Sąd uznał odwołanie od decyzji ZUS-u za zasadne i ustalił Klientowi Kancelarii prawo do wcześniejszej emerytury

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję, w której odmówił Klientowi Kancelarii prawa do wcześniejszej emerytury przysługującej pracownikom zatrudnionym w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wskazując, że Klient nie udowodnił 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 15-letniego okresu zatrudnienia w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze.

Klient z pomocą Kancelarii odwołał się od decyzji ZUS-u wnosząc o przyznanie mu prawa do emerytury, przedstawiając dowody w postaci świadectw pracy oraz zaświadczeń o zatrudnieniu z okresu kiedy był zatrudniony jako kierowca oraz kiedy pracował w gospodarstwie rolnym.

Sąd Okręgowy w Lublinie uznał, że wnioskodawca spełnił wszystkie przesłanki do przyznania mu prawa do emerytury wcześniejszej, w związku z czym w wydanym wyroku zmienił zaskarżoną decyzję i ustalił Klientowi Kancelarii prawo do wcześniejszej emerytury.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Emerytura w niższym wieku emerytalnym.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o przyznanie prawa do wcześniejszej emerytury w związku z pracą w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze