Wyrok zasądzający wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla ochroniarzy zatrudnionych w Impel Cash Solution

Kancelaria na zlecenie trzech pracowników ochrony złożyła pozew przeciwko spółce Impel Cash Solution Sp. z o.o. z Warszawy, żądając zapłaty za pracę w godzinach nadliczbowych. Klienci wykonywali pracę na pełny etat jako spedytorzy-serwisanci, zawierając dodatkowo umowy zlecenia z innymi spółkami powiązanymi z pracodawcą, w ramach których wykonywali te same czynności. Zajmowali się konwojowaniem wartości pieniężnych, ochroną, obsługą i serwisowaniem bankomatów. Nie było możliwe odróżnienie, które czynności wykonywali na podstawie umowy o pracę, a które na podstawie umowy zlecenia, gdyż oba rodzaje obowiązków były identyczne, a wyposażeni byli w to samo umundurowanie, broń i pojazdy. Klientom wypłacano wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, jednakże czas pracy był rozliczany w sposób, który nie uwzględniał przekraczania limitów nadgodzin.

Sąd uznał, że umowy zlecenia faktycznie nie były wykonywane, a praca była realizowana na rzecz pozwanego pracodawcy. Zawarte umowy zlecenia miały charakter ramowy i nie były wypełnione konkretnymi zleceniami. Sąd również uznał, że czas świadczenia pracy przez powodów jako pracowników (spedytorów-serwisantów) należy traktować jako czas pracy, podlegający rozliczeniu zgodnie z przepisami prawa pracy. Przekroczenie norm czasu pracy stanowiło pracę w godzinach nadliczbowych, uzasadniającą roszczenia o wynagrodzenie z tego tytułu.

W rezultacie, Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie zasądził od pozwanej Spółki na rzecz klientów kwotę łącznie 139 544,36 zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych wraz z ustawowymi odsetkami.


Wyrok zasądzający wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla ochroniarzy zatrudnionych w Impel Cash Solution - strona 1 Wyrok zasądzający wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla ochroniarzy zatrudnionych w Impel Cash Solution - strona 2 Wyrok zasądzający wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla ochroniarzy zatrudnionych w Impel Cash Solution - strona 3