Kolejna wygrana sprawa pracowników ochrony zatrudnionych jednocześnie na umowę o pracę i umowy zlecenia

Kancelaria reprezentując dwóch pracowników branży ochroniarskiej sporządziła i wniosła pozew do sądu pracy przeciwko spółce CHL Konwój sp. z o. o. z Warszawy, żądając zasądzenia dla każdego z klientów wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Powodowie pracowali na podstawie umowy o pracę jako pracownicy ochrony - konwojenci. Zawierali również umowy zlecenia z odrębną spółką – Konsalnet Cash Management, które funkcjonowały równolegle z umową o pracę i na ich podstawie były przez powodów wykonywane analogiczne czynności, związane z zapewnieniem ochrony mienia (konwojowanie i serwisowanie).

Spółki były powiązane kapitałowo i zajmowały się prowadzeniem działalności ochroniarskiej, a powodowie byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenia, czasami nawet jednocześnie z różnymi spółkami. Pracowali średnio 12 godzin dziennie, zdarzały się jednak dni, gdy praca trwała nawet 15 godzin. Pozwany nie prowadził pełnej ewidencji czasu pracy, a jedynie roczne karty obejmujące normę czasu pracy, absencje i wynagrodzenie powodów. Biegły rachunkowy powołany do sprawy ustalił, że łączne niewypłacone wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych wyniosło odpowiednio dla każdego z powodów 30 264,88 zł brutto i 50 995,14 zł brutto.

Sąd uznał, że umowy zlecenia zawarte między powodami a Spółką Konsalnet Cash Management nie były faktycznie realizowane, a praca była wykonywana na rzecz Spółki pozwanej. Stwierdzono, że istniejące umowy zlecenia nie można zakwalifikować jako umowy o pracę. Ponadto, Sąd orzekł, że powodowie mieli prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, gdyż wykonywali pracę poza normatywnym czasem pracy. Sąd nie zgodził się na zaliczenie wypłaconych kwot z tytułu umów zlecenia na poczet należnego wynagrodzenia za pracę, argumentując że pracodawca ma obowiązek osobiście spełniać swoje świadczenia, w tym wypłatę wynagrodzenia. W rezultacie, Sąd Rejonowy dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie zasądził na rzecz dwóch powodów łącznie kwotę 81 260,02 zł z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.


Wyrok w wygranej sprawie pracowników ochrony zatrudnionych jednocześnie na umowę o pracę i umowy zlecenia - strona 1 Wyrok w wygranej sprawie pracowników ochrony zatrudnionych jednocześnie na umowę o pracę i umowy zlecenia - strona 2 Wyrok w wygranej sprawie pracowników ochrony zatrudnionych jednocześnie na umowę o pracę i umowy zlecenia - strona 3 Wyrok w wygranej sprawie pracowników ochrony zatrudnionych jednocześnie na umowę o pracę i umowy zlecenia - strona 4 Wyrok w wygranej sprawie pracowników ochrony zatrudnionych jednocześnie na umowę o pracę i umowy zlecenia - strona 5