Uchylenie zaskarżonej decyzji Prezesa Zarządu PFRON zobowiązującej do zwrotu środków dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Kancelaria reprezentując Klientkę złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nakazującą Klientce zwrot kosztów Funduszu przekazanych tytułem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Kwestią sporną w sprawie była data przedłożenia przez nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego orzeczenia o jego niepełnosprawności. Klientka utrzymywała, że orzeczenie o niepełnosprawności zostało jej przedłożone w dniu podpisania umowy o pracę, natomiast wskazana przez PFRON data otrzymania przez pracodawcę orzeczenia o niepełnosprawności, to data, w której orzeczenie o niepełnosprawności zostało przekazane do podmiotu zewnętrznego od pracodawcy zajmującego się kwestiami księgowymi.

Sąd w omawianej sprawie stwierdził, że pracownik skarżącej posiadał orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ważne w dacie zawarcia umowy o pracę, rozpoczęcia pracy oraz w okresie rozliczeniowym objętym zaskarżoną decyzją. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu sprawy uchylił zaskarżoną decyzję Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie zobowiązania do zwrotu środków przekazanych tytułem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Okoliczności sprawy szczegółowo opisaliśmy na Blogu w artykule: PFRON - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok uchylający zaskarżoną decyzję Prezesa Zarządu PFRON zobowiązującą do zwrotu środków dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych