Sąd drugiej instancji zmienił zaskarżony przez Kancelarię wyrok o zapłatę

Sąd pierwszej instancji wydał niekorzystny dla pozwanego Klienta Kancelarii wyrok zasądzający zapłatę 32 tys. zł na rzecz wnoszącej pozew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Roszczenia Spółki dotyczyły umowy zlecenia na jaką pozwany był zatrudniony. Kancelaria wniosła apelację od wyroku Sądu Rejonowego. Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił zaskarżony wyrok oddalając powództwo Spółki o zapłatę, oraz zasądził od Spółki zwrot kosztów procesu w całości na rzecz Klienta Kancelarii.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok Sądu drugiej instancji zmieniający zaskarżony przez Kancelarię wyrok o zapłatę