Ubezpieczenia społeczne

Emerytura w niższym wieku emerytalnym

Pomimo faktu, że od kilku lat obowiązuje ustawa o emeryturach pomostowych pewna grupa pracowników zachowała uprawnienia do przejścia na emeryturę w niższym wieku emerytalnym zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS. Mowa tutaj o pracownikach mężczyznach, którzy ukończyli 60 rok życia oraz pracownikach kobietach po ukończeniu 55 roku życia.

Warunki ustawowe do uzyskania świadczenia?

Zgodnie z art. 184 ustawy Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wskazanego wyżej wieku jeżeli na dzień 1 stycznia 1999 roku osiągnęli okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w wymiarze co najmniej 15 lat oraz łączny okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn. Wymóg osiągnięcia właściwego wieku może zostać spełniony później. Emerytura ta przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa. Warto zauważyć, że w chwili obecnej przesłanką niezbędną do uzyskania prawa do w/w emerytury nie jest już rozwiązanie stosunku pracy, co stawia pracownika w zdecydowanie korzystniejszej sytuacji. W poprzednim stanie prawnym bowiem, staranie się o tą emeryturę wymagało zwolnienia z pracy, co zawsze stanowiło ryzyko w sytuacji, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił przyznania tego prawa.

Czym jest praca w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze?

Należy również wyjaśnić czym jest praca w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze. Są to stanowiska wskazane w załącznikach do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, na podstawie których właściwi ministrowie, kierownicy urzędów centralnych oraz centralne związki spółdzielcze w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych ustalili w podległych i nadzorowanych zakładach pracy stanowiska pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach.

Trzeba pamiętać, że okresami pracy w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze są okresy, w których praca na tych stanowiskach wykonywana była w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca ta winna zostać stwierdzona stosownym świadectwem pracy. W sytuacji, gdy pracownik nie posiada dokumentów, spełnia natomiast faktycznie przesłanki do uzyskania emerytury w niższym wieku emerytalnym, może okresy zatrudnienia w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze udowodnić przed Sądem za pomocą wszelkich środków dowodowych, w tym z zeznań świadków. Wymaga to jednak odwołania od decyzji ZUS odmawiającej prawa do tego świadczenia jakie za pośrednictwem ZUS składa się do właściwego miejscowo Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Przykładowy wyrok w prowadzonej przez Kancelarię sprawie sądowej dot. odwołania od decyzji ZUS-u i zasądzenia prawa do wcześniejszej emerytury