Zasądzenie odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę zatrudnionemu w jednostce wojskowej

Pracodawca wypowiedział klientowi umowę o pracę, uzasadniając to wieloma poważnymi naruszeniami obowiązków pracowniczych. Decyzję o zwolnieniu podjęto ze względu na rzekomą opieszałość pracownika i nieprzestrzeganie przepisów, co miało skutkować szkodą dla jednostki i utratą zaufania pracodawcy. Klient wniósł pozew przeciwko Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu, domagając się uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za niezgodne z prawem oraz przywrócenia do pracy. Powód był zatrudniony na stanowisku Starszy Inspektor Techniczny Utrzymania Nieruchomości w Wojskowym Oddziale Gospodarczym. Pracodawca rozwiązując umowę o pracę powołał się na szereg ogólnych i nieskonkretyzowanych przyczyn przez co zwolniony pracownik nie został prawidłowo poinformowany o przyczynach wypowiedzenia.

Sąd uznał, że powództwo jest częściowo zasadne. Zgodnie z przepisami prawa, pracodawca powinien wskazać konkretną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę. W tym przypadku, pracodawca podał 11 przyczyn wypowiedzenia, z których 10 było ogólnych i niekonkretnych czym naruszył przepisy o wypowiadaniu umów o pracę. Dodatkowo, pracodawca naruszył procedurę konsultacji związkowej, ponieważ w zawiadomieniu do związku zawodowego podał inne przyczyny niż te zawarte w oficjalnym wypowiedzeniu. W związku powyższym, Sąd Rejonowy w Zamościu zasądził od pracodawcy na rzecz powoda odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę. Szczegółowy opis sprawy znajduje się w uzasadnieniu wyroku umieszczonym poniżej.


Wyrok zasądzający odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę zatrudnionemu w jednostce wojskowej

Sygn. akt IV P ##/21

UZASADNIENIE

Powód #### #### w pozwie z dnia # czerwca 2021r. przeciwko 32 Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu w Zamościu wniósł o uznanie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem za niezgodne z prawem i przywrócenie do pracy na dotychczasowych warunkach oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, iż był pracownikiem pozwanego zatrudnionym na stanowisku Starszego Inspektora Technicznego Utrzymania Nieruchomości Sekcja Technicznego Utrzymania Nieruchomości Infrastruktura 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy Jednostka Wojskowa nr 5371. Pozwany oświadczeniem z dnia # czerwca 2021 roku rozwiązał z nim umowę o pracę zawartą w dniu # lipca 1996 roku na czas nieokreślony zmienioną porozumieniem zmieniającym z dnia # września 2012 roku z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który upłynął # września 2021 roku. Powód podniósł, iż w pozwany w pierwszej części wypowiedzenia, aż w 7 szeroko rozbudowanych punktach wskazał szereg nieskonkretyzowanych i ogólnych zwrotów, jakie w swojej formie nie spełniają prawnych wymogów stawianych wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony. Pracodawca ani w pierwszej, ani w drugiej części wypowiedzenia nie wskazał skonkretyzowanych przyczyn stanowiących podstawę decyzji pozwanego o wypowiedzeniu powodowi umowy o pracę. Odnosząc się do przyczyn zawartych w uzasadnieniu drugiej części wypowiedzenia tj. Ad1) postępowanie nr ## – naprawa nawierzchni w m. #### – upłynął okres 12 miesięcy, co oznacza, że przyczyna wypowiedzenia powodowi umowy o pracę jest nieaktualna. Zwolnienie z powołaniem na przyczyny sprzed roku są bezprawne. Przyczyna ta jest nadto nazbyt ogólnikowa i niezrozumiała dla powoda. Odnosząc się do drugiej przyczyny tj., postępowanie nr ## rozbiórka obiektów w #### powód wskazał, że także w tym wypadku upłynął okres 12 miesięcy, co oznacza, że przyczyna wypowiedzenia powodowi umowy o pracę jest nieaktualna, ogólnikowa i niezrozumiała. Zarzuty Kontroli Gospodarczej były skierowane do działu Sekcji Zamówień Publicznych, nie zaś do Infrastruktury, której powód jest pracownikiem. Zgodnie z planem zamówień publicznych na 2018 rok nr # z dnia # stycznia 2018 roku rozbiórka 4 obiektów była zaplanowana na II kwartał 2018 roku. Jednak z uwagi na brak środków finansowych na realizację zadania i pilność wykonania innych zadań ujętych w w/w planie oraz możliwość realizacji rozbiórek w okresie późniejszym, decyzją Kierownika Infrastruktury realizację przesunięto na III kwartał 2018 roku wynikiem czego dnia # września 2018 roku został zatwierdzony przez K-ta 32 WOG plan zamówień publicznych nr 6/2018 z wystarczającą ilością środków finansowych. Nieprawdą jest, że wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowej sprawie miało miejsce pod koniec września 2018 roku, bowiem wniosek nr ## wraz z kompletnymi załącznikami został podpisany przez powoda # sierpnia 2018 roku oraz przesłany drogą służbową i został zatwierdzony przez K-ta 32 WOG # września 2018 roku. Odnośnie wskazanej w 3 pkt rzekomego przekroczenia uprawnienia pracowniczego i podejmowania działań sprzecznych z przepisami prawa w trakcie prowadzenia w marcu 2020 roku sprawy dotyczącej naprawy przyłącza elektryczno – energetycznego w miejscowości #### powód wskazał, że w zakresie tych przepisów doszło do naruszenia normy art. 30 §4 k.p. z uwagi na brak szczegółowego opisu rzekomego przekroczenia uprawnień pracowniczych, brak wskazania rzekomych działań sprzecznych z przepisami prawa oraz brak określenia rzekomego naruszenia zasad dotyczących kontaktów z wykonawcami, czy też naruszenia zasad dotyczących kontaktów z wykonawcami, czy też naruszenia zasad finansów publicznych, bądź brak wskazania przepisów dotyczących udzielenia zamówień publicznych rzekomo naruszonych przez powoda, które mu się zarzuca w wypowiedzeniu Przyczyna ta nie jest konkretna i rzeczywista. Powód złożył stosowne wyjaśnienia w dniu # marca 2020 roku. Ponownie przeprowadzona procedura w dniach #-# kwietnia 2020 roku na naprawę przyłącza elektryczno – energetycznego w kompleksie wojskowym w #### wyłoniła tego samego wykonawcę. Odnosząc się do pkt 4 rzekomego zaniedbania przy postępowaniu ## dotyczącego naprawy pomieszczeń na I i II piętrze budynku nr 9 w miejscowości #### powód wskazał, że przyczyna ta jest zbyt ogólnikowa i niezrozumiała dla niego. Powód nie rozumie o jakie zaniedbania chodzi, jakich to zaniedbań powód rzekomo się dopuścił. Niezrozumiałe są zarzuty pracodawcy, że dokumenty były niewiarygodne oraz nie pozwalające na właściwą weryfikację zasadności wniosku wykonawcy o aneks do umowy dotyczący przesunięcia terminu realizacji umowy, skoro # września 2020 roku Komendant 32 WOG zatwierdził wniosek nr ## aneks nr 1 na podstawie pozytywnej opinii Kierownika Sekcji Zamówień Publicznych Głównego księgowego oraz załączonego projektu aneksu i pozytywnej opinii radcy prawnego. Nieprawdziwy jest zarzut opieszałości, nierzetelności i zaniedbań w sprawie. Niezrozumiałe dla powoda są zarzuty pracodawcy wielokrotnych ciężkich naruszeń podstawowych obowiązków pracowniczych, narażenie interesów i wizerunku jednostki wojskowej i innych ujętych w wypowiedzeniu umowy o pracę przy jednoczesnym wręczeniu w 2019, 2020 roku listów gratulacyjnych, wyrazów uznania za wkład włożony w pełnienie codziennych zadań (k.2-13v – pozew).

Pozwany Skarb Państwa – 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu w odpowiedzi na pozew z dnia # lipca 2021 roku wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew pozwany wskazał, że przyczyny wypowiedzenia łączącej strony umowy o pracę zostały szczegółowo rozpisane na kilku stronach wypowiedzenia, a z uwagi na fakt, iż przyczyny te są ze sobą ściśle powiązane i wynikają z konkretnych naruszeń zaniedbań i zachowań powoda, których dopuścił się w konkretnych postępowaniach – dodatkowe szczegółowe uzasadnienia zostało wskazane na str. 3 i 4 rozwiązania umowy o pracę. Powód doskonale wie na czym polegały nieprawidłowości w wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych, zwłaszcza, że rozmawiał na ten temat z pracodawcą, co potwierdza załączona do pozwu notatka ze spotkania. Po pierwszym ujawnionym przypadku ciężkiego naruszenia przez powoda podstawowych obowiązków pracowniczych i narażenia pracodawcy na odpowiedzialność, zwłaszcza za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, powód został przeniesiony na inne stanowisko. Powód nie otrzymywał szczególnych wyróżnień i gratulacji. Załączone do pozwu pisma dotyczą grzecznościowych życzeń. Powód miał otrzymać rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem pół roku wcześniej, jednakże pracodawca nie mógł wręczyć powodowi wypowiedzenia z uwagi na przebywanie przez niego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Tym samym brak doręczenia wypowiedzenia powodowi w okresie wcześniejszym nie było możliwe z przyczyn niedotyczących pracodawcy (k.29-33 – odpowiedź na pozew).

Podczas rozprawy z dnia # maja 2023 roku pełnomocnik powoda sprecyzował powództwo w ten sposób, że domagając się przywrócenia do pracy wniósł o zasądzenie kwoty ### zł tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy (k. 1850 – protokół rozprawy, k. 1855 – pismo pełn. powoda).

Pełnomocnik pozwanego nie uznał tak zmodyfikowanego powództwa i wniósł o jego oddalenie (k. 1850 – protokół rozprawy).

Sąd Rejonowy w Zamościu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ustalił następujący stan faktyczny:

Powód #### #### został zatrudniony w Jednostce Wojskowej Nr 3391 w Zamościu (obecnie 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu) na podstawie umowy o pracę z dnia # grudnia 1995 roku zawartej na czas nieokreślony na stanowisku starszego majstra ds. sanitarnych. Z dniem # października 2015 roku powodowi powierzono stanowisko Starszego Inspektora Technicznego Utrzymania Nieruchomości. Z dniem # lipca 2019 roku powodowi powierzono stanowisko Kierownika Sekcji – Sekcji Obsługi Infrastruktury – Grupa Zabezpieczenia ####. Z dniem # kwietnia 2020 roku powodowi powierzono stanowisko Starszego Inspektora Technicznego Utrzymania Nieruchomości – Grupa Zabezpieczenia #### (k.1-B akt osobowych powoda – umowa o pracę, k. B158 akt osobowych – porozumienie zmieniające, k.B-190 akt osobowych – porozumienie zmieniające, k. B-205 akt osobowych – porozumienie zmieniające).

W 2016 roku powód sporządził wniosek o naprawę nawierzchni dróg i placów w ####. Powód zmienił pierwotne warunki zamówienia. We wniosku nie zażądał od wykonawcy poświadczenia doświadczenia zawodowego oraz zmienił okres gwarancji z 60 do 36 miesięcy. Powód nie zażądał poświadczenia doświadczenia zawodowego, ponieważ firma ta wykonywała kilkakrotnie w pozwanej jednostce usługi na wyższe kwoty. Warunki udziału w postępowaniu w trybie z wolnej ręki zostały zmienione przez osobę składającą wniosek tj. przez powoda. Powód formułował wniosek o rozpoczęcie postępowania oraz decydował co zostanie zawarte we wniosku. Ustalenie, że żądanie od wykonawcy poświadczenia zawodowego jest zbędne było przedmiotem konsultacji powoda z przełożonymi tj. kierownikiem sekcji technicznego utrzymania nieruchomości #### ####, kierownikiem infrastruktury #### #### oraz #### ####. Uzgodniono, że żądanie od wykonawcy poświadczenia zawodowego jest zbędne, ponieważ wykonawca jest znany i na terenie jednostki wcześniej wykonywał roboty tego typu. Po konsultacji z w/w osobami pozwany zażądał 3 lat gwarancji. Pojawiła się opinia kierownika sekcji zamówień publicznych, że jest to zgodne z k.c. i takie okres został wpisany przez #### ####, #### ####, #### #### we wniosku o roboty budowlane i zatwierdzony przez Komendanta 32 WOG-u. Protokół został także podpisany przez komisję, której przewodniczącą była #### ####, a w skład komisji wchodził powód, #### ####, #### #### i #### ####. W protokole wpisano, że nie zmieniono warunków umowy (k.1603v – 1604 – wyjaśnienia powoda potwierdzone zeznaniami k.1850, k.1617 – wyjaśnienia przesłuchanego w charakterze pozwanego #### #### potwierdzone zeznaniami k. 1851, k.1812v – zeznania świadka #### ####, k.1796v – zeznania świadka #### ####).

Za przygotowanie procedury przetargowej odpowiedzialny był powód (k. 1812v – zeznania świadka #### ####).

Powód nie mógł zmienić okresu gwarancji, ponieważ były to warunki bazowe. Za to zdarzenie #### #### – ówczesny Komendant pozwanego Oddziału został upomniany przez Komisję Orzekającą. Powodem upomnienia było to, że powód zawarł umowę, która była obarczona wadą prawną w postaci skrócenia okresu gwarancji i zmiany warunków bazowych (k.1812 – zeznania świadka #### ####).

W §10 ust. 2 protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki z dnia # listopada 2016 roku dotyczącym naprawy nawierzchni dróg z kostki brukowej w Składzie #### wskazano, iż wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy . Protokół został sporządzony przez #### ####, ze strony zamawiającego protokół podpisał Komendant #### ####, zaś ze strony wykonawcy #### #### (k.1284-1296 – protokół).

W dniu #### października 2016 roku powód przygotował i podpisał wniosek Nr ## o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego naprawy nawierzchni dróg z kostki brukowej w Składzie ####. W punkcie 17 i wskazano, iż okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy. W punkcie 13 wpisano: warunki udziału wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia i sposób oceny ich spełnienia wraz z podaniem imienia i nazwiska osoby / osób opisujących oraz ich podpis: „posiadanie uprawień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - nie dotyczy”; „posiadanie wiedzy i doświadczenia: warunek ten zostanie spełniony już wykonawca wykaże, iż posiada doświadczenie w: „. „dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami do wykonania zamówienia: warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje:” Uzgodnienia wniosku zostały dokonane przez Kierownika Infrastruktury #### ####, pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, w zakresie ustawy o ochronie informacji niejawnych #### #### (k.1379-1385 – wniosek).

W dniu # listopada 2016 roku komisja przetargowa w składzie #### ####, #### ####, #### ####, #### ####, #### #### z udziałem przedsiębiorcy #### #### przeprowadziła negocjacje warunków umowy na wykonanie roboty budowlanej w zakresie naprawy nawierzchni dróg z kostki brukowej w #### ####. W ustaleniach wskazano, że wykonawca przedłożył ofertę z gwarancją na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy. W drodze negocjacji warunki i termin realizacji zamówienia miały pozostać bez zmian (k.1297-1298 – protokół).

W związku z nieprawidłowościami zwolniona z pracy została Kierownik Działu #### ####, a kierownikowi powoda zmieniono stanowisko na nie kierownicze (k.1617 – wyjaśnienia przesłuchanego w charakterze pozwanego #### #### potwierdzone zeznaniami k. 1851).

Dział zamówień nie powinien zatwierdzać wniosku sporządzonego przez powoda i kierować go do realizacji (k.1617v – wyjaśnienia przesłuchanego w charakterze pozwanego #### #### k. 1851).

Według pozwanego - powód za późno złożył wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na rozbiórkę czterech obiektów w ####. Zadanie to w planie przewidziane było do wykonania w drugim kwartale 2018 roku, zaś powód złożył wniosek o wszczęcie procedury przetargowej pod koniec września 2018 roku. Zdaniem powoda opóźnienie powstało wskutek braku środków finansowych w planie zamówień publicznych. Środki pojawiły się wraz z korektą nr 6 w dniu # września 2018 roku. Wniosek został sporządzony # sierpnia 2018 roku. do tego czasu wniosek nie mógł być podpisany przez szefa służby finansowej wcześniej z uwagi na brak środków finansowych. Kwota przeznaczona na rozbiórkę czterech obiektów przed korektą wynosiła około 66000 złotych, natomiast po korekcie nr 6 wyniosła 220 000 złotych, co pozwoliło na rozpoczęcie procedury przetargowej. Zmiana kwoty nastąpiła # września 2018 roku (piątek). W dniu # września 2018 roku przygotowany przez powoda wcześniej wniosek powód uzgodnił z szefem finansów #### ####, kierownikiem sekcji zamówień publicznych i poprzez przełożonych powód przekazał wniosek do komendanta. Wniosek został podpisany przez Komendanta 32 WOG w dniu # września 2018 roku (k.1604v – wyjaśnienia powoda potwierdzone zeznaniami k. 1850, k. 1635 – zeznania świadka #### ####, k. 1797 – zeznania świadka #### ####, k. 604- wniosek).

Wniosek Nr ## z dnia # sierpnia 2018 roku dotyczył postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie rozbiórki obiektu nr # w #### przy ul. ####, rozbiórki obiektu nr # w #### przy ul. ####, rozbiórki masztu stalowego nr # w #### przy ul. ####, rozbiórki masztu nr # w #### przy ul. ####. We wniosku jako termin wykonania wskazano: rozpoczęcie do 7 dni od daty przekazania placu budowy, zakończenie w terminie maksymalnie 45 dni od daty przekazania placu budowy (k. 604-614 – wniosek).

Plan zamówień publicznych na 2018 roku nr 1/2018 z dnia # stycznia 2018 roku (termin realizacji II kwartał 2018 roku) przewidywał: roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemnie (#### #### – Rozbiórka Placu Treningów Ogniowych nr obiektu # – wartość 30 000 złotych); roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemnie (#### ####, rozbiórka budynku nr # – wartość 1000 złotych); roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne (# ####, rozbiórka masztów nr # i # – wartość 10 000 złotych); roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne (#### ####, rozbiórka obiektów nr # i # – wartość 10 000 złotych); roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne (# ####, rozbiórka obiektu nr # – wartość 15 000 złotych) – łączny koszt zlecenia #### dotyczącego rozbiórek to kwota 66 000 złotych brutto. Plan został uzgodniony przez #### ####, #### ####, ####, #### ####, #### ####, #### ####, #### #### i #### #### (k.240-247 – plan zamówień publicznych nr 1/2018).

Plany zamówień publicznych nr 2/2018 z dnia # lutego 2018 roku, nr 3/2018 z dnia # kwietnia 2018 roku, nr 4/2018 z dnia # czerwca 2018 roku, nr 5/2018 dnia # sierpnia 2018 roku przewidywały tożsamy zakres prac oraz taką samą kwotę tj. 66000 złotych brutto za wykonanie rozbiórki obiektów (k.248-278 – plany zamówień publicznych).

Plan zamówień publicznych na 2018 roku nr 6/2018 z dnia # września 2018 roku - zatwierdzony w dniu # września 2018 roku (termin realizacji III kwartał 2018 roku) przewidywał: roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne (#### #### – Rozbiórka Placu Treningów Ogniowych nr obiektu # – wartość 30 000 złotych); roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne (#### ####, rozbiórka budynku nr # – wartość 10000 złotych); roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne (#### ####, rozbiórka masztów nr # i # – wartość 19999,09 złotych); roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne (#### ####, rozbiórka obiektów nr # i # – wartość 135659 złotych); roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne (#### ####, rozbiórka obiektu nr # – wartość 15 000 złotych) – łączny koszt zlecenia #### dotyczącego rozbiórek to kwota 210658,09 złotych brutto. Plan został uzgodniony przez #### ####, #### ####, ####, #### ####, #### ####, #### ####, #### #### i #### #### (k.279 -286 - plan zamówień publicznych nr 6/2018).

Plan zamówień publicznych na 2018 roku nr 7/2018 z dnia # października 2018 roku - zatwierdzony w dniu # października 2018 roku (termin realizacji III kwartał 2018 roku) przewidywał tożsamy zakres prac oraz wynagrodzenie – jak plan zamówień nr 6/2018 (k287 – 294 – plan zamówień publicznych nr 7/2018).

Kosztorys inwestorski z kwietnia 2018 roku dotyczący rozbiórki obiektu nr # w #### przy ul. #### przewidywał za roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych wynagrodzenie w kwocie 91751,04. Kosztorys ten został sporządzony przez #### ####, #### ####, #### ####, a sprawdzony przez powoda #### #### i zatwierdzony przez Komendanta (k.636 – 638 kosztorys inwestorski).

Kosztorys inwestorski z kwietnia 2018 roku dotyczący rozbiórki obiektu nr # w #### przy ul. #### przewidywał za roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych wynagrodzenie w kwocie 43907,96. Kosztorys ten został sporządzony przez #### ####, #### ####, #### ####, a sprawdzony przez powoda #### #### i zatwierdzony przez Komendanta (k.652-653 kosztorys inwestorski).

Kosztorys inwestorski z kwietnia 2018 roku dotyczący rozbiórki/demontażu obiektu nr # (maszt) w #### przy ul. #### przewidywał za roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych wynagrodzenie w kwocie 12018.86. Kosztorys ten został sporządzony przez #### ####, #### #### i #### ####, a sprawdzony przez powoda #### #### i zatwierdzony przez Komendanta (k.661-662 kosztorys inwestorski).

Kosztorys inwestorski z kwietnia 2018 roku dotyczący rozbiórki/demontażu obiektu nr # (maszt) w #### przy ul. #### przewidywał za roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych wynagrodzenie w kwocie 7980,23. Kosztorys ten został sporządzony przez #### ####, #### #### i #### ####, a sprawdzony przez powoda #### #### i zatwierdzony przez Komendanta (k.671-672 kosztorys inwestorski).

Osobą odpowiedzialną za wskazanie kwoty szacunkowej do wykonania prac związanych z rozbiórką budynków był kierownik sekcji obsługi infrastruktury w #### #### #### (k.1605 – 1605v – wyjaśnienia powoda potwierdzone zeznaniami k.1850, k. 1619 – wyjaśnienia przesłuchanego w charakterze pozwanego #### #### pozwanego potwierdzone zeznaniami k. 1851).

Do czasu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zamówienia powód nie mógł sporządzić wniosku o wszczęcie procedury przetargowej (k.1619 wyjaśnienia przesłuchanego w charakterze pozwanego #### #### pozwanego potwierdzone zeznaniami k. 1851, k. 1797v – zeznania świadka #### ####).

Wojewoda Lubelski decyzją z dnia # sierpnia 2018 roku udzielił pozwolenia na rozbiórkę obiektu nr # w kompleksie koszarowym w ####; decyzją z dnia # sierpnia 2018 roku udzielił pozwolenia na rozbiórkę masztu stalowego nr # w kompleksie koszarowym w ####; decyzją z dnia # sierpnia 2018 roku udzielił pozwolenia na rozbiórkę masztu stalowego nr # w kompleksie koszarowym w ####; decyzją z dnia # sierpnia 2018 roku udzielił pozwolenia na rozbiórkę obiektu nr # w kompleksie koszarowym w #### (k.593, 596 – decyzja, k. 599 – decyzja, k. 680 - decyzja)

Powód określił termin realizacji zadania. Sprawdził przy tym, czy możliwa jest realizacja umowy do końca 2018 roku i uwzględnił w nim czas trwania procedury przetargowej. Ta część została unieważniona z uwagi na fakt, iż termin realizacji rozbiórki budynku # zakończyłby się na początku stycznia 2019 roku. Według powoda – nie ponosi on odpowiedzialności, że termin nie został dochowany do końca 2018 roku – jego zdaniem opóźnienie powstało po stronie sekcji zamówień publicznych (k.1605v - wyjaśnienia powoda potwierdzone zeznaniami k. 1850).

Komórka zamówień publicznych potrzebuje około miesiąca na ogłoszenie przetargu od dnia złożenia wniosku zatwierdzonego przez komendanta do chwili zgłoszenia ofert przez wykonawców przetargu (k.1605v - wyjaśnienia powoda potwierdzone zeznaniami k. 1850).

W dniu # grudnia 2018 roku pomiędzy 32 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym, a #### #### została zawarta umowa o roboty budowalne nr #### na rozbiórkę obiektów budowlanych (rozbiórka obiektu nr # w #### przy ul. ####). Termin zakończenia robót określono na dzień # grudnia 2018 roku. W dniu # grudnia 2018 roku pomiędzy 32 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym, a #### #### została zawarta umowa o roboty budowalne nr ## na rozbiórkę obiektów budowlanych (demontaż masztu stalowego nr # w #### przy ul. ####). Termin zakończenia robót określono na dzień # grudnia 2018 roku. W dniu # grudnia 2018 roku pomiędzy 32 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym, a #### #### została zawarta umowa o roboty budowalne nr ## na rozbiórkę obiektów budowlanych (demontaż masztu stalowego nr # w #### przy ul. ####). Termin zakończenia robót określono na dzień # grudnia 2018 roku (k.725-745 – umowa o roboty budowalne, k. 755-774 – umowa o roboty budowlane, k.784-803 – umowa o roboty budowlane).

Pismem z dnia # listopada 2018 roku pozwany poinformował Firmę Transportowo – Usługową ####, że doszło do unieważnienia postępowania w części 2 z uwagi na fakt, iż biorąc pod uwagę termin realizacji zamówienia tj. 45 dni od daty przekazania placu budowy – termin zakończenia robót zakończyłby się w 2019 roku. Podpisanie takiej umowy byłoby zaciągnięciem zobowiązań na rok następny, co wiązałoby się z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych przez Zamawiającego (k. 845-849 – pismo).

Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone, ale nie można było podpisać umowy z wykonawcą, ponieważ firma nie gwarantowała, że wykona zlecenie do końca roku kalendarzowego. Pozwany musiał zatem unieważnić postępowanie. Sposób unieważnieniu przetargu został zakwestionowany przez kontrolę, jako niezgodny z prawem. Komendant unieważnił postępowanie za co został ukarany (k.1620 – wyjaśnienia przesłuchanego w charakterze pozwanego #### #### potwierdzone zeznaniami k. 1851).

Według pozwanego wniosek przetargowy powód mógł przygotować w marcu. W marcu nie było całej sumy, która pozwoliłaby na realizację projektu, ale na wniosek powoda można było przesunąć pieniądze z innego zadania (k. 1620 – wyjaśnienia przesłuchanego w charakterze pozwanego #### #### potrwierdzone zeznaniami k. 1851).

W marcu 2020 roku powód wraz z #### #### i elektrykiem sporządził protokół awarii przyłącza elektro – energetycznego przy budynku nr # w ## w ####. Protokół został przedstawiony Kierownikowi Infrastruktury 32 WOG #### ####, który wskazał, że zakres robót jest zbyt duży i że awarię należy ująć w planie, sporządzić kosztorys inwestorski i zgodnie z regulaminem zamówień publicznych zrobić rozpoznanie rynku, wyłonić firmę i zlecić jej wykonanie prac. Wykonanie kosztorysu i rozpoznanie rynku powód zlecił swojej podwładnej #### ####. Powód podpisał wniosek w zastępstwie kierownika grupy zabezpieczenia #### i przekazał go kierownikowi infrastruktury, celem zatwierdzenia przez komendanta. Przed # marca 2020 roku wpłynęły oferty, które weryfikowała #### ####. Powód zapoznał się z ofertami, podpisał wniosek i przesłał do dalszego zatwierdzenia (k.1606v – wyjaśnienia powoda potwierdzone zeznaniami k. 1850, k. 1794v – zeznania świadka #### ####).

Procedura rozpoznania prowadzona była przez #### #### od # do # marca 2020 roku. Zwrócono się z ofertą do 4 wykonawców. W tym okresie #### #### przygotowała kosztorys inwestorski i wysłała zapytania do wykonawców. Po otrzymaniu ofert zrobiła notatkę z rozpoznania rynku. Następnie wszystkie zgromadzone dokumenty przekazała do Sekcji Technicznej Utrzymania Nieruchomości pozwanego i na tym skończył się udział #### #### w tej sprawie (k.1794v – zeznania świadka #### ####, k. 1494 – notatka służbowa z rozpoznania rynku).

Komendantowi zostało przedstawione zamówienie na wykonanie robót elektrycznych w ####. Analizując dokumenty dołączone do zamówienia, komendant powziął wątpliwości, m. in. dlaczego ta firma ma wykonać roboty. Ponadto Komendant zauważył, że oferta z dwóch firm została sporządzona przez jedną osobę, w jednej z ofert brakowało podpisu (k.1618 – wyjaśnienia pozwanego potwierdzone zeznaniami k. 1851).

W dniach #-# marca 2020 roku powód przebywał na zwolnieniu lekarskim. Powód nie zezwolił na rozpoczęcie robót przez wykonawcę przed zakończeniem postępowania i przed podpisaniem wymaganych dokumentów bez akceptacji i wiedzy pracodawcy. Powód wyraził opinię, że awaria powinna być jak najszybciej usunięta (k.1605v – 1606 – wyjaśnienia powoda potwierdzone zeznaniami k. 1850, k. 1794v – zeznania świadka #### ####, k. 22 – zwolnienie lekarskie za okres od # do # marca 2020 roku).

W trakcie przebywania przez #### #### na zwolnieniu lekarskim, #### #### kontaktowała się z nim telefonicznie ustalając, czy ma być wykonana naprawa przyłącza energetycznego. Powód wskazał, że sprawa jest pilna i należy to zrobić po podpisaniu wszystkich dokumentów w tym zakresie. Podczas rozmowy telefonicznej powód nie miał wiedzy, że procedura nie jest jeszcze zakończona (k.1606 – wyjaśnienia powoda potwierdzone zeznaniami k. 1850, k. 1794v – zeznania świadka #### ####).

Po powrocie ze zwolnienia lekarskiego w dniu # marca 2020 roku i otrzymaniu informacji, że nie zostało podpisane zlecenie na wykonanie naprawy przyłącza elektro – energetycznego, powód natychmiast wstrzymał prace (k.1606 – wyjaśnienia powoda potwierdzone zeznaniami k. 1850, k. 1795 – zeznania świadka #### ####).

Osobę zastępującą powoda podczas jego nieobecności wyznaczał komendant. Osoba wyznaczona była zatwierdzana w wydanym przez Komendanta rozkazie. Osoba zastępująca ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje (k.1606 – wyjaśnienia powoda potwierdzone zeznaniami k. 1850, k.1636 – zeznania świadka #### ####, k. 1636v – zeznania świadka #### ####).

#### #### nie wie przez kogo została podjęta decyzja o wpuszczeniu na teren kompleksu wojskowego firmy energetycznej. #### #### odebrała pracowników w/w firmy z biura przepustek i pokazała im zakres pracy (k.1795 – zeznania świadka #### ####).

Zgodnie z treścią rozkazu dziennego ## Komendanta 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu z dnia # marca 2020 roku dla celów ewidencyjnych stwierdzono, że powód przebywa na zwolnieniu lekarskim od # marca 2020r. do # marca 2020r. i zastępującym go jest #### #### (k.1810 - rozkaz)

Książka ewidencji wydanych przepustek jednorazowych GOŚĆ o numerze rejestrowym ## obejmuje okres od # maja 2020 roku, natomiast poprzednia książka o numerze rejestrowym ## obejmująca okres do # maja 2020 roku została ziszczona. Komendant nie wie kto zastępował powoda podczas jego nieobecności w marcu 2020 roku (k.1618v – wyjaśnienia pozwanego potwierdzone zeznaniami k. 1851, k. 1614 – pismo pozwanego).

Dane z księgi powinny być przechowywane przez okres pięciu lat (k.1636v – zeznania świadka #### ####).

W Książce ewidencji wydanych przepustek jednorazowych / identyfikatora „GOŚĆ” który obejmuje okres od # do # marca 2022 roku nie odnotowano przepustki dla ekipy zajmującej się naprawą sieci energetycznej (k.1818-1820 – książka ewidencji).

W miejscu, gdzie doszło do awarii przyłącza energetycznego - przyłącze iskrzyło i mogło doprowadzić do spięć na linii. Instalacje elektryczne na terenie Jednostki Wojskowej w #### były w złym stanie, występowały przebicia. Według #### #### zatrudnionej na stanowisku Kierownika Grupy Zabezpieczenia #### istniała potrzeba sprawnego i szybkiego usunięcia tej awarii. Awaria przyłącza zagrażała bezpieczeństwu użytkowników kompleksu, zagrożone były dostawy energii elektrycznej (k.1794v – zeznania świadka #### ####, k.1637 – zeznania świadka #### ####, k. 1798v – zeznania świadka #### ####).

#### #### dokonujący naprawy awarii elektrycznej w pozwanej jednostce nie zna powoda i nie wie, kim jest #### #### (k. 1798v – zeznania świadka #### ####).

W notatce służbowej z dnia # marca 2020 roku sporządzonej przez #### #### oraz #### #### wskazano, iż w trakcie kontroli stwierdzono, iż w dniu # marca 2020 roku firma zewnętrzna dokonała częściowej naprawy przyłącza elektro – energetycznego przy budynku nr # w # w ####. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa procedura dotycząca wyłonienia wykonawcy tego zadania nie została zakończona – stwierdzono, iż prace na terenie kompleksu zostały wykonane bez zgody i wiedzy osób odpowiedzialnych za wyrażenie zgody na przebywanie na terenie zamkniętym Kierownik Sekcji Obsługi Infastruktury w #### #### #### podczas rozmowy przyznał, że Wykonawca rozpoczął prace na terenie kompleksu wojskowego na jego polecenie (k.1513 – notatka służbowa).

W okresie zwolnienia lekarskiego pracownik nie może wydawać poleceń (k. 1632v – wyjaśnienia przesłuchanego w charakterze pozwanego potwierdzone zeznaniami k. 1851).

Ostatecznie przyłącze w #### wykonał ten sam podmiot, który wcześniej został wskazany przez powoda do przeprowadzeniu postępowania. Odbiór przyłącza nastąpił # maja 2020 roku (k.1632v – wyjaśnienia przesłuchanego w charakterze pozwanego #### #### potwierdzone zeznaniami k. 1851, k. 1795 – zeznania świadka #### ####, k. 1505 – zamówienie nr ## z dnia # kwietnia 2020 roku na wykonanie głównego przyłącza elektryczno – energetycznego w kompleksie wojskowym w #### ul. ####, k. 1543 – protokół odbioru usługi)

Powód nadzorował remont w budynku nr # w ####. Według powoda zarzuty dotyczące zaniedbań przy naprawie pomieszczeń na I i II piętrze w/w budynku są bezpodstawne, ponieważ # września 2020 roku wpłynęła prośbą od wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji robót z powodu COVID 19 (dwóch pracowników było na kwarantannie, a dodatkowo producent nie dostarczył wykładziny pcv z uwagi na przestój w fabryce). W dniu # września 2020 roku powód przesłał pocztą elektroniczną do kancelarii prawnej w/w wniosek wraz z umową zasadniczą na te roboty. Powód kilkakrotnie monitował o przyspieszenie sprawy. W dniu # września 2020 roku otrzymał pozytywną opinię, że taki aneks można zawrzeć pod pewnymi warunkami. W dniu # września 2020 roku zostały przeprowadzone negocjacje przez komisję trzyosobową. Radca prawny pozwanego zażądała od wykonawcy dowodu, że są problemy z dostawą wykładziny. Powód wysłał taki wniosek do wykonawcy i # września 2020 roku wykonawca przedstawił pozwanemu dokumenty potwierdzające problemy z wykładziną. Aneks został przekazany w dniu # września 2020 roku przełożonemu #### #### i on przekazał go do podpisania Komendantowi. Umowa kończyła się # września 2020 roku i do tej daty aneks nie został podpisany przez Komendanta (k.1606v – 1607 – wyjaśnienia powoda potwierdzone zeznaniami k. 1850, k. 1416 – pismo powoda do radcy prawnego, k. 1417 – opinia prawna, k. 1515 – wniosek wykonawcy o zmianę terminu zakończenia robót budowlanych, k.1619v – wyjaśnienia przesłuchanego w charakterze pozwanego potwierdzone zeznaniami k. 1851).

Przed rozpoczęciem negocjacji powód nie udał się na budowę i nie sprawdził stanu robót. Do obowiązków powoda należało kontrolowanie zaawansowania prac na budowie (k. 1607 – wyjaśnienia powoda potwierdzone zeznaniami k. 1850).

Wykonawca żądał przesunięcia terminu o 30 dni, ale powód po konsultacjach z #### #### podjęli decyzję o przedłużeniu terminu o 21 dni. Wykonawca zgłosił gotowość odbioru # października 2020 roku. Powód w tej dacie nie sprawdził stanu zaawansowania robót, ponieważ nie otrzymał zgody na wyjazd (k.1607 – wyjaśnienia powoda potwierdzone zeznaniami k. 1850).

Powód przedstawił Komendantowi propozycję aneksu, który wydłużałby termin zakończenia robót o miesiąc. Firma remontowa uzasadniała wniosek o przedłużenie brakiem wykładziny. Komendant zażądał, aby przyczyna wydłużenia czasu pracy była sprawdzona. Aneks nie został podpisany, ponieważ Komendant stwierdził, że wniosek o przesunięcie został złożony po terminie, a nadto stwierdził błędy w protokole negocjacji, który nie zawierał uzasadnienia (k.1619 – wyjaśnienia przesłuchanego w charakterze pozwanego #### #### potwierdzone zeznaniami k. 1851, k. 1633v – zeznania świadka #### ####, k.1607 – wyjaśnienia powoda potwierdzone zeznaniami k. 1850).

W #### zatrudnione były przez pozwanego osoby odpowiedzialne za nadzór nad wykonawcą remontu (k.1633v – zeznania świadka #### ####).

Aby powód mógł jechać na budowę – musiał uprzednio taki wniosek zgłosić do przełożonego i otrzymać od niego polecenie wyjazdu (k.1633 – zeznania świadka #### ####).

Na teren inwestycji została skierowana komisja, która stwierdziła w dniu # października 2020 roku brak zamontowanych gniazdek i wyłączników (tzw. biały montaż) na całym I piętrze oraz brak wykładzin oraz listew przypodłogowych na podłogach (wskazano, że brakująca wykładzina została w dniu # października 2020 roku rano dostarczona i firma przystąpiła do układania jej na podłogach). Wniosek o aneks był kompletny, ale tylko w zakresie wykładziny i był przedstawiony przez powoda bez sprawdzenia, czy to co wpisała firma we wniosku jest zgodne z prawdą. Powód miał obowiązek sprawdzić budowę, ponieważ ją nadzorował (k.1619 – wyjaśnienia przesłuchanego w charakterze pozwanego #### #### potwierdzone zeznaniami k. 1851, k. 1623 – notatka służbowa, k. 1633v – zeznania świadka #### ####).

Aneks o wydłużenie terminu zakończenia robót nie został podpisany. Pozwany naliczył kary umowne za nieterminowe wykonanie prac. Odbiór robót budowlanych nastąpił # października 2020 roku. Gdyby zamawiający nie naliczył kar umownych, to naraziłby się na odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Do obowiązków powoda nie należało naliczanie kar umownych (k.1607v – wyjaśnienia powoda potwierdzone zeznaniami k.1850, k.1619 – wyjaśnienia przesłuchanego w charakterze pozwanego #### #### potwierdzone zeznaniami k. 1851, k. 1625- wniosek o naliczenie kar umownych, k. 1626 – nota obciążeniowa w zakresie kary umownej, k.1634 – zeznania świadka #### ####, k. 1562-1564 - protokół).

Gdyby powód nie uzyskał pozwolenia na wyjazd – mógł zlecić sprawdzenie budowy pracownikowi z grupy #### – powód tego nie uczynił (k.1619v – wyjaśnienia przesłuchanego w charakterze pozwanego #### #### potwierdzone zeznaniami k. 1851).

Przed udaniem się #### #### na zwolnienie lekarskie odbyła się rozmowa dyscyplinująca powoda z Komendantem na temat budynku nr # w ####. W czasie tej rozmowy Komendant poinformował powoda że wyciągnie w stosunku do niego konsekwencje służbowe. Podczas rozmowy Komendant mówił o większości okoliczności, które później znalazły się w wypowiedzeniu. Przedstawił wówczas trzy przypadki dopuszczenia się przez powoda rażących zaniedbań pracowniczych: wskazał na opieszałość przy prowadzeniu trzech postępowań, za które Komendant oraz jego poprzednik zostali ukarani przez Komisję Dyscypliny Finansów Publicznych, przekroczenie uprawnień w ####, oraz opieszałość przy nadzorowaniu umowy remontu budynku w ####. Podczas rozmowy Komendant wskazał, że powód przekroczył swoje uprawnienia wpuszczając na teren budowy firmę, która nie miała podpisanej umowy z pozwanym. Zwrócił także uwagę, że dokumenty dotyczące remontu pomieszczeń w budynku nr # w #### były niekompletne, niewiarygodne oraz niepozwalające na właściwą weryfikacji zasadności wniosku wydłużenie umowy (k.1616v – wyjaśnienia przesłuchanego w charakterze pozwanego #### #### potwierdzone zeznaniami k. 1851, k. 1607v – wyjaśnienia powoda potwierdzone zeznaniami k.1850, k. 1814v – zeznania świadka #### ####, k. 1815v – zeznania świadka #### ####, k. 1850v – zeznania powoda).

Pismem z dnia # czerwca 2021 roku pozwany wypowiedział powodowi umowę o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem rozwiązania umowy o pracę na dzień # września 2021 roku. Jako przyczynę wypowiedzenia łączącej strony umowy o pracę pracodawca wskazał: 1) ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych polegające na nieprzestrzeganiu zapisów wewnętrznych regulaminów pracodawcy, podejmowaniu działań sprzecznych z przepisami prawa, skutkujących narażeniem pracodawcy na odpowiedzialność odszkodowawczą, dyscyplinarną oraz odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, podejmowaniu czynności i decyzji bez wiedzy i zgody pracodawcy w sprawach prowadzonych w ramach obowiązków pracowniczych, co stanowiło przekroczenie uprawnień pracowniczych, braku dbałości o wizerunek i dobro zakładu pracy oraz ochronę jego mienia, narażeniu pracodawcy na szkodę; 2) przekroczenie uprawnień pracowniczych poprzez podejmowanie bez zgody i wiedzy pracodawcy czynności nieuprawnionych i sprzecznych z przepisami prawa oraz regulaminami, co skutkowało narażeniem interesów pracodawcy na odpowiedzialność odszkodowawczą, dyscyplinarną oraz odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 3) narażenie pracodawcy na szkodę, narażenie pracodawcy na odpowiedzialność dyscyplinarną wobec wyższych przełożonych oraz na odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych - poprze szereg niewłaściwych, niezgodnych z przepisami i interesem pracodawcy zachowań i czynności podejmowanych przez powoda podczas prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji zawartych umów z wykonawcami; 4) działania pracownika sprzeczne z ochroną interesów i wizerunku pracodawcy poprzez nieprzestrzeganie zasad kontaktów z wykonawcami, podejmowanie czynności, które mogą wskazywać na brak dbałości o ochronę interesów pracodawcy, nierzetelne załatwienie spraw, podejmowanie działań niezgodnych z przepisami prawa i zasadami obowiązującymi u pracodawcy; 5) zaniedbania, opieszałość, brak staranności i rzetelności w wykonywaniu obowiązków pracowniczych - wyrażające się m.in. w błędach w sporządzanej przez powoda dokumentacji w trackie prowadzonych w imieniu pracodawcy sprawa, a w szczególności związanych z nadzorem nad prawidłową realizacją umów zawartych z wykonawcami, opieszałość i brak rzetelności, co spowodowało liczne opóźnienia w realizacji zleconych powodowi zadań, a także skutkowało postawieniem pracodawcy zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych; 6) brak lojalności pracownika wobec pracodawcy – powód wielokrotnie zawodził zaufanie pracodawcy, pomimo rozmów i ustnych upomnień oraz dawanych przez pracodawcę szans na zmianę i poprawę jakości wykonywanych obowiązków, zachowanie powoda i podejście do pracy, ponadto podejmowane przez powoda czynności w prowadzonych sprawach są często niezgodne z przepisami oraz zasadami obowiązującymi u pracodawcy, a tym samym sprzeczne z interesem pracodawcy i świadczą o braku lojalności ze strony powoda; 7) całkowita utrata zaufania pracodawcy do pracownika – spowodowana zachowaniem powoda, naruszeniami, błędami, zaniechaniami i działaniami wymienionymi m.in. w punktach 1-6 powyżej, a w szczególności brakiem poprawy zachowania powoda, pomimo wielokrotnych rozmów dawanych przez pracodawcę szans na wyeliminowanie popełnianych błędów i poprawę jakości pracy powoda, z których w ocenie pracodawcy powód nie wyciągnął żadnych wniosków. Stanowisko Starszego Inspektora Technicznego Utrzymania Nieruchomości jest stanowiskiem charakteryzującym się wysokim poziomem zaufania pomiędzy stronami stosunku pracy. Zaufanie oparte jest na przekonaniu, że pracownik wykonuje swoje obowiązki starannie i sumiennie, natomiast pracodawca może w pełni na nim polegać. Natomiast powód dopuścił się szeregu naruszeń w wykonywaniu obowiązków pracowniczych w tym m.in.: a) zaniedbania w postępowaniu nr ## dotyczącym naprawy nawierzchni w miejscowości ####. Zaniedbanie owo skutkowało postawieniem pracodawcy zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych i jego ukaraniem; b) opieszałość działań przy postępowaniu nr ##, dotyczącym rozbiórki obiektu w miejscowości ####. Realizacja robót budowlanych w tym zakresie była zaplanowana na II kwartał 2018 roku, tymczasem na skutek zaniedbań powoda wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowej sprawie miało miejsce dopiero pod koniec września 2018 roku. Opieszałość powoda w powyższej sprawie skutkowała koniecznością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co stanowiło podstawę do postawienia pracodawcy zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a także naraziła pracodawcę na szkodę oraz odpowiedzialność dyscyplinarną wobec wyższych przełożonych; c) powód przekroczył uprawnienia pracownicze i podejmował działania sprzeczne z przepisami prawa w trakcie prowadzenia w marcu 2020 roku sprawy dotyczącej naprawy przyłącza elektryczno – energetycznego w miejscowości ####. Powód naruszył zasady i przepisy dotyczące kontaktów z wykonawcami oraz ich przebywania i poruszania się po wojskowych terenach zamkniętych. Powód naruszył zasady finansów publicznych oraz przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych, w tym regulaminu obowiązującego w tym zakresie u pracodawcy. Powód zaciągnął bez zgody i wiedzy pracodawcy zobowiązania finansowe wobec wykonawcy, zezwolił na rozpoczęcie robót przez wykonawcę prze zakończeniem postępowania i przed podpisaniem wymaganych dokumentów, bez akceptacji i wiedzy pracodawcy. Ponadto dokumentacja zgromadzona w sprawie oraz sposób przeprowadzenia postępowania budziły poważenia zastrzeżenia pracodawcy; d) zaniedbania przy postępowaniu ####, dotyczącym naprawy pomieszczeń na I i II piętrze budynku nr # w miejscowości ####. Przygotowane przez powoda dokumenty w powyższej sprawie były niekompletne, niewiarygodne oraz niepozwalające na właściwą weryfikację zasadności wniosku wykonawcy o aneks do umowy dotyczący przesunięcia terminu realizacji umowy. W przedmiotowej sprawie działania powoda były opieszałe i nierzetelne, powód dopuścił się zaniedbań w szczególności w nadzorze nad prawidłowością, stanem zaawansowania oraz terminowością prowadzonych robót budowlanych. Wielokrotne ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, narażenie interesów i wizerunku jednostki, narażenie pracodawcy na odpowiedzialność, działania na szkodę pracodawcy, liczne błędy i zaniedbania, brak rzetelności oraz opieszałość w wykonywaniu obowiązków pracowniczych, przy jednoczesnym braku zmiany postawy powoda oraz podejścia do wykonywania pracy, doprowadziły do utraty zaufania pracodawcy w stosunku do osoby powoda. W zaistniałych okolicznościach dalsza współpraca oraz darzenie powoda zaufaniem przez pracodawcę nie są możliwe, gdyż jakość wykonywanych przez powoda obowiązków pracowniczych nie uległa poprawie, pracodawca zaś nie może pozwolić na nieprzestrzeganie przez pracowników przepisów prawa i nie może tolerować działań pracowników skutkujących narażeniem na szkodę jednostki i naruszeniem jej dobrego wizerunku budowanego od wielu lat z wysiłkiem przez oddaną kadrę pracowniczą i dowódczą. Doręczenie przez pracodawcę niniejszego rozwiązania umowy o pracę w terminie od # listopada 2020 roku do # maja 2021 roku było niemożliwe z uwagi na przebywanie powoda na zwolnieniu lekarskim. Pouczono powoda o prawie wniesienia odwołania do Sądu (k. C-1 akt osobowych – pismo wypowiadające umowę o pracę).

Osoby wręczające powodowi wypowiedzenie umowy o pracę nie poinformowały go dlaczego i z jakich przyczyn otrzymuje wypowiedzenie umowy o pracę (k.1603v – wyjaśnienia powoda potwierdzone zeznaniami k. 1850, k. 1815 – zeznania świadka #### ####).

Wypowiedzenie zostało poprzedzone pismem z dnia #### listopada 2020 roku, kiedy to pozwany zawiadomił Komisję Zakładową NSZZ Solidarność w 32 WOG Zamość o zamiarze rozwiązania z powodem umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Pismem z dnia #### listopada 2020 roku pozwany zawiadomił Międzyzakładową Organizację Związkową Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Pracowników Wojska w Zamościu o zamiarze wypowiedzenia powodowi umowy o pracę. W treści pisma wskazano, iż przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, przekroczenie uprawnień pracowniczych, narażenie pracodawcy na szkodę, narażenie pracodawcy na odpowiedzialność dyscyplinarną wobec przełożonych oraz na odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, działania pracownika sprzeczne z ochroną interesów i wizerunku pracodawcy, zaniedbania, opieszałość, brak staranności i rzetelności w wykonywaniu obowiązków pracowniczych, brak lojalności pracownika wobec pracodawcy oraz całkowita utrata zaufania pracodawcy do pracownika. Zobowiązano związek zawodowy do zajęcia stanowiska w ciągu 5 dni. Pismem z dnia # listopada 2020 roku Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w 32 WOG w Zamościu poinformował pozwanego, że powód nie jest członkiem tego związku zawodowego. Pismem z dnia # listopada 2020 roku Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Pracowników Wojska w Zamościu poinformowała, że #### #### jest członkiem tej organizacji. Wskazała, że skala zarzutów stawianych powodowi jest bardzo duża, jednakże utrata pracy spowoduje pogorszenie sytuacji materialno – bytowej powoda (k.235, 236 – pismo pozwanego, k. 237,238 – pismo związku zawodowego).

Przed udaniem się na zwolnienie lekarskie - powód otrzymał informację ze związków zawodowych, że Komendant planuje rozwiązać z nim umowę o pracę (k.1608 – wyjaśnienia powoda potwierdzone zeznaniami k. 1850).

Komendant podjął decyzję o rozwiązaniu z powodem umowy o pracę z powodu opieszałego wykonywania obowiązków, braku lojalności wobec zakładu pracy, nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych oraz utraty zaufania do powoda, jako pracownika. Według Komendanta – zachowanie powoda spowodowało, że Komendant oraz jego poprzednik zostali ukarani przez Komisję Dyscypliny Finansów Publicznych. Komendant otrzymał jedno upomnienie, a jego poprzednik dwa (k.1616v – wyjaśnienia przesłuchanego w charakterze pozwanego #### #### potwierdzone zeznaniami k. 1851).

W wystąpieniu pokontrolnym po kontroli przeprowadzonej w 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu zarządzonej przez Dyrektora Departamentu Kontroli MON z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej z dnia # lipca 2019 roku wskazano, że w  2016 roku udzielono zamówienia w trybie z wolnej ręki na roboty budowalne, pomimo niespełnienia przesłanki określonej w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, uprawniającej zamawiającego do zastosowania tego trybu. W postępowaniu tym zmieniono pierwotne warunki zamówienia (w stosunku do zamówienia przeprowadzonego w przetargu nieograniczonym ##) poprzez usunięcie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej oraz skrócenie terminu gwarancji na wykonane roboty z 60 miesięcy do 36 miesięcy. Dokonane modyfikacje w sposób istotny zmieniły pierwotne warunki zamówienia. Udzielenie zamówienia z naruszeniem przesłanki stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki było niezgodne z przepisami art. 10 ust. 2 oraz art. 7 ust. 3 ustawy Pzp i stanowiło okoliczności wskazujące na naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 17 ust. 1b ustawy o ndofp. Odpowiedzialnym za powyższe był poprzedni Komendant 32 WOG. W 2018 roku unieważniono postępowanie ## (w zakresie części 2) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp pomimo, iż przesłanka unieważnienia zawarta w tym przepisie nie została spełniona. Zamawiający nie wykazał bowiem, aby postępowanie obarczone było niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Nieuprawnione unieważnienie postępowania stanowiło okoliczności wskazujące na naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 17 ust 3 ustawy o ndofp (k.1442- 1447 – wystąpienie pokontrolne).

Orzeczeniem Międzyresortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia # kwietnia 2021 roku ppłk #### #### obwiniony o to, że naruszył dyscyplinę finansów publicznych w ten sposób, że niezgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 9Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.) unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ## na roboty budowalne w zakresie części 2 Rozbiórka obiektu nr # w #### przy ul. #### z naruszeniem przepisu określającego przesłankę upoważniającą do unieważnienia tego postępowania, albowiem postępowanie nie było obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego tj. o czyn z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 289 t.j.) został uznany winnym naruszenia dyscypliny finansów publicznych i na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych za popełnienie czynu wymierzono mu karę upomnienia (k.1485-1486 – orzeczenie).

Orzeczeniem Międzyresortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia # kwietnia 2021 roku ppłk w stanie spoczynku #### #### obwiniony o to, że naruszył dyscyplinę finansów publicznych w ten sposób, że niezgodnie z art. 10 ust. 2 w zw. z art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.) udzielił w dniu # listopada 2016 roku na podstawie umowy ## #### #### zamówienia, którego przedmiotem była Robota budowlana w zakresie naprawy nawierzchni dróg z kostki brukowej w Składzie #### w trybie zamówienia z wolnej ręki z powołaniem na art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm), pomimo, że nie istniały określone w w/w przepisie przesłanki uzasadniające zastosowanie trybie zamówienia z wolnej ręki tj. o czyn z art. 17 ust. 1b pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 289 t.j.) został uznany winnym naruszenia dyscypliny finansów publicznych i na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych za popełnienie czynu wymierzono mu karę upomnienia (k.1589-1590 – orzeczenie).

W okresie od # listopada 2020 roku do # maja 2021 roku oraz od # czerwca 2021 roku do # lipca 2021 roku powód przebywał na zwolnieniach lekarskich (okoliczność bezsporna, k. 35-42 –wydruk z sieciowej ewidencji wojskowej).

Miesięczne wynagrodzenie powoda liczone, jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy wynosi ### złotych (k. 34 – zaświadczenie).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zeznań świadków #### #### (k.1633-1636), #### #### (k.1636-1637), #### #### (k.1794v – 1796), #### #### (k.1796-1798), #### #### (k. 1798- -1799), #### #### (1812v – 1814) #### #### – #### (k.1814-1815), #### #### (k.1815v), częściowo w oparciu o zeznania powoda #### #### (k1603-1608 – wyjaśnienia potwierdzone zeznaniami k. 1850 -1851) oraz przesłuchanego w charakterze pozwanego #### #### (k1616-1620, k. 1632-1632v – wyjaśnienia potwierdzone zeznaniami k. 1851). Powyższe zeznania świadków oraz częściowo stron procesu Sąd obdarzył wiarą, gdyż są spójne, logiczne i zbieżne ze sobą wzajemnie w zakresie podawanych faktów. Wskazują one, że powód odpowiedzialny był w pozwanej jednostce za przetargi oraz nadzór na robotami budowlanymi. Zeznania wskazują jakich uchybień dopuścił się powód w czasie pracy. Sąd nie dał wiary zeznaniom pozwanego, co do twierdzeń, że powód wpuścił na teren jednostki firmę, celem wykonania naprawy przyłącza energetycznego. W tym czasie powód przebywał na zwolnieniu lekarskim. Pozwany nie przedstawił w tym zakresie żadnego dowodu – przyznał przy tym, że księga wejść w której wpisuje się osoby, które wchodzą na teren jednostki i na czyje polecenie - została zniszczona. Sąd nie dał także wiary zeznaniom pozwanego, że powód nie przedstawił żadnego dokumenty potwierdzającego istnienie przyczyny wydłużenia czasu realizacji zlecenia – pozwany sam toku dalszych zeznań przyznał, że wykonawca składając wniosek o przedłużenie przedstawił dokumenty potwierdzające problemy z wykładziną. Sąd nie dał wiary powodowi, co do twierdzeń, że w odpowiednim czasie monitował do przełożonych o zwiększenie kwoty na realizację przetargu na rozbiórkę obiektów- nie przedstawił w tym zakresie żadnego dowodu.

Sąd nie poczynił ustaleń w oparciu o zeznania świadka #### #### (k. 1815) – nie wniosły one nic istotnego dla ustalenia stanu faktycznego sprawy.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił także na podstawie dowodów z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy oraz dokumentów z akt osobowych powoda, które nie budzą wątpliwości, co do ich autentyczności. Sąd nie znalazł powodów, aby podważać ich wiarygodność.

w oparciu o powyższe ustalenia Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jest zasadne, ale tylko częściowo.

Stosownie do przepisu art. 30 § 4 k.p. w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

W świetle natomiast art. 45 § 1 k.p. w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy stosownie do żądania pracownika – orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

Dokonując analizy zasadności wypowiedzenia Sąd uczynił to w granicach przyczyn podanych powodowi przez stronę pozwaną jednocześnie mając na uwadze, iż przyczyna wypowiedzenia powinna być prawdziwa i na tyle istotna, aby uzasadniała jego dokonanie. Ponieważ jednak wypowiedzenie umowy o pracę stanowi zwykły sposób jej rozwiązania, przyczyna wypowiedzenia nie musiała w związku z tym mieć szczególnej wagi czy doniosłości (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2007r., I PK 79/07).

Istotą sporu między stronami niniejszego procesu była zasadność dokonanego wypowiedzenia umowy o pracę. Jest ona rozumiana jako istnienie ważnej przyczyny do podjęcia przez pracodawcę decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy. Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę musi być nadto rzeczywista i konkretna (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 1997r., I PKN 419/97, OSNP 1998r., z. 20, poz. 598).

Powód #### #### w niniejszej sprawie konsekwentnie domagał się przywrócenia do pracy i zasądzenia wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy wskazując, że przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę są ogólne i niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, a samo rozwiązanie umowy całkowicie nieuzasadnione..

Sąd, w toku postępowania dowodowego, bada czy przyczyna wskazana pracownikowi w wypowiedzeniu umowy o pracę znajduje potwierdzenie w stanie rzeczywistym, czy jest podana mu w sposób wystarczająco precyzyjny i konkretny a także czy jej zaistnienie uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę temuż pracownikowi. Przyjmuje się formalno - informacyjny charakter obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia, ograniczający się do podania pracownikowi przyczyny skonkretyzowanej i rzeczywistej - naruszeniem tego obowiązku jest więc przede wszystkim brak wskazania przyczyny, ujęcie jej w sposób zbyt ogólnikowy, niewystarczająco jasny i konkretny, a także podanie przyczyny nieprawdziwej.

Bezsporne jest, iż pozwany pismem z dnia # czerwca 2021 roku pracodawca rozwiązał z powodem umowę o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązania umowy na dzień # września 2021 roku. Pozwany przywołał szereg ogólnych przyczyn wypowiedzenia w tym naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych polegających na nieprzestrzeganiu zapisów wewnętrznych, regulaminów pracodawcy, podejmowaniu działań sprzecznych z przepisami prawa, skutkujących narażeniem pracodawcy na odpowiedzialność odszkodowawczą, dyscyplinarną oraz odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, podejmowaniu czynności i decyzji bez wiedzy i zgody pracodawcy w sprawach prowadzonych w ramach obowiązków pracowniczych . W dalszej części wypowiedzenia przywołano 4 kolejne zarzuty, a mianowicie: zaniedbania w postępowaniu nr ## dotyczącym naprawy nawierzchni w miejscowości #### - zaniedbanie owo skutkowało postawieniem pracodawcy zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych i jego ukaraniem; opieszałość działań przy postępowaniu nr ##, dotyczącym rozbiórki obiektu w miejscowości #### - realizacja robót budowlanych w tym zakresie była zaplanowana na II kwartał 2018 roku, tymczasem na skutek zaniedbań powoda wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowej sprawie miało miejsce dopiero pod koniec września 2018 roku. Opieszałość powoda w powyższej sprawie według pozwanego skutkowała koniecznością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co stanowiło podstawę do postawienia pracodawcy zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a także naraziła pracodawcę na szkodę oraz odpowiedzialność dyscyplinarną wobec wyższych przełożonych. Kolejny zarzuty dotyczy przekroczenia uprawnień pracowniczych i podejmowania działań sprzecznych z przepisami prawa w trakcie prowadzenia w marcu 2020 roku sprawy dotyczącej naprawy przyłącza elektryczno – energetycznego w miejscowości ####. Powód miał naruszyć zasady i przepisy dotyczące kontaktów z wykonawcami oraz ich przebywania i poruszania się po wojskowych terenach zamkniętych, naruszyć zasady finansów publicznych oraz przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych, w tym regulaminu obowiązującego w tym zakresie u pracodawcy. Według pozwanego powód zaciągnął bez zgody i wiedzy pracodawcy zobowiązania finansowe wobec wykonawcy, zezwolił na rozpoczęcie robót przez wykonawcę prze zakończeniem postępowania i przed podpisaniem wymaganych dokumentów, bez akceptacji i wiedzy pracodawcy. Ponadto dokumentacja zgromadzona w sprawie oraz sposób przeprowadzenia postępowania budziły poważenia zastrzeżenia pracodawcy. Ostatni zarzut dotyczył zaniedbań przy postępowaniu ##, dotyczącym naprawy pomieszczeń na I i II piętrze budynku nr # w miejscowości ####. Przygotowane przez powoda dokumenty w powyższej sprawie miały być niekompletne, niewiarygodne oraz niepozwalające na właściwą weryfikację zasadności wniosku wykonawcy o aneks do umowy dotyczący przesunięcia terminu realizacji umowy. W przedmiotowej sprawie, według pozwanego, działania powoda były opieszałe i nierzetelne, powód dopuścił się zaniedbań w szczególności w nadzorze nad prawidłowością, stanem zaawansowania oraz terminowością prowadzonych robót budowlanych. Dalsza współpraca oraz darzenie powoda zaufaniem przez pracodawcę nie są możliwe, gdyż jakość wykonywanych przez powoda obowiązków pracowniczych nie uległa poprawie, pracodawca zaś nie może pozwolić na nieprzestrzeganie przez pracowników przepisów prawa i nie może tolerować działań pracowników skutkujących narażeniem na szkodę jednostki i naruszeniem jej dobrego wizerunku budowanego od wielu lat z wysiłkiem przez oddaną kadrę pracowniczą i dowódczą.

Przedłożone wypowiedzenie umowy o pracę pozwala stwierdzić, iż wszystkie wskazane w wypowiedzeniu przyczyny, poza jedną tj. przekroczenia uprawnień pracowniczych i podejmowania działań sprzecznych z przepisami prawa w trakcie prowadzenia w marcu 2020 roku sprawy dotyczącej naprawy przyłącza elektryczno – energetycznego w miejscowości #### – powód miał zaciągnąć bez zgody i wiedzy pracodawcy zobowiązania finansowe wobec wykonawcy, zezwolić na rozpoczęcie robót przez wykonawcę przed zakończeniem postępowania i przed podpisaniem wymaganych dokumentów, bez akceptacji i wiedzy pracodawcy – były ogólne i nieprecyzyjne, a zatem naruszały przepisy o wypowiadaniu umów o pracę. Jedyna w/w przyczyna, której można przypisać walor przyczyny wskazanej w sposób precyzyjny – okazała się jednak nierzeczywista – o czym poniżej.

Trudno w okolicznościach sprawy odnieść się do pierwszych 7 przyczyn wypowiedzenia – pozwany nie sprecyzował bowiem jakie przepisy naruszył powód, które naraziłyby pracodawcę na odpowiedzialność odszkodowawczą oraz odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, na czym miało polegać przekroczenie uprawnień pracowniczych poprzez podejmowanie bez zgody i wiedzy pracodawcy czynności nieuprawnionych i sprzecznych z przepisami prawa oraz regulaminami, na czym polegały działania powoda, które byłyby sprzeczne z ochroną interesów i wizerunku pracodawcy poprzez nieprzestrzeganie zasad kontaktów z wykonawcami, jakie czynności mogły wskazywać na brak dbałości o ochronę interesów pracodawcy, jakich zaniedbań, opieszałości, braku staranności i rzetelności w wykonywaniu obowiązków pracowniczych powód miał się dopuścić.

W dalszej części wypowiedzenia przywołano cztery kolejne przyczyny z których jak wyżej wskazano – trzy bez wątpienia są przyczynami ogólnymi. Pozwany nie sprecyzował, jakich zaniedbań powód dopuścił się w postępowaniu nr ## dotyczącym naprawy nawierzchni w miejscowości ####, na czym polegała opieszałość działań przy postępowaniu nr ##, dotyczącym rozbiórki obiektu w miejscowości ####. Jakie zaniedbania powoda miałyby doprowadzić do unieważnienia zamówień publicznych. Nadto pozwany nie sprecyzował, jakich zaniedbań powód dopuścił się przy postępowaniu ##, dotyczącym naprawy pomieszczeń na I i II piętrze budynku nr # w miejscowości ####. Przygotowane przez powoda dokumenty w powyższej sprawie miały być niekompletne, niewiarygodne oraz niepozwalające na właściwą weryfikację zasadności wniosku wykonawcy o aneks do umowy dotyczący przesunięcia terminu realizacji umowy. W toku sprawy ustalono, że przed udaniem się powoda na zwolnienie lekarskie – Komendant przeprowadził z powodem rozmowę poruszając kwestię 3 z 4 przyczyn wypowiedzenia (poza remontem drogi w miejscowości ####), jednakże podczas rozmowy także nie sprecyzował jakich konkretnie naruszeń obowiązków pracowniczych dopuścił się powód. Przywołał np. że dokumenty dotyczące remontu były niekompletne i niewiarygodne, ale nie wskazał – czego w nich brakowało, gdzie powód popełnił błąd.

W świetle powyższego należy uznać, iż pozwany przedstawiając łącznie 11 przyczyn wypowiedzenia – co do 10 naruszył przepisy o wypowiadaniu umów o pracę przywołując ogólne, niekonkretne przyczyny.

Odnosząc się do jedynej precyzyjnej przyczyny należy wskazać, iż pozwany skierował wobec powoda zarzut przekroczenia uprawnień pracowniczych i podejmowania działań sprzecznych z przepisami prawa w trakcie prowadzenia w marcu 2020 roku sprawy dotyczącej naprawy przyłącza elektryczno – energetycznego w miejscowości ####. Powód według pozwanego naruszył zasady i przepisy dotyczące kontaktów z wykonawcami oraz ich przebywania i poruszania się po wojskowych terenach zamkniętych. Powód naruszył zasady finansów publicznych oraz przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych, w tym regulaminu obowiązującego w tym zakresie u pracodawcy. Powód zaciągnął bez zgody i wiedzy pracodawcy zobowiązania finansowe wobec wykonawcy, zezwolił na rozpoczęcie robót przez wykonawcę przed zakończeniem postępowania i przed podpisaniem wymaganych dokumentów, bez akceptacji i wiedzy pracodawcy. Ponadto dokumentacja zgromadzona w sprawie oraz sposób przeprowadzenia postępowania budziły poważenia zastrzeżenia pracodawcy. W tym zakresie ustalono, iż w dniu # marca 2020 roku firma zewnętrzna dokonała częściowej naprawy przyłącza elektro – eneregetycznego na terenie jednostki wojskowej - w budynku nr # w # w ####. Pozwany konsekwentnie twierdził, iż powód zezwolił na rozpoczęcie prac bez zakończenia procedury dotyczącej wyłonienia wykonawcy. Z akt sprawy wynika, iż faktycznie w dniu # marca 2020 roku na teren jednostki wojskowej w #### weszła firma remontowa, której zadaniem była naprawa przyłącza elektro – energetycznego. Powód na początku marca 2020 roku wraz z #### #### oraz elektrykiem sporządził protokół awarii, który został przedstawiony Kierownikowi Infrastruktury #### ####. Z uwagi na duży zakres prac zdecydowano się na przeprowadzenie postępowania w trybie zamówień publicznych. #### #### przygotowała kosztorys inwestorski i wysłała zapytania do wykonawców. Po otrzymaniu ofert zrobiła notatkę z rozpoznania rynku, a następnie dokumenty zostały przekazane do Sekcji Technicznej Utrzymania Nieruchomości. Dokumenty zostały ostatecznie przedstawione Komendantowi #### ####, celem zatwierdzenia. Analizując dokumenty Komendant powziął wątpliwość, co do prawidłowości przeprowadzenia postępowania i nie zatwierdził wniosku. W okresie od # do # marca 2020 roku powód przebywał na zwolnieniu lekarskim. Sąd w tym zakresie dał wiarę zeznaniom powoda, że w dniu # marca 2020 roku z powodem kontaktowała się telefonicznie #### #### z pytaniem, czy ma być dokonana naprawa przyłącza. Powód przyznał, że sprawa jest pilna i należy dokonać tej naprawy po podpisaniu wszystkich dokumentów. #### #### przyznała, że nie wie przez kogo ostatecznie została podjęta decyzja o wpuszczeniu na teren kompleksu wojskowego firmy energetycznej. Z akt sprawy (rozkaz Nr ## Komendanta 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego) wynika, iż podczas nieobecności powoda zastępował go #### #### – ewentualna odpowiedzialność może zatem dotyczyć tej osoby. Pozwany bez wątpienia nie wykazał, aby to powód zaakceptował i wyraził zgodę na wejście w dniu # marca 2020 roku na teren wojskowy ekipy remontowej.

Jedynym dowodem który mógłby potwierdzić odpowiedzialność powoda w tym zakresie jest notatka służbowa w której wskazano, że wykonawca rozpoczął prace na terenie kompleksu na polecenie powoda – jednakże notatka ta nie została podpisana przez powoda –w tych okolicznościach należy uznać, iż wskazana przyczyna była nierzeczywista i nie mogła stanowić podstawy rozwiązania z powodem umowy o pracę.

Podsumowujące bez wątpienia pozwany pracodawca doręczając powodowi wypowiedzenie zawierające 10 niekonkretnych oraz jedną konkretną, aczkolwiek nierzeczywistą przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę – naruszył przepis art. 45§1 k.p.. Warto w tym miejscu wskazać, iż według art. art. 45 § 1 k.p. pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, któremu wypowiedziano umowę o pracę w sposób nieuzasadniony lub z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów o pracę, przysługują alternatywne roszczenia o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, a  jeśli umowa uległa rozwiązaniu – o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. Przepis art. 45 § 2 k.p. pozwala natomiast sądowi pracy nie uwzględnić zgłoszonego w pozwie żądania przywrócenia do pracy i w jego miejsce orzec o odszkodowaniu, lecz tylko wtedy, „jeżeli ustali”, że przywrócenie do pracy byłoby niemożliwe lub niecelowe. Zwrot „jeżeli ustali” użyty w wymienionym przepisie wskazuje jednoznacznie, że przyznanie pracownikowi innego roszczenia niż przez niego wybrane, jest wyjątkiem, którego dopuszczalność zależy od ustalenia, iż przywrócenie do pracy byłoby niemożliwe lub niecelowe.

Ocena w tym zakresie powinna zmierzać do wyjaśnienia, na ile w świetle okoliczności konkretnej sprawy restytucja rozwiązanego lub przekształconego stosunku pracy jest realna i czy reaktywowany w wyniku wyroku sądowego stosunek pracy w jego dotychczasowej postaci ma szanse na prawidłowe funkcjonowanie (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2011 r., II PK 276/10, LEX nr 949027).

W okolicznościach niniejszej sprawy pomimo naruszenia przez pracodawcę przepisów o wypowiadaniu pracownikom umowy o pracę, w ocenie Sądu przywrócenie powoda na poprzednie warunki pracy i płacy należy uznać za niecelowe, jak bowiem ustalono w toku sprawy pozwany przedstawił szereg dowodów, które precyzowały przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę i wskazywały na naruszenie przez powoda istotnych obowiązków pracowniczych.

Odnosząc się do zarzucenia powodowi zaniedbań w postępowaniu nr ## dotyczącym naprawy nawierzchni w miejscowości ####. ustalono, iż w 2016 roku powód sporządził wniosek o naprawę nawierzchni dróg i placów w miejscowości ####. Pierwotny przetarg nie wyłonił wykonawcy, a zatem powód podjął działania zmierzające do wyłonienia wykonawcy z wolnej ręki. Przygotowując warunki dokonał dwóch bardzo istotnych zmian, a mianowicie zrezygnował z żądania od wykonawcy poświadczenia doświadczenia zawodowego oraz zmienił okres gwarancji z 60 miesięcy do 36. Niniejsze zmiany nie były kwestionowane przez powoda. Powód zwrócił przy tym uwagę, iż konsultował te zmiany z innymi pracownikami oraz, że w jego ocenie takie zmiany nie było istotne. Sąd nie zgadza się ze stanowiskiem powoda. Stosownie do treści art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP przesłanką konieczną do spełnienia dla zaistnienia możliwości udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki jest m.in. to, aby warunku zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Istotną zmianą jest każda zmiana pierwotnych warunków zamówienia, której wpływ na krąg wykonawców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienie lub na cenę oferty będzie znaczący. W okolicznościach sprawy skrócenie okresu gwarancji na wykonaną usługę (co pozwalałoby na zastosowanie tańszych materiałów i skrócenie odpowiedzialności gwarancyjnej), a także brak poświadczenia doświadczenia zawodowego (co pozwalało na zgłoszenie się firm bez doświadczenia) – spowodowało, że doszło do istotnej zmiany warunków zamówienia polegającej na obniżeniu wymagań stawianych wykonawcom. Za takie działanie powoda – orzeczeniem Międzyresortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia # listopada 2016 roku - Komendant #### #### został uznany winnym naruszenia dyscypliny finansów publicznych i ukarany karą upomnienia.

#### #### nie był jedyną osobą odpowiedzialną za zaistniałe naruszenie procedury przetargowej, ale bez wątpienia jest on współodpowiedzialny za niezgodne z prawem przeprowadzenie przetargu. #### #### był członkiem komisji przetargowej, która przeprowadziła negocjacje warunków umowy na wykonanie robót w miejscowości #### i podpisał się pod protokołem m.in. skracającym okres gwarancji do 36 miesięcy i akceptującym zlecenie zamówienia bez przetargu – z wolnej ręki. Powód obowiązany był przeprowadzić tą procedurę zgodnie z prawem i w żadnym wypadku nie dopuszczać do omijania przepisów (zmieniając tryb na zamówienie z wolnej ręki, czy też zmieniając bardzo istotne warunki zlecenia). Takiemu działaniu powoda bez wątpienia można przypisać cechy naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych polegających na podejmowaniu działań sprzecznych z przepisami prawa, skutkujących narażeniem pracodawcy na odpowiedzialność odszkodowawczą, dyscyplinarną oraz odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Powodowi w tym przypadku można przypisać także brak staranności i rzetelności w wykonywaniu obowiązków pracowniczych - wyrażające się m.in. w błędach w sporządzanej przez powoda dokumentacji w trakcie prowadzonych w imieniu pracodawcy spraw, a w szczególności związanych z nadzorem nad prawidłową realizacją umów zawartych z wykonawcami.

Jak wyżej wskazano zachowanie powoda naruszało przepisy prawa, było nieprawidłowe, a przy tym doprowadziło do ukarania karą upomnienia oraz kosztami postępowania jego przełożonego.

Kolejny zarzut potwierdzony wobec powoda, to opieszałość działań przy postępowaniu nr ##, dotyczącym rozbiórki obiektu w miejscowości ####. Według pozwanego realizacja robót budowlanych w tym zakresie była zaplanowana na II kwartał 2018 roku, tymczasem na skutek zaniedbań powoda - wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowej sprawie miało miejsce dopiero pod koniec września 2018 roku. Opieszałość powoda w powyższej sprawie skutkowała koniecznością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co stanowiło podstawę do postawienia pracodawcy zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a także naraziła pracodawcę na szkodę oraz odpowiedzialność dyscyplinarną wobec wyższych przełożonych. Po sprecyzowaniu zarzutów ustalono, iż sprawa ## dotyczyła postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie rozbiórki obiektu nr # w #### przy ####, rozbiórki obiektu nr # w #### przy ####, rozbiórki masztu stalowego nr # w #### przy ####, rozbiórki masztu nr # w #### przy ####. Pozwany konsekwentnie przy tym twierdził, że powód zbyt późno złożył wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na rozbiórkę w/w obiektów. Z akt sprawy wynika, iż wniosek Nr ## został sporządzony # sierpnia 2018 roku. W tej dacie wniosek jeszcze nie mógł być podpisany przez szefa służby finansowej, bowiem nie było środków finansowych na jego realizację. Środki te zostały zapewnione w wyniku zmiany planu zamówień publicznych nr 6/2018 z dnia # września 2018 roku, kiedy to kwota 66000 złotych przewidziana pierwotnie na rozbiórkę - została zamieniona na kwotę 210658,09 złotych. W dniu # września 2018 roku przygotowany przez powoda projekt został uzgodniony z szefem finansów #### #### oraz kierownikiem sekcji zamówień publicznych, po czym przedstawiono Komendantowi do podpisu. Wniosek został zatwierdzony przez Komendanta w dniu # września 2018 roku. W tym miejscu należy zatem odpowiedzieć na pytanie, czy w istocie działanie powoda przyczyniło się do opóźnienia w rozbiórce obiektów. Pierwszy plan zamówień publicznych na 2018 rok – numer 1/2018 z dnia # stycznia 2018 roku przewidywał roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych w II kwartale 2018 rok i na ten cel przeznaczono 66 000 złotych. W ciągu roku dokonano 6 zmian w/w planu w tym w dniu # lutego 2018 roku, # kwietnia 2018 roku, # czerwca 2018 roku, # sierpnia 2018 roku, a dopiero 5 zmian planu dokonana # września 2018 roku, a zatwierdzona # września 2018 roku zapewniła niezbędne finansowanie tego projektu. Powód konsekwentnie twierdził, iż nic nie mógł w tej sprawie zrobić. Z akt sprawy wynika jednakże, że już w kwietniu 2018 roku przedstawiono kosztorysy inwestorskie dotyczące rozbiórek tych obiektów i w tym okresie te prace zostały wycenione na 155658,09 złotych. Powód znał wycenę tych prac, bowiem jego podpis widnieje na kosztorysach z adnotacją sprowadzony przez #### ####. Osobą odpowiedzialną za wskazanie kwoty szacunkowej za wykonanie prac rozbiórkowych był #### ####, ale powód przez pond 6 miesięcy od daty, gdy znał kosztorysy prac – nie podjął działań zmierzających do zapewnienia finansowania tych robót. Pozwany jasno przy tym wskazał, iż możliwe byłoby przesunięcie środków finansowych z innego zadania. Powód nie przedłożył żadnego dowodu świadczącego o tym, że dążył do zmiany planu zamówień publicznych. Miał świadomość, że realizacja wyburzeń zaplanowana jest początkowo na II, a później III kwartał 2018, a zatem, że jest to sprawa pilna, a mimo to kolejne plany zamówień publicznych nie obejmowały zmiany wysokości finansowania tego przedsięwzięcia. Powód był odpowiedzialny za cały proces przetargowy w tym zakresie i w ocenie Sądu trudno uznać, aby istniały przeszkody choćby w zakresie wcześniejszego złożenia wniosku o wydania zezwolenia na rozbiórkę obiektów – decyzje te zostały wydane dopiero w sierpniu 2018 roku. Opóźnienie w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wyburzenie obiektów – skutkowało unieważnieniem przez Komendanta #### #### części 2 postępowania, bowiem z uwagi na termin realizacji zamówienia tj. 45 dni od daty przekazania placu budowy – termin zakończenia robót zakończyłby się w styczniu 2019 roku. Za unieważnienie przetargu – orzeczeniem Międzyresortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia # kwietnia 2021 roku - Komendant #### #### został uznany winnym naruszenia dyscypliny finansów publicznych i ukarany karą upomnienia. Przywołana w wypowiedzeniu opieszałość i brak rzetelności, co spowodowało opóźnienia w realizacji zleconych powodowi zadań, a także skutkowało postawieniem pracodawcy zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych – znalazło zatem potwierdzenie w zgormadzonym materiale dowodowym. Także w tym przypadku #### #### nie był jedyną osobą odpowiedzialną za opóźnienie w ogłoszeniu przetargu, ale mając świadomość najpóźniej w kwietniu 2018 roku, że środki na realizację przetargu są niewystarczające – nie podjął bezzwłocznych działań zmierzających do rozwiązania tego problemu.

Ostatnią przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę były zaniedbania przy postępowaniu ##, dotyczącym naprawy pomieszczeń na I i II piętrze budynku nr # w miejscowości ####. Według pozwanego przygotowane przez powoda dokumenty w powyższej sprawie były niekompletne, niewiarygodne oraz niepozwalające na właściwą weryfikację zasadności wniosku wykonawcy o aneks do umowy dotyczący przesunięcia terminu realizacji umowy. W przedmiotowej sprawie działania powoda były opieszałe i nierzetelne, powód dopuścił się zaniedbań w szczególności w nadzorze nad prawidłowością, stanem zaawansowania oraz terminowością prowadzonych robót budowlanych.

W tym zakresie ustalono, iż powód nadzorował remont w budynku nr # w ####. W toku prac pojawiły się opóźnienia, co skutkowało zwróceniem się w dniu # września 2020 roku wykonawcy do pozwanego o przedłużenie terminu do wykonania prac budowlanych. Powód w dniu # września 2020 roku przesłał pocztą elektroniczną do kancelarii prawnej w/w wniosek, celem zaopiniowania. W dniu # września 2020 roku otrzymał stanowisko, że taki aneks można zawrzeć pod pewnymi warunkami – należy przedłożyć dowody świadczące o problemach z dostawą wykładziny. W dniu # września 2020 roku zostały przeprowadzone negocjacje przez komisję trzyosobową. W dniu #września 2020 roku wykonawca przedstawił pozwanemu dokumenty potwierdzające problemy z wykładziną. Aneks został przekazany w dniu # września 2020 roku przełożonemu #### #### i on przekazał go do podpisania Komendantowi. Umowa kończyła się # września 2020 roku. Komendant zlecił, aby przyczyna wydłużenia czasu pracy była sprawdzona. Ostatecznie aneks nie został podpisany, a wykonawcy naliczono karę umowną.

Niedopuszczalne, w ocenie Sądu, było zaniechanie przez powoda skontrolowania stanu prac na budowie. Powód sam w toku procesu przyznał, że miał obowiązek sprawdzić remont, ponieważ go nadzorował. Ostatecznie na teren inwestycji została skierowana komisja, która stwierdziła w dniu # października 2020 roku brak zamontowanych gniazdek i wyłączników (tzw. biały montaż) na całym I piętrze oraz brak wykładzin oraz listew przypodłogowych na podłogach. W świetle powyższego powód przedkładając wniosek o przedłużenie terminu realizacji remontu – dopuścił się poświadczenia nieprawdy, bowiem nie wskazał rzeczywistych braków w realizacji zamówienia (brak gniazdek i włączników). Powód wskazał, że pozwany odmówił mu udzielenia zgody na wyjazd. Zasadniczą kwestią jest jednakże czas, kiedy padła ta odmowa. Nastąpiło to po złożeniu przez powoda „kompletnego” wniosku o przedłużenie umowy. Gdyby powód uczynił to przed złożeniem wniosku i gdyby wykazał, że uczynił wszystko, aby ustalić rzeczywisty stan prac (mógł zwrócić się do współpracowników, którzy pracowali na terenie Chełma z prośbą o dokonanie takiej kontroli) – zwolniłby się z odpowiedzialności za to zaniechanie. Powód tego nie uczynił, czym naruszył swoje obowiązki pracownicze.

Ogólne kwestie podniesione zatem w wypowiedzeniu tj. działania pracownika sprzeczne z ochroną interesów i wizerunku pracodawcy poprzez nieprzestrzeganie zasad kontaktów z wykonawcami, podejmowanie czynności, które mogą wskazywać na brak dbałości o ochronę interesów pracodawcy, nierzetelne załatwienie spraw, podejmowanie działań niezgodnych z przepisami prawa i zasadami obowiązującymi u pracodawcy na tle powyższego zachowania powoda – po uszczegółowieniu i przedstawieniu odpowiednich dokumentów znajdują odzwierciedlenie w zgormadzonym materiale dowodowym. Trudno bowiem uznać, aby przedkładanie przełożonemu dokumentów, które nie wskazują rzeczywistego stanu pracy remontowych można było ująć inaczej, niż brak dbałości o ochronę interesów pracodawcy, czy też nierzetelne załatwianie spraw. Takie zachowanie bez wątpienia mogło podważyć zaufanie pracodawcy do powoda.

W tych okolicznościach, w ocenie Sądu, dalsza współpraca powoda z Komendantem #### #### oraz pozostałymi współpracownikami nie jest możliwa. W okolicznościach sprawy – nie za wszystkie naruszenia obowiązków pracowniczych odpowiadał wyłącznie powód, ale w postępowaniach przetargowych, które obarczone są ściśle określonymi normami – zachowanie powoda jeżeli nie wprost powodowało naruszenia przepisów, to powód choć wiedział o nieprawidłowościach – nie uczynił nic, aby im zapobiec. Dalsza współpraca musi być oparta na wzajemnym zaufaniu, którego bez wątpienia po wielu zaniedbaniach powoda w tej chwili nie ma.

Zaakceptowanie przywrócenia powoda do pracy, w ocenie Sądu w niedalekiej przyszłości skutkowałoby powstaniem nowego sporu ze stosunku pracy, jak mamy w chwili obecnej.

W oparciu o przepis art. 45 § 2 k.p. Sąd uznał więc uwzględnienie powództwa o przywrócenie do pracy na poprzednie warunki pracy i płacy za niecelowe.

Odnosząc się do zarzutu, jakoby powoływanie się na przyczynę wypowiedzenia sprzed roku było bezprawne należy wskazać, iż kodeks pracy regulując wypowiedzenie umowy o pracę nie określił w przepisach żadnego terminu na podjęcie przez pracodawcę decyzji o rozwiązaniu w tym trybie umowy o pracę z pracownikiem, który dopuścił się uchybień lub zaniedbań w wykonywaniu obowiązków pracowniczych.

W okolicznościach sprawy o naruszeniu przez powoda przepisów w zakresie niespełnienia przesłanki uprawniającej zamawiającego do udzielenia zamówienia z wolnej ręki, usunięcia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej oraz skrócenia terminu gwarancji na wykonane roboty z 60 miesięcy do 36 miesięcy pozwany powziął informację w dniu # lipca 2019 roku – w wyniku wystąpienia pokontrolnego po kontroli przeprowadzonej w 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu zarządzonej przez Dyrektora Departamentu Kontroli MON z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej. W tym samym dniu pozwany powziął informację o nieprawidłowościach w postępowaniu przetargowym na rozbiórkę obiektów w wyniku którego w 2018 roku unieważniono postępowanie Nr ## (w zakresie części 2) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp pomimo, iż przesłanka unieważnienia zawarta w tym przepisie nie została spełniona. Nadto w dniu # października 2020 roku pozwany powziął informację o kolejnym uchybieniu powoda w zakresie wskazania błędnego stanu faktycznego, co do zaawansowania prac przy remoncie budynku, który powód nadzorował (w tej dacie komisja stwierdziła nie tylko brak wykładziny, ale także brak zamontowanych gniazdek i wyłączników (tzw. biały montaż). Okolicznością bezsporną jest fakt, iż w okresie od # listopada 2020 roku do # maja 2021 roku oraz od # czerwca 2021 roku do # lipca 2021 roku powód przebywał na zwolnieniach lekarskich. Tutejszy Sąd nie podziela stanowiska pozwanego, jakoby przedstawienie uchybień sprzed roku, jako podstawy wypowiedzenia powodowało, że rozwiązanie umowy o pracę było bezprawne. W okolicznościach sprawy uchybienia te pojawiały się sukcesywnie co kilkanaście miesięcy. Pozwany dawał wielokrotnie powodowi szansę na poprawę jakości pracy – przeprowadzając z powodem rozmowy dyscyplinujące, które ostatecznie nie przynosiły efektów. Nie można także zapominać, że wszystkie te uchybienia, których dopuścił się powód nie były błahe. Zaniedbania, bądź bezprawne działania (naruszenie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych) – naraziły przełożonego powoda na konsekwencje prawne. Trudno zatem dziwić się pracodawcy, aby po kilku istotnych naruszeniach obowiązków pracowniczych przez powoda – pozwany dalej mógł zezwalać na nieprzestrzeganie procedur i przepisów prawa przez powoda. Powyższe uchybienia spowodowały utratę zaufania do powoda, niezbędnego do dalszego powierzania obowiązków pracowniczych na stanowisku w 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu.

W niniejszej sprawie szerszej analizy wymaga treść art. 38 k.p. zgodnie z którym o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę na czas nieokreślony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia.

Pracodawca ma obowiązek powiadomić związek zawodowy na piśmie nie tylko o zamiarze wypowiedzenia umowy. Musi także przedstawić organizacji konkretną przyczynę wypowiedzenia i ma to być ta sama przyczyna, która zostanie wskazana pracownikowi w treści wypowiedzenia. Jeżeli pracodawca poda inny powód w zawiadomieniu do związku zawodowego, niż we wręczonym później wypowiedzeniu – należy uznać, że doszło do naruszenia przepisów o wypowiadaniu umów o pracę.

W okolicznościach sprawy mamy do czynienia z w/w naruszeniem przepisów, bowiem wypowiedzenie umowy o pracę powódce nastąpiło z uchybieniem procedury konsultacji związkowej, o jakiej mowa w art. 38 k.p. Pozwany pracodawca, bowiem przeprowadził konsultację związkową w sposób nieprawidłowy. W zawiadomieniu pracodawcy związku zawodowego reprezentującego powoda nie tylko nie przywołano konkretnych przyczyn wypowiedzenia, ale także powołano się na inne przyczyny (a przynajmniej nie tożsame), niż wskazane w wypowiedzeniu. W ocenie Sądu pozwany nie dopełnił zatem wymogu konsultacji ze związkiem zawodowym reprezentującym powoda .

W świetle powyższego należy wskazać, iż pozwany przedstawił 11 przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę, z których 10 przyczyn było ogólnych, a 1 przyczyna nierzeczywista. Nadto pozwany dopuścił się naruszenia procedury konsultacji wypowiedzenia umowy o pracę ze związkami zawodowymi. Mając jednak na uwadze, iż powód dopuścił się naruszenia obowiązków pracowniczych – Sąd uznał przywrócenie powoda do pracy za niecelowe i orzekł jak punkcie I wyroku tj. zasądził od pozwanego 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczej w Zamościu na rzecz powoda #### #### kwotę 15535,08 złotych (####) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia # lipca 2021 roku tj. od dnia następnego po doręczeniu pozwanemu odpisu pozwu do dnia zapłaty tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę.

W pkt II wyroku Sąd oddalił powództwo #### #### o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie czas pozostawania bez pracy.

Podstawą rozstrzygnięcia o kosztach procesu jest przepis art. 100 k.p.c. stanowiący, że w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Mając na uwadze, że obydwie strony procesu częściowo wygrały i częściowo przegrały proces Sąd zniósł koszty procesu pomiędzy nimi.

Ponadto stosownie do treści art. 96 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych powódka nie miała obowiązku uiszczenia opłaty od pozwu. Według art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych kosztami sądowymi, których strona nie miała obowiązku uiścić lub których nie miał obowiązku uiścić kurator lub prokurator, sąd w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji obciąży przeciwnika, jeżeli istnieją do tego podstawy, przy odpowiednim zastosowaniu zasad obowiązujących przy zwrocie kosztów procesu. Wobec ustalenia, iż rozwiązanie z powodem stosunku pracy było zasadne (choć zostało dokonane z naruszeniem przepisów prawa pracy z uwagi na brak wskazania konkretnej przyczyny wypowiedzenia) - Sąd odstąpił od obciążania pozwanego kosztami postępowania i przejął na rachunek Skarbu Państwa nieuiszczoną opłatę o pozwu oraz koszty stawiennictwa świadków w Sądzie.

Z uwagi na powyższe, Sąd nieuiszczoną opłatę od pozwu od uiszczenia której powód był zwolniony oraz koszty stawiennictwa świadków w Sądzie przejął na rachunek Skarbu Państwa i orzekł jak w punkcie IV wyroku.

Rozstrzygnięcie w części dotyczącej nadania wyrokowi w pkt I rygoru natychmiastowej wykonalności do kwoty #### złotych uzasadnia treść art. 4772 § 1 k.p.c.

Z tych względów, na podstawie powołanych przepisów należało orzec jak w sentencji.