Oddalenie powództwa żądającego zwrotu wynagrodzenia wypłaconego tytułem umowy zlecenia

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie pozwała Klienta Kancelarii o zapłatę ponad 42 tys. zł, które otrzymał z tytułu umów zlecenia wykonywanych dla Spółki. Klient zatrudniony był również na podstawie umowy o pracę na stanowisku kierownika biura terenowego w spółce, która wchodziła w skład tej samej Grupy Kapitałowej. Kancelaria w imieniu Klienta wniosła o oddalenie powództwa.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny oddalił powództwo Spółki.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o oddalenie powództwa żądającego zwrotu wynagrodzenia wypłaconego tytułem umowy zlecenia