Wyrok zmieniający decyzję ZUS-u - rekompensata z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję, w której odmówił Klientowi Kancelarii przyznania dodatku do emerytury w postaci rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach. ZUS wskazał, że wnioskodawca nie udowodnił 15 – letniego okresu pracy w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze. Klient z pomocą Kancelarii wniósł odwołanie od powyższej decyzji wnosząc o jej zmianę i przyznanie rekompensaty.

Klient Kancelarii przez 50 lat pracował w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku na stanowisku ślusarz co daje ponad 15 lat pracy w warunkach szczególnych. Wykonywał prace, które zostały wymienione w wykazie A, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Pracodawca wydał mu świadectwo pracy, w którym wskazał tylko rok pracy w szczególnych warunkach, mimo iż w pozostałym okresie pracował na tym samym stanowisku realizując te same czynności.

Kancelaria w toku postępowania udowodniła, że w okresie pracy niewskazanym w świadectwie jako praca w szczególnych warunkach, Klient był zatrudniony na tym samym stanowisku - ślusarza oraz wykonywał te same prace, na tym samym wydziale. Brak wystawienia dokumentu potwierdzającego prace w szczególnych warunkach nie stanowi, że pracownik nie wykonywał pracy w takich warunkach. Obowiązek sporządzenia dokumentacji w tym zakresie leży po stronie pracodawcy.

Przeprowadzone przez Sądem postępowanie dowodowe pozwoliło ustalić, że Klient wykonywał stale i w pełnym wymiarze czasu pracę w warunkach szczególnych w okresie zatrudnienia w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku czyli przez ponad 15 lat, w związku z tym spełnił wszystkie warunki do nabycia prawa do rekompensaty. Sąd Okręgowy w Lublinie VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u przyznając prawo do rekompensaty z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Rekompensata z tytułu pracy w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze w sytuacji utraty prawa do emerytury w niższym wieku emerytalnym.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o rekompensatę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach