia sprawia, iż z jednej strony - nie może mieć ono jedynie charakteru symbolicznego, zaś z drugiej - nie może być nadmiernym ekwiwalentem pieniężnym w stosunku do krzywdy i być źródłem nieuzasadnionej korzyści majątkowej".

Mając na uwadze powyższe, Sąd uznał za zasadne przyznanie wnioskodawcy zadośćuczynienia w kwocie 29.000 złotych. Kwota ta jest adekwatna dla zrekompensowania krzywdy, której doznał #### #### w czasie pobytu w areszcie śledczym oraz po jego opuszczeniu w czasie wykonania kary. W ocenie Sądu za godne i sprawiedliwe uznać należy ustalenie świadczenia należnego wnioskodawcy na kwotę 500 zł za każdy dzień pozbawienia wolności (21.500 zł), a także 2500 zł za każdy miesiąc efektywnego odbywania kary ograniczenia wolności (tj. nieco ponad 100 zł za godzinę wykonanej pracy).

W obecnych realiach społeczno-gospodarczych osoba, która uzyskuje dochód w kwocie 100 zł za godzinę pracy, lub nawet 500 zł dziennie postrzegana jest jako zarabiająca na wysokim poziomie. Ustalenie zadośćuczynienia w wysokości przekraczającą przyznaną przez Sąd kwotę, choćby w wymiarze wskazanym przez pełnomocnika wnioskodawcy, nie byłoby zasadne. Rekompensata przyznawana za doznane krzywdy nie może być oderwana od poziomu zamożności społeczeństwa, średniej stopy życia, a także podstawowych wskaźników ekonomicznych.
W oparciu o przywołanej wyżej przepisy zasądzono odsetki od zasądzonej kwoty od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.
Inne
3.
-
7. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU
Punkt rozstrzygnięcia z wyroku
Przytoczyć okoliczności
-
-
8. KOSZTY PROCESU
Punkt rozstrzygnięcia z wyroku
Przytoczyć okoliczności
III
Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, niezależnie od treści rozstrzygnięcia, kosztami postępowania obciążyć należało Skarb Państwa.
-
Odnosząc się do wniosku o zasądzenie od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawcy zwrotu kosztów ustanowienia pełnomocnika z wyboru, zostanie on rozstrzygnięty w trybie art. 626 § 2 k.p.k.
9. PODPIS
SSO #### ####