Umorzenie postępowania karnego przeciwko klientowi oskarżonemu o uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego

Przeciwko klientowi został wniesiony akt oskarżenia zarzucający mu czyn z art. 209 § 1 k.k., to znaczy został oskarżony o uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego wskutek czego powstała zaległość stanowiąca równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych. W związku z aktem oskarżenia Sąd Rejonowy w Pruszkowie II Wydział Karny po rozpoznaniu sprawy w postępowaniu nakazowym bez udziału stron, wydał wyrok nakazowy uznając klienta za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i wymierzając mu karę pięciu miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze trzydziestu godzin w stosunku miesięcznym.

Działając w imieniu klienta kancelaria wniosła sprzeciw od wyroku Sądu Rejonowego, nie zgadzając się z orzeczeniem Sądu i przedstawiając okoliczności wyjaśniające zaistniałą sytuację. Klient zobowiązany był do płacenia alimentów w wysokości 1000zł i dopóki był zatrudniony za granicą regulował zobowiązanie. W związku z nastaniem epidemii COVID-19 pracodawca zmniejszał godziny pracy, przez co było coraz mniej pracy oraz niższe zarobki. Klient podjął decyzje o powrocie do kraju i poszukiwaniu pracy co również było utrudnione poprzez panującą pandemię. W tym okresie klient płacił alimenty tyle na ile pozwalała mu sytuacja finansowa, niestety nie w pełnej wysokości. Postępowanie klienta nie było umyślnym (wynikającym ze złej woli) uchylaniem się od płacenia alimentów, a jedynie brakiem obiektywnych możliwości wykonywania tego obowiązku.

Sąd Rejonowy w Pruszkowie umorzył warunkowo postępowanie karne przeciwko klientowi.


Wyrok orzekający umorzenie postępowania karnego przeciwko klientowi oskarżonemu o uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego